Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänsten

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Värmeböljan sommaren 2018 satte krisberedskapen på prov. Resultaten från öppna jämförelser 2019 visar att andelen kommuner som har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent till 70 procent under de senaste tre åren. En liknande ökning har skett när det gäller LSS-boenden för vuxna.

Samtidigt har andelen kommuner som uppger att de har en plan för evakuering av särskilt sårbara grupper minskat något i år jämfört med 2018, för nästan alla insatsformer.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Tidigare års resultat

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: