Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen sköter handläggning och administration åt HSAN. Det innebär att vi förbereder de ärenden som ansvarsnämnden beslutar om.

Det här gör HSAN

Frågor som HSAN prövar är

  • prövotid
  • återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården
  • indragning eller begränsning av förskrivningsrätt
  • ny legitimation eller annan behörighet.

Frågorna prövas efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eller efter ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän, JO, och Justitiekanslern, JK, har rätt att göra anmälan. HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

HSAN inrättades 1980 och är från och med den 1 juli 2011 en nämndmyndighet.

HSAN:s sammansättning

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden ska ha varit ordinarie domare. Ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter och deras ersättare, som ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård, utses efter förslag från

  • Sveriges Kommuner och Regioner (1)
  • Landsorganisationen i Sverige (1)
  • Tjänstemännens centralorganisation (1)
  • Sveriges akademikers centralorganisation (1) och bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intressen (4).

HSAN:s dataskyddsombud

Socialstyrelsens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för HSAN. Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Så behandlas personuppgifter

Inom HSAN behandlas personuppgifter på samma sätt som för Socialstyrelsen. Läs mer om hur personuppgifter behandlas.

Ansökningsblanketter och verksamhetsredogörelser

Senast uppdaterad:
Publicerad: