Suicid och suicidprevention

Suicid, eller självmord, är nästan alltid resultatet av ett outhärdligt psykiskt lidande. Men suicid går att förebygga. Det handlar inte om en enskild metod eller aktivitet, utan är ett ansvar för hela samhället.

Varje år tar runt 1200 personer sina liv. Antalet har minskat de senaste decennierna i nästan alla åldersgrupper – utom bland unga människor. 

Kunskap behövs i både vården och omsorgen

De allra flesta som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården dessförinnan. Socialtjänsten har ofta också varit kontaktad. Därför behöver personalen i de verksamheterna känna till vad som kan förebygga suicid, men också vad som kan utlösa att någon tar sitt liv. Det är viktigt att ha kunskap om hur sårbara människor ska bemötas.

Alla delar av hälso- och sjukvården liksom socialtjänsten har viktiga roller i arbetet med att förebygga suicid, från mödra- och barnhälsovård till äldreomsorg. För hälso- och sjukvården handlar det bland annat om att tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa och risk för suicid, och att behandla bakomliggande sjukdomar som depression. För socialtjänsten kan det handla om att stötta personer i svåra livssituationer, och att både motivera och lotsa vidare till vård.

Samverkan mellan vård och omsorg är mycket viktig för att ingen ska hamna mellan stolarna. 

Ökad risk efter vård för avsiktliga självskador

Personer som vårdats på sjukhus efter suicidförsök eller annan avsiktligt självdestruktiv handling har en ökad risk att efter utskrivning från sjukhus ta sitt liv. Socialstyrelsen har i en registerstudie studerat barn och vuxna som under 2015–2021 vårdats på sjukhus efter att avsiktligt ha skadat sig själva. Studien visar att endast var tionde patient följs upp i enlighet med de nationella riktlinjerna. Den visar också att andelen unga flickor som vårdats för avsiktlig självskada har ökat dramatiskt, framförallt under 2021.

Utbildning för socialtjänsten

Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten är en webbutbildning som vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten: utförare, handläggare och chefer. Utbildningens syfte är att ge ökad trygghet i att hantera svåra samtal med personer som kan ha tankar på att ta sitt eget liv. Genom att våga prata om det som är svårt och lyssna på den person du möter kan du göra stor skillnad.

Information på våra andra webbplatser

Om suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten kan läsa mer och få tips om ytterligare fördjupningsmaterial om suicid och suicidprevention på Kunskapsguiden. Här finns detaljerad information från flera myndigheter och aktörer.

Suicid och suicidförsök som vårdskada

Suicid är en allvarlig vårdskada, om hälso- och sjukvården hade kunnat förhindra det genom adekvata åtgärder. Även suicidförsök kan vara en allvarlig vårdskada, av samma skäl. På Socialstyrelsens webbplats om patientsäkerhet för hälso- och sjukvården finns samlad information om det. Informationen riktar sig till dig som är chef eller medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Samverkan med Folkhälsomyndigheten

Suicidprevention ingår i många av Socialstyrelsens uppdrag. Det är en viktig del av vårt arbete med psykisk ohälsa. Vi har också en nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet nationellt. 

Hjälp och stöd på 1177.se

På 1177.se finns information både till den som har suicidtankar och till närstående:

Till dig som har självmordstankar - 1177

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177

På webbplatsen finns också en lista med länkar till råd och stöd för personer som behöver någon att tala, mejla eller chatta med:

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon - 1177

Ring 112 om någon behöver akut hjälp.

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: