Våra råd och nämnder

Som nationell kunskapsmyndighet inom vård och omsorg leder Socialstyrelsen flera rådgivande och beslutande organ.

Organ beslutade av regeringen 

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet)

Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, ST-rådet, är rådgivande till Socialstyrelsen i uppdraget att stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet på läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum som långsiktigt ska samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom vården. I rådet ingår representanter för regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

Nationellt Donationscentrum, NDC

Nationellt Donationscentrum, NDC, ansvarar för nationell samordning och kunskapsstödjande insatser inom donations- och transplantationsområdet till hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att inrätta ett Nationellt Donationscentrum för att samla och stärka Sveriges arbete med donation i syfte att öka antalet donationer. I och med regeringens nya uppdrag upphörde Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation från och med den 1 mars 2018.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnden för nationell högspecialiserad vård avgör var olika former av högspecialiserad vård bäst bedrivs utifrån specifika kompetenser och resurser.

Rådet för styrning med kunskap

Rådet för styrning med kunskap arbetar med strategiska frågor för att utveckla hälso- och sjukvård och socialtjänst. I rådet ingår nio myndigheter. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet är Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Rådet avgör vissa särskilt angivna ärenden.

Rådgivande organ utsedda av Socialstyrelsen

E-hälsorådet

E-hälsorådet har som uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta dess användbarhet i vård och omsorg

Etiska rådet

Etiska rådet är Socialstyrelsens interna rådgivande organ i frågor som myndigheten behöver diskutera utifrån etik.

Nationella screeningrådet

Nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central roll i arbetet med att utarbeta nya rekommendationer och revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram.

Nationellt råd för patientsäkerhet

Nationellt råd för patientsäkerhet är ett samverkansforum mellan myndigheter, organisationer och representanter för huvudmännen som har bildats inom ramen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Nämnden för funktionshindersfrågor 

Nämnden för funktionshindersfrågor behandlar övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående.

Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Rådet för missbruks- och beroendefrågor är ett forum för diskussion och vägledning inför myndighetens övergripande beslut i missbruks- och beroendefrågor.

Vetenskapliga råd

Vetenskapliga råd utses av generaldirektören och har som uppgift att lämna råd i ärenden och frågor inom de ämnen där Socialstyrelsens egen kunskap är begränsad.

Äldrerådet

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Nämndmyndighet

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en statlig domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Övrigt

Läkemedelskansliet

Läkemedelskansliets uppdrag är begränsat till sådana läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuknat i covid-19.

Verksamhetsberättelse

Socialstyrelsens råd och nämnder tar fram egna verksamhetsberättelser till Socialstyrelsen som beskriver verksamheten under det föregående kalenderåret. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: