Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september 2023 överlämnade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ett förslag till ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. De två myndigheterna har haft regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet med att ta fram förslaget tillsammans med ytterligare 24 myndigheter, i bred samverkan med andra aktörer.
Denna breda samverkan har varit en förutsättning för att ta fram en strategi som blir ändamålsenlig och förankrad bland dem som sedan ska arbeta med den. Kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer har bidragit med analyser, underlag och dialog, vilket resulterat i ett gediget underlag. 

Det handlar om livet

Psykisk ohälsa och suicid orsakar stort mänskligt lidande och har omfattande individuella och samhällsekonomiska konsekvenser. Depression och ångestsyndrom ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Att få det tidigt i livet innebär dessutom en risk att problemen finns kvar under lång tid.
 
Förslaget till ny strategi bygger på alla myndigheters och andra aktörers samlade bild av vad vi som samhälle behöver göra. Visionen är ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid. 
 
För att kunna förbättra den psykiska hälsan för alla, livsvillkoren för dem som lever med psykiatriska tillstånd och förebygga suicid, krävs engagemang och krafttag från alla delar av samhället. Det innebär ett brett, samordnat arbete mellan många parter. Det är inte ett arbete för bara en eller ett par utpekade aktörer
 
Den nya strategin ska ge en inriktning och ett ramverk för hur samhället gemensamt ska planera, prioritera och genomföra insatser. Vi hoppas att den ska ge energi inför den komplexa samhällsutmaning som arbetet innebär. 

Fyra övergripande mål

Förslaget har fyra övergripande mål:

 • En bättre psykisk hälsa i hela befolkningen
 • Färre liv förlorade i suicid
 • Minskad ojämlikhet i psykisk hälsa
 • Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd

För att nå de övergripande målen finns sju delmål, bland annat dessa: 

 • Ökade investeringar i barn och unga för en god psykisk hälsa genom hela livet
 • Ett inkluderande och hållbart arbetsliv som främjar psykisk hälsa
 • Vård och omsorg som möter individens behov
Inom varje delmål pekas flera insatsområden ut.
 
Den föreslagna tidsramen för strategin är 10 år. 
 
Ta del av hela förslaget på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad kan den nya strategin innebära för Socialstyrelsens arbete?

Socialstyrelsens yttersta mål är att bidra till att människor i Sverige har tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor. Det finns metoder och arbetssätt som förebygger och behandlar psykisk ohälsa. Vår roll är att ge vården och omsorgen stöd för att skapa största nyttan för patienten, omsorgstagare och närstående. 
 
Detta mål ändras inte av förslaget till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Men den nya strategin kan hjälpa oss att mer samlat och strategiskt planera, prioritera och genomföra relevanta och aktuella insatser.  

Redan idag arbetar vi i en rad olika uppdrag i linje med förslaget till ny strategi. Några exempel:

 • Vi arbetar med flera nya stöd inom suicidprevention, till exempel för bemötande inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården
 • Vi arbetar för att stödja implementeringen för de nationella riktlinjer som finns inom psykisk hälsa: för depression och ångestsyndrom, schizofreni, adhd och autism, samt beroende och missbruk. 
 • Vi arbetar för att stödja primärvården att förbättra omhändertagandet vid psykisk ohälsa.
 • Vi ger rekommendationer för metoden Självvald inläggning.
 • Vi arbetar för att utveckla en personcentrerad vård och omsorg för personer med komplex psykiatrisk problematik.
 • Till årsskiftet kommer inrapporteringen till patientregistret omfatta vårdkontakter med fler yrkesgrupper inom den psykiatriska öppna vården. Det kommer att ge bättre förutsättningar för uppföljning inom området psykisk hälsa och suicidprevention, och av strategin.

Vad händer nu?

Förslaget har lämnats över till regeringen, som bereder och fattar beslut om strategin. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: