Följa, utvärdera och stödja insatser inom överenskommelsen mellan staten och SKR

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska följa, utvärdera och stödja de insatser som regioner och kommuner genomför inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020 om insatser inom området psykisk hälsa.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020–2023 inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget ska slutredovisas 2024.

Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna hos huvudmännen för att genomföra insatserna, att synliggöra utvecklingen inom området psykisk hälsa och att identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal och regional nivå.

Myndigheterna ska följa, utvärdera och stödja

Myndigheterna ska följa utvecklingen och utvärdera resultaten av insatserna som kommuner och regioner genomför inom ramen för överenskommelsen. De ska även stödja kommuner och regioner att genomföra insatserna.

Följa – för att synliggöra utvecklingen

Myndigheterna följer kommuner och regioner för att synliggöra utvecklingen inom överenskommelsens olika delar. Inledningsvis analyserar myndigheterna de insatser som kommuner och regioner redovisar via SKR. Successivt kommer de att kunna peka på behov av kompletterande uppföljning och samla data även på andra sätt.

Utvärdera – för att identifiera effekt och resultat

Myndigheterna ska utvärdera de insatser som kommuner och regioner genomför för att identifiera deras effekt och resultat samt vad i genomförandet av insatserna som har bidragit till eller hindrat önskvärd förändring och varför. Myndigheterna tar huvudansvar för olika delar utifrån sina grunduppdrag och kompetensområden – i dialog.

Mer om Socialstyrelsens arbete med att utvärdera insatser inom överenskommelsen

Stödja – för att skapa stärkta förutsättningar

Myndigheterna ska stödja kommuner och regioner för att skapa stärkta förutsättningar för dem när de genomför insatser inom ramen för överenskommelsen. Myndigheterna har genomfört en förstudie i syfte att ta fram en översiktlig problem- och behovsinventering samt en analys av vilka behov av stöd som kommuner och regioner har. Resultaten av förstudien kommer att ställas i relation till de stödjande insatser som redan genomförs.

Sammanfattning av resultat från delredovisning 2021

Att följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa 2020-2023 (ppt)

Publicerad: