Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du de resultat som främst baseras på enkätdata samt resultat från Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre, som baseras på olika datakällor som nationella enkäter, officiell statistik och kvalitetsregister.

Resultat 2020 – enkätdata

Öppna jämförelser 2020 – Äldreomsorg
  • Faktabladet (pdf) innehåller några av årets centrala resultat på nationell nivå
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in under från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • Kontinuitetsplaner för kris eller allvarlig händelse har ökat från 32 till 43 procent sedan 2019. Det gäller verksamheter som drivs i enskild regi inom ordinärt och särskilda boenden.
  • Andelen kommuner som har aktuella rutiner för samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten är 43 procent.
  • 20 procent av kommunerna har en aktuell rutin för handläggares agerande inom äldreomsorgen vid indikation på missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel hos äldre. 11 procent använder den standardiserade bedömningsmetoden AUDIT för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion.
  • 29 procent av kommunerna har en aktuell samlad plan för handläggares kompetensutveckling där kontinuerlig handledning och fortbildning ingår.

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2019 – Vård och omsorg om äldre
  • Pdf:en beskriver några utvalda resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller samtliga resultat redovisade på kommun-, län- och riksnivå. Några indikatorer redovisas uppdelat enligt följande, kvinnor och män, stadsdelarna i Göteborg och Stockholm samt offentlig och enskild regi. Den innehåller också beskrivning av indikatorer och bakgrundsmått.  

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Resultat i Excelfilen bygger på olika datakällor som nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister. Resultatet för indikatorerna är möjliga för både kommuner och regioner att påverka. Totalt redovisas 30 indikatorer och 15 bakgrundsmått.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: