Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du dels resultat som främst är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm, dels resultat från Öppna jämförelser – Vård och omsorg för äldre som baseras på olika datakällor.

Enkätdata 2022

Öppna jämförelser 2022 – Äldreomsorg
 • Faktabladet (pdf) innehåller några av årets centrala resultat på nationell nivå
 • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
 • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2022.

Årets resultat visar bland annat:

 • 44 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid indikation på att en vuxen utsatts för våld.
 • En lika stor andel av kommunerna, 44 procent, använder FREDA-kortfrågor inom äldreomsorgen, en standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka våldsutsatthet.
 • 21 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid misstanke om missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel.
 • 17 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid misstanke om missbruk av läkemedel.

Vård och omsorg för äldre 2021

Vård och omsorg för äldre 2021
 • Pdf:en beskriver några utvalda resultat på nationell nivå.
 • Excelfilen innehåller samtliga resultat redovisade på kommun-, län- och riksnivå. Några indikatorer redovisas uppdelat i kvinnor och män, stadsdelarna i Stockholm samt offentlig och enskild regi. Excelfilen innehåller också beskrivning av indikatorer och bakgrundsmått.

Öppna jämförelser vård och omsorg för äldre belyser viktiga delar av vården och omsorgen, men ger inte hela bilden av vad som behövs för god kvalitet i vård och omsorg för äldre. Resultat i Excelfilen bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, registerdata, officiell statistik och nationella kvalitetsregister.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

 • Olämpliga läkemedel fortsätter att minska bland personer 75 år och äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende. År 2021 var andelen 8,9 procent (9,4 procent år 2020). Inom hemtjänsten är det vanligare att kvinnor har dessa läkemedel, 9,4 procent, jämfört med 7,7 procent bland män. Andelen personer med hemtjänst som har olämpliga läkemedel har minskat i 178 kommuner, men ökat i 97 kommuner sedan år 2020.
 • Olämpliga läkemedel fortsätter att minska bland personer 75 år och äldre i särskilda boenden för äldre, säbo. Andelen var 7 procent år 2021 (7,6 procent år 2020). I säbo är det något vanligare med olämpliga läkemedel bland män 7,4 procent, jämfört med 6,8 procent bland kvinnor. Andelen personer i säbo med olämpliga läkemedel har minskat i 152 kommuner, men ökat i 108 kommuner, jämfört med föregående år.
 • En av tio personer 65 år och äldre med diagnoser som är vanliga hos äldre återinskrivs på sjukhus inom 30 dagar efter första vårdtillfället (år 2020). Män återinskrivs i något högre utsträckning än kvinnor.
 • Hemtjänsttagare mötte i genomsnitt 16 olika personal under en 14-dagarsperiod år 2021 (15 personal år 2020) med en variation från 7 till 24 personal bland landets kommuner.
 • Väntetiden till särskilt boende för äldre minskade mellan åren 2020–2021, från 63 till 44 dagar. Coronapandemin har sannolikt påverkat väntetiden eftersom färre äldre ansökte om, och fler tackade nej till insatser i början av pandemin.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2021 – ÄldreomsorgArtikelnummer: 2021-6-7402|Publicerad: 2021-06-21
Tillhörande dokument och bilagor
Öppna jämförelser 2020 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre
Öppna jämförelser 2019 – Vård och omsorg om äldre

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: