Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för dig som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IBIC ger stöd till att formulera nuläge och mål, med fokus på de individuella behoven

IBIC ger dels stöd för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, och dels stöd för både handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. För att dokumentera dessa uppgifter används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. När alla som arbetar kring individen använder sig av ett gemensamt språk blir uppgifterna mer enhetliga vilket gör det lättare för individen att få rätt stöd.

IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de individuella behoven och det som är viktigt för individen. Det ger underlag för att kunna följa upp individens behov och resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen, verksamheten som utför stödet och ansvarig nämnd ska få kännedom om beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse för individen. Resultat kan sammanställas på olika nivåer och ingå som ett av flera underlag för verksamhetsuppföljning och det bidrar till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst.

IBIC för stöd till barn med funktionsnedsättning

Modellerna Barns behov i centrum, BBIC, och IBIC har utvecklats så att de kompletterar och ger varandra stöd för att beskriva resurser, behov och mål för barn med funktionsnedsättning. För IBIC innebär det att arbetssättet nu omfattar alla åldrar och att urvalet ur ICF har kompletterats. För BBIC innebär det inte några förändringar alls.

Lägesbeskrivning

Lägesbeskrivningen redovisar resultatet från en enkätundersökning om hur långt arbetet med IBIC har kommit i kommunerna. Kunskapsstödet riktar sig till processledare för IBIC, beslutsfattare och andra intresserade att följa utvecklingen av införandet av IBIC i landets kommuner.

Utbildningar i IBIC

Mer information och stöd på Kunskapsguiden

Hitta mer stöd och vägledning om IBIC på Kunskapsguiden

Publicerad: