Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du de resultat som främst baseras på enkätdata samt resultat från Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre, som baseras på olika datakällor som nationella enkäter, officiell statistik och kvalitetsregister.

Resultat – enkätdata

Öppna jämförelser 2019 – Äldreomsorg
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2019 – Vård och omsorg om äldre
  • Pdf:en beskriver några utvalda resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller samtliga resultat redovisade på kommun-, län- och riksnivå. Några indikatorer redovisas uppdelat enligt följande, kvinnor och män, stadsdelarna i Göteborg och Stockholm samt offentlig och enskild regi. Den innehåller också beskrivning av indikatorer och bakgrundsmått.  

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Resultat i Excelfilen bygger på olika datakällor som nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister. Resultatet för indikatorerna är möjliga för både kommuner och regioner att påverka. Totalt redovisas 30 indikatorer och 15 bakgrundsmått.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: