Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020

Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter i verksamheter för särskilt sårbara grupper i samband med en kris eller allvarlig händelse. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2020, med mätdatum den 1 februari 2020, och speglar förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner i landet som har en aktuell kontinuitetsplan varierar mellan 28 till 43 procent för olika verksamheter. 43 procent har en kontinuitetsplan för särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och för bostad med särskild för service för vuxna enligt LSS. Planerna syftar till att säkerställa att verksamheterna även vid en kris har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet.
  • Andelen kommuner med en aktuell kontinuitetsplan har ökat för samtliga utom två verksamheter mellan 2019 och 2020. Störst är ökningen för bostäder med särskild service enligt LSS för vuxna, 12 procentenheter och inom särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård har andelen ökat 11 procentenheter.
  • 47 procent av kommunerna har en rutin om att inkludera krisberedskap vid upphandling av särskilda boendeformer för äldre och hemtjänst. Färre kommuner har en sådan rutin för övriga verksamheter, andelen varierar mellan 26 till 38 procent.

Tidigare års resultat

Ladda ner 

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: