Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa är ett prioriterat område hos Socialstyrelsen. Här finns kunskap, råd och regler om behandling av och stöd till personer med psykisk ohälsa, och om att förebygga suicid, det vill säga självmord.

God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Psykisk ohälsa får konsekvenser på många olika sätt. Det orsakar stort lidande i människors liv och påverkar hela samhället, både socialt och ekonomiskt.

Allt vanligare med psykiatriska diagnoser

Under flera decennier har det blivit allt vanligare med psykiatriska diagnoser och läkemedelsbehandling med psykofarmaka. Ökningen gäller framförallt barn och unga vuxna. Sedan 2006 har andelen barn och unga som fått diagnosen depression eller ångestsyndrom tredubblats.

Det är inte helt klart vad ökningen beror på. Det kan handla om samhällsförändringar inom till exempel skola och arbetsmarknad, som lett till att barn och unga upplever ökad stress och mår sämre psykiskt. Det kan också handla om att allt fler söker och får vård och behandling, när kunskapen om psykiatriska tillstånd ökar och stigmatiseringen minskar. 

Att bli sjuk som ung innebär en ökad risk för allvarliga och långvariga konsekvenser – för hälsa, liv och försörjning.

Läs eller ladda ner

Varje år tar runt 1000 personer sina liv. Antalet har minskat de senaste decennierna i nästan alla åldersgrupper – utom bland unga människor. 

Socialstyrelsens arbete

Psykisk hälsa och suicidprevention är ett prioriterat område för regeringen och myndigheterna. Förutom statliga myndigheter finns det många andra aktörer på området: de kan vara regionala, kommunala, privata eller från civilsamhället. 

Socialstyrelsen ansvarar för att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten med bästa tillgängliga kunskap om psykisk ohälsa. 

Det pågår cirka 70 olika arbeten hos oss på området, varav många regeringsuppdrag. Alla myndighetens kompetenser samverkar i uppdragen.

Här hittar du en lista över alla våra pågående regeringsuppdrag inom området:

Det här gör Socialstyrelsen: 

 • Vi tar fram råd och regler för dem som behandlar psykisk ohälsa och förebygger suicid.
 • Vi styr, vägleder och utvecklar vården och omsorgen genom föreskrifter, riktlinjer, kunskapsstöd och statsbidrag.
 • Vi tar fram utvärderingar, statistik och analyser av vårdens och omsorgens kvalitet i hela Sverige, som visar vad som fungerar och vad som behöver förbättras. 

Regelverk 

De lagar som reglerar området psykisk hälsa och suicidprevention är bland annat

 • hälso- och sjukvårdslagen
 • lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT
 • lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. 

Du hittar lagarna på riksdagens webbplats.

De av Socialstyrelsens publikationer som är baserade på lagstiftning är

 • föreskrifter och allmänna råd
 • meddelandeblad
 • handböcker.

De här föreskrifterna gäller både vuxna och barn: 

De här handböckerna gäller både vuxna och barn:

Det här meddelandebladet gäller vuxna:

Här finns mer information om tvångsvård av barn och unga: Psykisk hälsa hos barn och unga

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för behandling av sjukdomar och andra diagnoser. Några exempel på nationella riktlinjer inom området:

Här hittar du alla nationella riktlinjer.

Här hittar du vår webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de nationella riktlinjerna

Stöd i arbetet

För dig som arbetar med att behandla psykisk ohälsa, förebygga suicid eller stödja personer med psykisk ohälsa, finns också andra typer av stöd i arbetet:

 • kunskapsstöd och vägledningar
 • kartläggningar, uppföljningar och utvärderingar
 • faktablad, jämförelser och lägesrapporter.

Vissa stöd är baserade på vetenskapliga studier eller kunskap från experter inom områdets olika professioner. Andra är baserade på underlag från nationella register.

Nedan hittar du några exempel på stöd inom området psykisk ohälsa som vi publicerat i närtid.

Fler publikationer som rör området psykisk hälsa finns på våra sidor om psykisk hälsa hos barn och unga och på sidorna om ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak.

Du hittar alla våra publikationer genom att använda sökfunktionen på vår sida för publikationer

Om psykisk hälsa och ohälsa på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden kan du ta del av detaljerad information om psykisk hälsa och suicidprevention från flera myndigheter och aktörer. Här finns stöd och vägledning för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Sök bland teman inom området psykisk hälsa.

Statistik och data

Med våra register över hälsodata tar vi fram statistik, som blir viktiga hjälpmedel för beslutsfattandet. Här hittar du statistik där olika psykiatriska diagnoser ingår:

Utbildningar

Ta del av Socialstyrelsens webbutbildningar inom psykisk hälsa:

LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård för barn och unga

Webbutbildningen handlar om lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och tar upp det som gäller barn och unga. Den vänder sig främst till personal som arbetar inom heldygnsvården i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), men passar alla yrkesgrupper som arbetar med psykiatrisk tvångsvård av barn och unga. 

Utbildningen LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård för barn och unga, på vår utbildningsportal 

Att möta personer med adhd i socialtjänsten 

I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats. 

Utbildningen Att möta personer med adhd i socialtjänsten, på vår utbildningsportal

Nationell strategi 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram underlag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, tillsammans med ytterligare 24 myndigheter och i bred samverkan med andra aktörer. 

Bred samverkan är en förutsättning för att strategin ska vara ändamålsenlig och förankrad bland dem som sedan ska arbeta utifrån den. Det färdiga förslaget ska redovisas i september 2023. 

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Folkhälsomyndigheten

Mer information

Mer hos oss

Lyssna på våra poddar

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: