Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Resultaten är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022

Öppna jämförelser 2022 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner som har en på ledningsnivå beslutad plan för evakuering av särskilt sårbara grupper i boenden som bedrivs i egen regi har minskat för samtliga boendeformer i jämförelse med föregående år.
  • Drygt hälften av kommunerna, 53 procent, har evakueringsplaner för särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre. Det är även den verksamhet störst andel kommuner har evakueringsplan för.
  • Andelen kommuner med en rutin om att krisberedskap ska ingå i kravspecifikationen vid upphandling av tjänster som utförs för särskilt sårbara grupper, varierar mellan 22 och 38 procent för olika boendeformer.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Ladda ner

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: