Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Resultaten är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021

Öppna jämförelser 2021 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter i verksamheter för särskilt sårbara grupper i samband med en kris eller allvarlig händelse. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner som uppger att de har en aktuell kontinuitetsplan för de verksamheter som socialtjänsten bedriver eller ansvarar för, som avser särskilt sårbara grupper, har ökat för samtliga verksamheter.
  • Vanligast är att aktuella kontinuitetsplaner finns för särskilt boende för äldre, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Knappt hälften av kommunerna uppger att aktuella kontinuitetsplaner finns.
  • Andelen kommuner med evakueringsplan för särskilt sårbara grupper i boenden i egen regi har ökat för samtliga boendeformer, men varierar mellan 39 och 59 procent för olika verksamheter.
  • Nära nio av tio kommuner har en beredskapsplan för höga temperaturer för särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Ladda ner 

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: