Webbutbildningar om att bemöta personer med psykisk ohälsa

Du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården möter ofta personer i svåra livssituationer. Bland dem kan det finnas personer som har psykisk ohälsa och till och med tankar om att ta sitt liv. Socialstyrelsen har tagit fram två webbutbildningar som ska ge ökad trygghet i att hantera svåra samtal. Genom att våga prata om det som är svårt och lyssna på den person du möter kan du göra skillnad.

Det är viktigt att alla som har kontakt med hälso- och sjukvården och socialtjänsten blir väl bemötta. När det handlar om personer som mår psykiskt dåligt, och kanske till och med har tankar eller planer på att ta sitt eget liv, blir bemötandet än viktigare. Att tala om suicid ökar inte risken för att personen tar sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal bidra till att förebygga suicid.

Lärandet om bemötande behöver ständigt utvecklas

Du som i ditt arbete möter personer med psykisk ohälsa kan spela en viktig roll i att motivera och förmedla hopp i en upplevd hopplös situation. Att bli bemött med förståelse och respekt skapar tillit och kan öka chansen att personen öppnar upp om det som är svårt att prata om.

Kunskapen om bemötandets betydelse behöver hela tiden utvecklas och förfinas. Det kan handla om att ta del av goda exempel och att skapa möjlighet att reflektera och lära både av möten som fungerade bra och möten som fungerade mindre bra.

Två webbutbildningar som ska stötta i bemötandet

Socialstyrelsen har tagit fram två webbutbildningar för dig som i ditt arbete kan möta personer som har tankar om att ta sitt eget liv:

  • ”Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten” vänder sig främst till dig som är chef, handläggare eller medarbetare inom socialtjänsten.
  • ”Det vi inte ser – om bemötande av personer med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården” vänder sig främst till dig som är chef eller medarbetare inom hälso- och sjukvården. Denna utbildning har funnits en tid, men har nu omarbetats för att bli ännu mer användarvänlig.

De båda webbutbildningarna kompletterar varandra och man kan med fördel ta del av båda. Utbildningarna visar på flera olika situationer där man kan möta personer med suicidala tankar. De bildar ett utbildningspaket som kan inspirera och motivera verksamheter och medarbetare att arbeta med bemötande. På så sätt ökar förutsättningarna för dig som möter dessa personer att kunna stötta, motivera och förhindra att de tar sitt eget liv.

Webbutbildningarna har ett flexibelt upplägg

Upplägget i utbildningarna är flexibelt. Du kan själv välja om du vill göra utbildningarna på en och samma gång, eller ta ett avsnitt i taget. Det går att när som helst pausa och komma tillbaka till samma plats eller repetera och göra om samma avsnitt så många gånger man vill. Du kan ta del av utbildningarna helt individuellt eller i grupp, eller kombinera individuella pass med till exempel reflektionsövningar i grupp. Eftersom utbildningarna är webbaserade kan du också göra dem när som helst på dygnet. Du bestämmer själv vad som passar bäst.

För dig som ska leda en utbildningsinsats finns studiehandledningar kopplade till utbildningarna som stöd. Studiehandledningarna finns i utbildningarna.

Utbildning: Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten

Denna utbildning vänder sig i främst till dig som är chef, handläggare eller medarbetare inom socialtjänsten. I utbildningen varvas filmer med reflektionsfrågor och kommentarer från experter inom både suicidprevention och motiverande samtal. Det finns även en studiehandledning som beskriver hur man kan arbeta med utbildningen på den egna arbetsplatsen. Utbildningen innehåller dessutom stöd till systematiskt förbättringsarbete och ger konkreta förslag på hur verksamheter kan arbeta med verksamhetsutveckling.

Kärnan i utbildningen är filmerna "Berätta" och "Motivera”. Till filmerna hör frågor för reflektion samt kommentarer från experter. Frågorna och kommentarerna är tänkta att utgöra en grund för reflektion på egen hand eller i hela arbetsteamet.

I utbildningen finns ett avsnitt om samordnad individuell plan, SIP, där du kan ta del av Annas berättelse. Anna har haft många olika insatser från socialtjänsten och psykiatrin under sitt liv och varit med om ett flertal möten med olika aktörer. Hon ger både exempel på när möten har fungerat bra och när de har fungerat mindre bra.

Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra.

Utbildning: Det vi inte ser – om bemötande av personer med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården

Syftet med denna utbildning är att ge dig som arbetar i hälso- och sjukvården ökad trygghet i att hantera svåra samtal med patienter som mår psykiskt dåligt och där en del kan ha tankar om att ta sitt eget liv.

Utbildningen ger inledningsvis en beskrivning om vad psykisk ohälsa är. Det finns också en verktygslåda med tips om hur du skapar det bästa möjliga mötet och vad som kan vara bra att tänka på före, under och efter ett möte. Det finns även särskilda samtalstips för svåra möten.

Utbildningen innehåller olika teman som bygger på filmade eller textade fallbeskrivningar. Till varje tema hör ett antal reflektionsfrågor. Det ingår också en studiehandledning som beskriver hur man kan arbeta med utbildningen på den egna arbetsplatsen. Det finns dessutom ett dokument om systematiskt förbättringsarbete som ger konkreta förslag på hur verksamheten kan arbeta vidare med bemötandefrågor som ett led i förbättringsarbetet.

Utbildningen tar cirka 1 timme och 45 minuter att genomföra.

Publicerad: