Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022

Öppna jämförelser 2022 – Våld i nära relationer
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2022.

Årets resultat visar bland annat:

  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. Totalt 80 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor och 79 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på sex respektive fem procentenheter från föregående år.
  • Det är även fler kommuner som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut, 65 procent av kommunerna till våldsutövande kvinnor och 66 procent till våldsutövande män. Det är en ökning på fyra procentenheter från föregående år.
  • Fler kommuner, 28 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning med fyra procentenheter från föregående år.
  • De flesta kommuner uppger att de under det senaste året har genomfört fortbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder våldsutsatta vuxna, 93 procent, respektive barn som utsatts för eller bevittnat våld, 88 procent.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Våld i nära relationer
Öppna jämförelser 2020 – Våld i nära relationer

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: