Suicid och suicidprevention

Suicid, eller självmord, är nästan alltid resultatet av ett outhärdligt psykiskt lidande. Men suicid går att förebygga. Det handlar inte om en enskild metod eller aktivitet, utan är ett ansvar för hela samhället.

Varje år tar runt 1000 personer sina liv. Antalet har minskat de senaste decennierna i nästan alla åldersgrupper – utom bland unga människor. 

Rätt stöd till barn och unga med psykiatriska tillstånd

Barn och unga med psykiatriska tillstånd behöver få rätt vård och stöd, för att må och fungera bättre. Socialstyrelsen har kunskap, metoder och arbetssätt som bidrar till det. Just nu har vi extra fokus på att lyfta aktuell kunskap som stödjer dig som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

De allra flesta som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården dessförinnan. Socialtjänsten har ofta också varit kontaktad. Därför behöver personalen i de verksamheterna känna till vad som kan förebygga suicid, men också vad som kan utlösa att någon tar sitt liv. Det är viktigt att ha kunskap om hur sårbara människor ska bemötas.

Alla delar av hälso- och sjukvården liksom socialtjänsten har viktiga roller i arbetet med att förebygga suicid, från mödra- och barnhälsovård till äldreomsorg. För hälso- och sjukvården handlar det bland annat om att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa och risk för suicid, och att behandla bakomliggande sjukdomar som depression. För socialtjänsten kan det handla om att stötta personer i svåra livssituationer, och att både motivera och lotsa vidare till vård.

Samverkan mellan vård och omsorg är mycket viktig för att ingen ska hamna mellan stolarna.  

Om suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten kan läsa mer och få tips om ytterligare fördjupningsmaterial om suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden. Här finns detaljerad information från flera myndigheter och aktörer.

Suicid och suicidförsök som vårdskada

Suicid är en allvarlig vårdskada, om hälso- och sjukvården hade kunnat förhindra det genom adekvata åtgärder. Även suicidförsök kan vara en allvarlig vårdskada, av samma skäl. På Socialstyrelsens webbplats om patientsäkerhet för hälso- och sjukvården finns samlad information om det. Informationen riktar sig till dig som är chef eller medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Suicidprevention ingår i många av Socialstyrelsens uppdrag. Det är en viktig del av vårt arbete med psykisk ohälsa. Vi har också en nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet nationellt. 

Publicerad: