Rådet för styrning med kunskap

Rådet för styrning med kunskap, som styrs av en förordning (2015:155), behandlar strategiskt viktiga frågor som bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän samt profession inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I rådet ingår tio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Det här gör rådet

Rådet för styrning med kunskap

 • verkar för att styrningen med kunskap blir ett stöd för huvudmännen och professionen, och att den är anpassad till deras behov
 • verkar för att patienters och brukares synpunkter och erfarenheter tas om hand
 • samverkar med myndigheter som inte ingår i rådet och med andra offentliga och privata aktörer
 • är ett forum för frågor om kunskapsutveckling, forskning och innovationer.  

Parallellt med rådet finns en huvudmannagrupp som ska informera rådet om områden där huvudmännen har behov av kunskap. Socialstyrelsens generaldirektör leder gruppen.

Huvudmannagruppen består av sex ledamöter från regioner och tio ledamöter från kommuner. Ledamöterna har utsetts av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Rådets sammansättning

Myndigheter som ingår i rådet för styrning med kunskap är:

 • Socialstyrelsen
 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Inspektionen för vård- och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Protokoll, årsrapport och strategi

Senast uppdaterad:
Publicerad: