Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området socialpsykiatri (stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning). Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020

Öppna jämförelser 2020 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmått.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • En tredjedel av kommunerna har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling inom socialpsykiatri.
  • Andelen handläggare med socionomexamen är 75 procent på riksnivå. Kommuner med många invånare har högre andel handläggare med socionomexamen än kommuner med färre invånare.
  • 89 procent av kommunerna har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför kontorstid, året runt.
  • En tredjedel av kommunerna bedriver uppsökande verksamhet riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • 40 procent av kommunerna har aktuella kontinuitetsplaner för bostad med särskild service enligt SoL för vuxna med funktionsnedsättning. Planerna syftar till att säkerställa att verksamheterna även vid en kris eller allvarlig händelse har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Ladda ner eller beställ

Vägledning – Att ge ordet och lämna plats

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: