Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du dels resultat som främst är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm, dels resultat från Öppna jämförelser – Vård och omsorg för äldre som baseras på olika datakällor.

Enkätdata 2022

Öppna jämförelser 2022 – Äldreomsorg
 • Faktabladet (pdf) innehåller några av årets centrala resultat på nationell nivå
 • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
 • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2022.

Årets resultat visar bland annat:

 • 44 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid indikation på att en vuxen utsatts för våld.
 • En lika stor andel av kommunerna, 44 procent, använder FREDA-kortfrågor inom äldreomsorgen, en standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka våldsutsatthet.
 • 21 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid misstanke om missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel.
 • 17 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid misstanke om missbruk av läkemedel.

Vård och omsorg för äldre 2022

Vård och omsorg för äldre 2022
 • Pdf:en beskriver några utvalda resultat på nationell nivå.
 • Excelfilen innehåller samtliga resultat redovisade på kommun-, län- och riksnivå. Indikatorer redovisas uppdelat på kvinnor och män. Några indikatorer redovisas för stadsdelarna i Stockholm samt offentlig och enskild regi. Excelfilen innehåller också beskrivningar av indikatorer och bakgrundsmått.

Öppna jämförelser vård och omsorg för äldre belyser viktiga delar av vården och omsorgen, men ger inte hela bilden av vad som behövs för god kvalitet i vård och omsorg för äldre. Resultat i Excelfilen bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, registerdata, officiell statistik och nationella kvalitetsregister.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

 • Kvinnor 75 år och äldre som bor hemma med stöd av hemtjänsten har i högre utsträckning än män i samma ålder, läkemedel som bör undvikas, tre eller fler psykofarmaka, antipsykotiska läkemedel samt tio eller fler läkemedel. I särskilda boenden för äldre gäller det omvända. Där har män i högre utsträckning dessa läkemedel, förutom tre eller fler psykofarmaka som är vanligare bland kvinnor.
 • Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur många personer 75 år och äldre som har läkemedel som bör undvikas, tre eller fler psykofarmaka, antipsykotiska läkemedel samt tio eller fler läkemedel. Det gäller både för de som bor hemma med stöd av hemtjänsten och för de i särskilda boenden för äldre.
 • 75 procent av personer 65 år och äldre i särskilda boenden för äldre uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra. Män är något nöjdare med maten, 73 procentjämfört med 71 procent av kvinnorna. På kommunnivå varierar andelen som är nöjda med maten mellan 50 och 90 procent. 
 • 66 procent av personer 65 år och äldre i särskilda boenden för äldre uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen. Det gäller för både för kvinnor och män. Variationen mellan kommunerna är mellan 40 och 91 procent.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2021 – ÄldreomsorgArtikelnummer: 2021-6-7402|Publicerad: 2021-06-21
Tillhörande dokument och bilagor
Vård och omsorg för äldre 2021
Öppna jämförelser 2020 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: