Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Resultaten är främst baserade på den enkät som varje år skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Resultatet för 2019 visar att allt fler kommuner använder det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) för personer i ordinärt eller särskilt boende. En ökning med 4 procentenheter jämfört med 2018.

Andelen kommuner som uppger att det finns aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att inte röja skyddade personuppgifter inom äldreomsorgen har ökat jämfört med föregående år, med 9 procentenheter. Även rutiner för hur handläggare ska agera vid indikation på att en vuxen utsatts för våld i nära relation har ökat, jämfört med föregående år.

Fortfarande uppger färre än var tionde kommun att de inom äldreomsorgen systematisk följer upp beslutade insatser på gruppnivå för att utveckla verksamheten.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

  • Pdf:en Indikatorer öppna jämförelser 2019 är en beskrivning av samtliga indikatorer inom socialtjänstens områden och kommunal hälso-  och sjukvård.
  • Pdf:en Metod öppna jämförelser 2019 beskriver 2019 års datainsamling.

Tidigare års resultat

Ladda ner eller beställ

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: