Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Resultaten är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2023

Öppna jämförelser 2023 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Två indikatorer har reviderats i årets öppna jämförelser av krisberedskap. Det handlar om aktuell kontinuitetsplan och krav på att krisberedskap ska ingå vid upphandling.

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner i landet som har en aktuell kontinuitetsplan för verksamheter som bedrivs av kommunen i egen regi, varierar mellan 10 och 25 procent. 25, 24 respektive 23 procent av kommunerna har en kontinuitetsplan för kommunal hälso- och sjukvård för särskilda boendeformer för äldre och för hemtjänst.
  • 48 och 47 procent av kommunerna har krav på att krisberedskap ska ingå vid upphandling av särskilda boendeformer för äldre och hemtjänst. I övrigt varierar andelen kommuner med krav på att krisberedskap ska ingå vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper, mellan 33 och 48 procent.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2021 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Fler publikationer

Uppföljning

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: