Följa, utvärdera och stödja insatser inom överenskommelsen mellan staten och SKR

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska följa, utvärdera och stödja de insatser som regioner och kommuner genomför inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om insatser inom området psykisk hälsa.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget ska slutredovisas 2024. Varje år gör myndigheterna en delredovisning och tar fram lägesrapporter.

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna hos huvudmännen för att genomföra insatserna, att synliggöra utvecklingen inom området psykisk hälsa och att identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal och regional nivå.

Myndigheterna ska följa, utvärdera och stödja

Myndigheterna ska följa utvecklingen och utvärdera resultaten av insatserna som kommuner och regioner genomför inom ramen för överenskommelsen. De ska även stödja kommuner och regioner att genomföra insatserna.

Följa – för att synliggöra utvecklingen

Myndigheterna följer kommuner och regioner för att synliggöra utvecklingen inom överenskommelsens olika delar. Inledningsvis analyserar myndigheterna de insatser som kommuner och regioner redovisar via SKR. Successivt kommer de att kunna peka på behov av kompletterande uppföljning och samla data även på andra sätt.

Utvärdera – för att identifiera effekt och resultat

Myndigheterna ska utvärdera de insatser som kommuner och regioner genomför för att identifiera deras effekt och resultat samt vad i genomförandet av insatserna som har bidragit till eller hindrat önskvärd förändring och varför. Myndigheterna tar huvudansvar för olika delar utifrån sina grunduppdrag och kompetensområden – i dialog. 

Stödja – för att skapa stärkta förutsättningar

Myndigheterna ska stödja kommuner och regioner för att skapa stärkta förutsättningar för dem när de genomför insatser inom ramen för överenskommelsen. Myndigheterna har genomfört en förstudie i syfte att ta fram en översiktlig problem- och behovsinventering samt en analys av vilka behov av stöd som kommuner och regioner har. Resultaten av förstudien kommer att ställas i relation till de stödjande insatser som redan genomförs.

Delredovisning 2022

I årets lägesrapport lyfter Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten resultat av insatser som regioner och kommuner genomfört, enskilt och gemensamt. Regionerna och kommunerna har redovisat totalt drygt 3300 insatser under 2021.

Socialstyrelsen har särskilt fokuserat på insatser för barn och unga, samverkan för personer med samsjuklighet, ökat patient- och brukarinflytande, förstärkt psykiatrisk traumavård, mobila lösningar samt god vård och omsorg.

Rapporten visar att många insatser är på god väg att uppnå målen. Samtidigt har regionerna och kommunerna kommit olika långt i sina utvecklingsarbeten. Därför finns behov av fortsatt uppföljning och utvärdering, som gynnar lärande, genom att regioner och kommuner skaffar sig mer kunskap om vad som leder eller inte leder till tänkta resultat.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens delredovisning 2022

Delredovisning 2021

I delredovisningen för insatser som genomfördes under 2020 ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en första bild av vilka utvecklingsområden som kan behöva prioriteras på regional och lokal nivå. Rapporten visar att det finns en stor variation i landet när det gäller typer av genomförda insatser och uppnådda resultat. 

Genomförandet av insatser under 2020 har påverkats av pandemin. Inom många områden rapporteras inställda aktiviteter och utbildningar, generella fördröjningar och framflyttade behandlingar. Hos flertalet regioner och kommuner har pandemin också fört med sig en ökad digitalisering och en omställning till nya och effektivare arbetssätt.

 Presentation av resultaten från delredovisning 2021 (ppt)

Delredovisning 2020

Mer information

Följa, utvärdera och stödja insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention (Folkhälsomyndigheten)

Överenskommelse psykisk hälsa 2021-2022 (SKR)

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: