Öppna jämförelser av äldreomsorg

Här kan du jämföra indikatorer och nyckeltal för kommunernas arbete inom området äldreomsorg. Uppgifterna baseras på bland annat öppna jämförelsers kommun- och enhetsenkäter, undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen samt Socialstyrelsens och SCB:s register.

Resultat 2016–2023

Öppna jämförelser socialtjänst 2016–2023 – Äldreomsorg

Redovisningen följer den nya modellen för öppna jämförelser och innehåller kvalitetsindikatorer, indikatorer för välfärd och en hållbar utveckling samt nyckeltal. Modellen inkluderar Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre, som upphör att vara en separat publicering.

Om resultaten

Resultaten visar bland annat:

  • Det är 22 procent av kommunerna som har genomfört Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, av målgruppens behov. 25 procent har genomfört ISU av verksamhetens stöd och/eller insatser till enskilda brukare. 28 procent har genomfört ISU av stöd och insatsers resultat för de enskilda brukarna. Indikatorerna avser personer som har äldreomsorg och redovisas i år för första gången i öppna jämförelser.
  • Drygt en femtedel, 21 procent, av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid indikation på beroende eller missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Resultatet är detsamma som 2022.
  • Det är endast 16 procent av kommunerna som har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid indikation på beroende eller missbruk av läkemedel. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med 2022.
  • Andelen kommuner, som har en aktuell skriftlig rutin för handläggare inom äldreomsorgen vid indikation på att den enskilde har utsatts för våld i nära relationer, har ökat med två procentenheter till 46 procent.

Faktablad och analyser

Här redovisas faktablad och analyser som baseras på resultatet av öppna jämförelser av äldreomsorg.

Öppna jämförelser 2022 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2022 – Vård och omsorg för äldre
Öppna jämförelser 2021 – Äldreomsorg
Öppna jämförelser 2021 – ÄldreomsorgArtikelnummer: 2021-6-7402|Publicerad: 2021-06-21
Tillhörande dokument och bilagor

Metodbeskrivningar

Här finns metodbeskrivningar för den kommunenkät som ligger till grund för vissa av indikatorerna i öppna jämförelser.

Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: