Rådet för barn och unga

Rådet för barn och unga är ett nytt rådgivande organ som ska ge Socialstyrelsen bättre kunskap om barns och ungas aktuella situation, intressen och behov. Rådet påbörjar sitt viktiga arbete i januari 2024.

Viktiga datum

29 januari 2024

Rådets första möte.

Rådets uppgift

Rådet för barn och unga ska ge kunskap om barnrättsfrågor samt belysa barns och ungas aktuella situation, intressen och behov. Det innebär att rådet ska:

 • identifiera områden som kopplar till barns och ungas rättigheter och uppväxtvillkor där Socialstyrelsen har möjlighet att ta initiativ
 • ge vägledning inför myndighetens övergripande och principiella beslut i barnrättsfrågor samt bidra med ett barnrättsperspektiv på Socialstyrelsens aktuella uppdrag.

Deltagare i rådet

Följande organisationer ingår i Socialstyrelsens råd för barn och unga till årsskiftet 2025-2026.

 • Barnrättsbyrån
 • Barnens rätt i samhället (BRIS)
 • Förbundet Vi Unga
 • Junis
 • Knas hemma
 • Maskrosbarn
 • Nätverket unga för tillgänglighet (Nuft)
 • RFSL Ungdom
 • Right By Me
 • Riksförbundet Attention Ung 
 • Rädda Barnens Riksförbund
 • Rädda Barnens Ungdomsförbund
 • SOS Barnbyar
 • Stiftelsen 1825
 • Sveriges Ungdomsråd
 • Unizon
 • Youth 2030 Movement

Rådets sammansättning

Rådet består av 17 företrädare för enskilda organisationer inom civilsamhället som arbetar med och för barn och unga ihop med representanter från Socialstyrelsen.

Målet är att rådet består av etablerade barnrättsorganisationer, ungdomsorganisationer och organisationer som driver sakfrågor som är särskilt aktuella för Socialstyrelsen.

Tillsammans ska organisationerna representera en bred sammansättning av kunskaper och erfarenheter inom barnrättsfrågor samt barns och ungas uppväxtvillkor.

Organisationerna utses av Socialstyrelsens generaldirektör.

Mandattid

Förordnanden utfärdas för som längst 2 år. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till årsskiftet 2025-2026. Förordnanden omprövas därefter och kan förnyas.

Arbetsformer

Sammanträden

Rådet sammanträder vid 3 tillfällen per år. Utöver det deltar rådet på årlig workshop för att ge input till myndighetens strategiska frågor, såsom omvärldsanalys, delaktighetsarbete med barn och unga samt myndighetens strategiska plan.

Rådet kan även ge input till prioriteringar samt ges möjlighet att bjuda in till hearing med civilsamhällsaktörer som inte ingår i rådet.

Ersättning

Socialstyrelsen ersätter ledamöternas resor och vid behov logi i samband med rådets sammanträden.

Kallelser

Socialstyrelsen ansvarar för att skicka ut handlingar, föra närvaroförteckning och skriva minnesanteckningar.

Kallelse skickas senast 3 veckor före möten. I kallelsen finns dagordning/föredragningslista. Rådets medlemmar ansvarar för att ge inspel på kallelsen senast 10 arbetsdagar före mötet. Slutgiltig dagordning/föredragningslista skickas senast 5 arbetsdagar före mötet.

Verksamhetsberättelse

Rådet förbinder sig att senast den 31 januari varje år avlägga en verksamhetsberättelse till myndigheten för det gångna året.

Så väljs medlemmarna ut

I urvalet av civilsamhällsaktörer har hänsyn tagits till ställda kriterier och vägledande principer. Rådet ska reservera minst en plats för aktörer som leds av barn och unga/unga vuxna.

Kriterier som behöver vara uppfyllda

 • Organisationen arbetar direkt med barn och unga, alternativt bedriver ungdomsnära verksamhet.
 • Organisationen arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv och/eller följer de ungdomspolitiska målen.
 • Organisationen har en barnsyn som är förenlig med att barn och unga är egna rättighetsbärare.
 • Organisationen skapar förutsättningar för att främja barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande.
 • Organisationen har verksamhet i olika delar av landet med särskilt fokus på att nå barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och landsbygden, och/eller ger stöd till barn i behov av stöd.
 • Organisationen driver frågor särskilt aktuella inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag.

Rådgivande kriterier

 • Riksintresse och/eller sakområdeskompetens som ses som särskilt aktuella för Socialstyrelsen.
 • Minst en plats i rådet avses att reserveras för organisationer som leds direkt av barn och unga/unga vuxna.

Vägledande principer

 • Organisationen har stadgar och är demokratiskt uppbyggd.
 • Verksamheten respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
 • Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kontakt

Rådet för barn och unga
Senast uppdaterad:
Publicerad: