Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Nationella riktlinjer: depression och ångestsyndrom

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om utredning och behandling av depression och ångestsyndrom. Riktlinjerna gäller både barn och vuxna. De vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Översyn 2020 och förtydligande 2021

Socialstyrelsen har gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna 2020, för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Vi har bland annat lagt till en rekommendation om det nya antidepressiva läkemedlet esketamin (som enbart bör användas i undantagsfall), och två rekommendationer om återfallsförebyggande behandling. Vi har också avrått från att intervjua föräldrar med metoden Brief child and family phone interview (BCFPI). I april 2021 förtydligade vi att denna avrådan gäller att enbart använda föräldraintervjun med BCFPI för att identifiera barn och ungdomar som behöver utredas vidare för misstänkt depression eller ångestsyndrom. Huvudrapporten och alla bilagor har uppdaterats, och alla dokument på denna sida är gällande. Här kan du läsa en sammanfattning av uppdateringarna.

 

Nationella riktlinjer - Folder

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, tar vi fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: