Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020

Öppna jämförelser 2020 – Våld i nära relationer
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • Allt fler kommuner, 63 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare inom området våld i nära relationer ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående.
  • Det är fortfarande relativt få kommuner, 21 procent, som har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn som är på skyddat boende.
  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. Cirka 7 av 10 kommuner erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut, vilket är en ökning med cirka 10 procentenheter från 2019. Vidare erbjuder cirka 6 av 10 kommuner stödsamtal utan biståndsbeslut, vilket är en ökning med cirka 4 procentenheter från föregående år.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Våld i nära relationer

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: