Våra råd och nämnder

Som nationell kunskapsmyndighet inom vård och omsorg leder Socialstyrelsen flera rådgivande och beslutande organ.

Organ beslutade av regeringen 

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum som långsiktigt ska samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom vården. I rådet ingår representanter för regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Rådet för styrning med kunskap

Rådet för styrning med kunskap arbetar med strategiska frågor för att utveckla hälso- och sjukvård och socialtjänst. I rådet ingår nio myndigheter. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnden för nationell högspecialiserad vård avgör var olika former av högspecialiserad vård bäst bedrivs utifrån specifika kompetenser och resurser.

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet är Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Rådet avgör vissa särskilt angivna ärenden.

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet)

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet, är rådgivande till Socialstyrelsen i uppdraget att stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet på läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Nationellt Donationscentrum, NDC

Nationellt Donationscentrum, NDC, ansvarar för nationell samordning och kunskapsstödjande insatser inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att inrätta ett Nationellt Donationscentrum för att samla och stärka Sveriges arbete med donation i syfte att öka antalet donationer. I och med regeringens nya uppdrag upphörde Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation från och med den 1 mars 2018.

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet)

Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation upphörde den 1 mars 2018. 

Rådgivande organ utsedda av Socialstyrelsen

Vetenskapliga råd

Vetenskapliga råd utses av generaldirektören och har som uppgift att lämna råd i ärenden och frågor inom de ämnen där Socialstyrelsens egen kunskap är begränsad.

Etiska rådet

Etiska rådet är Socialstyrelsens interna rådgivande organ i frågor som myndigheten behöver diskutera utifrån etik.

Funktionshindersnämnden

Funktionshindersnämnden behandlar övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående.

E-hälsorådet

E-hälsorådet har som uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta dess användbarhet i vård och omsorg.

Äldrerådet

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Rådet för missbruks- och beroendefrågor är ett forum för diskussion och vägledning inför myndighetens övergripande beslut i missbruks- och beroendefrågor.

Nämndmyndighet

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en statlig domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Verksamhetsberättelse

Socialstyrelsens råd och nämnder tar fram egna verksamhetsberättelser till Socialstyrelsen som beskriver verksamheten under det föregående kalenderåret. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: