Nationella riktlinjer: missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Översyn 2019

Socialstyrelsen har 2019 genomfört översyn två av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

Huvudrapport med rekommendationer

Rekommendationer
Tillhörande dokument och bilagor

Manual för Motivationshöjande behandling (MET)

Den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholberoende är MET (motivational enhancement therapy). En manual för MET som vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende finns tillgänglig på alkoholhjalpen.se.

MET-manualen på alkoholhjalpen.se

Stöd för IPS-verksamheter

Den metod för arbetsrehabilitering som har högst prioritet i de nationella riktlinjerna är IPS, Individanpassat stöd till arbete. Effekten av metoden beror på hur väl man följer metoden. Socialstyrelsen har därför publicerat en svensk version av en manual för att mäta programtrohet, som ett stöd för IPS-verksamheter att utveckla sin kvalitet.

Manual för att bedöma programtroheten för IPS

Kontakt

Anita Hansson, rekommendationer

Kontakt

Ehline Larsson, målnivåer, indikatorer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: