Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Där kommer vi att ge rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om utredning, behandling och stödinsatser för barn och vuxna. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det är ännu inte bestämt i detalj vad vi kommer att ge rekommendationer om. Klart är att riktlinjerna ska gälla sådant som är särskilt viktigt att känna till för dig som beslutsfattare, ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Vi planerar att publicera en remissversion av riktlinjerna oktober 2022. Remisstiden kommer avslutas den 31 oktober 2022. 

Status för riktlinjerna

Vi arbetar nu med kunskapsunderlag för riktlinjerna. På sidan Så tar vi fram riktlinjerna finns mer information om hur vi tar fram riktlinjerna.

Därför tar vi fram riktlinjerna

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer inom flera sjukdomsområden. Detta för att hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) och socialtjänsten ska kunna erbjuda en mer kunskapsbaserad vård och omsorg.

Vården och stödet för personer med adhd och autism är i dag ojämlik i landet, och det finns ett behov av nationella riktlinjer.

De nationella riktlinjerna hjälper hälso- och sjukvården och socialtjänsten att välja och erbjuda vård och stöd som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten, till en rimlig kostnad.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Riktlinjernas rekommendationer ska ge vägledning för beslut på gruppnivå i styrnings- och ledningsfrågor. De kan till exempel vara underlag vid fördelning av resurser eller när hälso- och sjukvården eller socialtjänsten ska ändra ett arbetssätt eller en organisation. De kan också vara underlag när hälso- och sjukvården tar fram regionala och lokala vårdprogram.

Riktlinjerna tydliggör att vissa behandlingar eller insatser bör införas eller få ökade resurser, medan andra bör minskas eller avvecklas. Det blir också möjligt för beslutsfattare på olika nivåer att fördela resurserna bättre efter olika gruppers behov.

Så berörs patienterna och deras närstående

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård och omsorg. Riktlinjerna medför även att hälso- och sjukvården och socialtjänsten blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom vårdgivarna får samma kunskap att utgå ifrån.

Så följs riktlinjerna upp

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. Vi planerar att utvärdera vården och stödet för personer med adhd och autism i anslutning till arbetet med riktlinjerna.

Kontakt

Louise von Bahr, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 44 42

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: