Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar

Vi arbetar med nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar. Där kommer vi att ge rekommendationer om vård vid ätstörningar för barn och vuxna. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.

Vi planerar att publicera riktlinjerna under 2024.

Status för riktlinjerna

Vi arbetar nu med kunskapsunderlagen för riktlinjerna. På sidan Om rekommendationer finns mer information om hur vi arbetar.

Därför tar vi fram riktlinjerna

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer för ätstörningsvården, kunskapsstöd till professionen, och stöd för att implementera riktlinjerna.

De nationella riktlinjerna ska hjälpa hälso- och sjukvården att erbjuda vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten, till en rimlig kostnad.

Så följs riktlinjerna upp

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. För detta tar vi fram indikatorer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras.

Kontakt

Elisabeth Eidem, rekommendationer
Telefon: 075-247 41 21

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Publicerad: