Rådet för barn och unga

Socialstyrelsen avser att inrätta Rådet för barn och unga som rådgivande organ till myndigheten. Rådet ska bestå av 13-15 organisationer och påbörjar sitt viktiga arbete i januari 2024.

Viktiga datum

12 november 2023

Var sista dag att anmäla intresse till rådet.

Senast den 31 december 2023

Beslut om rådets medlemmar fattas av Socialstyrelsens generaldirektör.

29 januari 2024

Rådet för barn och unga har sitt första sammanträde.

Rådets uppgift

Rådet för barn och unga ska ge kunskap om barnrättsfrågor samt belysa barns och ungas aktuella situation, intressen och behov. Det innebär att rådet ska: 

 • identifiera områden som kopplar till barns och ungas rättigheter och uppväxtvillkor där Socialstyrelsen har möjlighet att ta initiativ
 • Ge vägledning inför myndighetens övergripande och principiella beslut i barnrättsfrågor samt bidra med ett barnrättsperspektiv på Socialstyrelsens aktuella uppdrag.
Rådets sammansättning

Rådet ska bestå av 13-15 företrädare för enskilda organisationer inom civilsamhället som arbetar med och för barn och unga, ihop med representanter från Socialstyrelsen.

Målet är att rådet består av etablerade barnrättsorganisationer, ungdomsorganisationer och organisationer som driver sakfrågor som ses som särskilt aktuella för Socialstyrelsen.

Tillsammans ska organisationerna representera en bred sammansättning av kunskaper och erfarenheter inom barnrättsfrågor samt barns och ungas uppväxtvillkor.

Organisationerna utses av Socialstyrelsens generaldirektör senast den 31 december 2023. De presenteras på Socialstyrelsens webbplats efter att de har utsetts.

Mandattid

Förordnanden utfärdas för som längst 2 år och tar slut vid årsskiftet 2025-2026. Förordnanden omprövas därefter och kan förnyas.

Arbetsformer

Sammanträden

Rådet sammanträder vid 3 tillfällen per år. Utöver det deltar rådet på årlig workshop för att ge input till myndighetens strategiska frågor, såsom omvärldsanalys, delaktighetsarbete med barn och unga samt myndighetens strategiska plan.

Rådet kan även ge input till prioriteringar samt ges möjlighet att bjuda in till hearing med civilsamhällsaktörer som inte ingår i rådet.

Ersättning

Socialstyrelsen ersätter ledamöternas resor och vid behov logi i samband med rådets sammanträden.

Kallelser

Socialstyrelsen ansvarar för att skicka ut handlingar, föra närvaroförteckning och skriva minnesanteckningar.

Kallelse skickas senast 3 veckor före möten. I kallelsen finns dagordning/föredragningslista. Rådets medlemmar ansvarar för att ge inspel på kallelsen senast 10 arbetsdagar före mötet. Slutgiltig dagordning/föredragningslista skickas senast 5 arbetsdagar före mötet.

Verksamhetsberättelse

Rådet förbinder sig att senast den 31 januari varje år avlägga en verksamhetsberättelse till myndigheten för det gångna året.

Så väljs medlemmarna ut

För närvarande pågår Socialstyrelsens arbete med att utvärdera inkomna ansökningar till Rådet för barn och unga. Senast den 31 december 2023 utses vilka orgainsationer som tar plats i rådet.

Kriterier för organisationer

När Rådet för barn och unga utses tittar vi på hur väl organisationerna uppfyller en rad kriterier. Flera kriterier behöver vara uppfyllda.

 • Organisationen arbetar direkt med barn och unga, alternativt bedriver ungdomsnära verksamhet.
 • Organisationen arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv och/eller följer de ungdomspolitiska målen.
 • Organisationen har en barnsyn som är förenlig med att barn och unga är egna rättighetsbärare.
 • Organisationen skapar förutsättningar för att främja barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande.
 • Organisationen har verksamhet i olika delar av landet med särskilt fokus på att nå barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och landsbygden, och/eller ger stöd till barn i behov av stöd.
 • Organisationen driver frågor särskilt aktuella inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag (vård och omsorg).

Kriterier som är rådgivande i urvalet

 • Riksintresse och/eller sakområdeskompetens som ses som särskilt aktuella för Socialstyrelsen.
 • Har möjlighet och intresse att bidra till rådets arbete och ge input på Socialstyrelsens uppdrag.
 • Minst en plats i rådet avses att reserveras för organisationer som leds direkt av barn och unga/unga vuxna.

Kontakt

Rådet för barn och unga
Publicerad: