Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du dels de resultat som främst baseras på enkätdata, dels resultat från Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre som baseras på olika datakällor.

Resultat 2021 – enkätdata

Öppna jämförelser 2021 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2021 – ÄldreomsorgArtikelnummer: 2021-6-7402|Publicerad: 2021-06-21
Tillhörande dokument och bilagor
  • Faktabladet (pdf) innehåller några av årets centrala resultat på nationell nivå
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Få kommuner använder resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, 7 procent i ordinärt boende och 5 procent i särskilt boende. Ännu färre genomför uppföljningar och använder resultat som är uppdelat på kvinnor och män.
  • IBIC används av 56 procent av kommunerna vid alla utredningar för personer i ordinärt boende och 39 procent vid alla uppföljningar. För särskilt boende är motsvarande andelar 57 respektive 28 procent.
  • Drygt hälften, 52 procent, av kommunerna har en aktuell rutin för att informera den enskilde om samordnad individuell plan, SIP, som ska upprättas när insatser behöver samordnas mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård.
  • Knappt hälften, 47 procent, av kommunerna har en aktuell rutin för samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten. En femtedel av kommunerna har rutiner som visar hur handläggare ska gå tillväga vid misstanke om risk eller missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel bland äldre. 12 procent använder standardiserad bedömningsmetod, AUDIT, för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion bland äldre.

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre
  • Pdf:en beskriver några utvalda resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller samtliga resultat redovisade på kommun-, län- och riksnivå. Några indikatorer redovisas uppdelat i kvinnor och män, stadsdelarna i Göteborg och Stockholm samt offentlig och enskild regi. Excelfilen innehåller också beskrivning av indikatorer och bakgrundsmått.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen. Men de ger inte hela bilden av vad som behövs för god kvalitet i vård och omsorg om äldre. Resultat i Excelfilen bygger på olika datakällor som nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister. Totalt redovisas 43 indikatorer och 18 bakgrundsmått.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2019 – Vård och omsorg om äldre
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: