Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

Öppna jämförelser 2019 – Våld i nära relationer
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Resultaten för 2019 visar att fler kommuner, en femtedel, har en aktuell skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning med sju procentenheter från föregående år. Fler kommuner genomför också fortbildning. Nu uppger drygt nio av tio kommuner att de under det senaste året har genomfört fortbildning om våld i nära relationer riktat till handläggare.

Det är fortfarande en låg andel kommuner som arbetar med systematisk uppföljning. Åtta procent av kommunerna har systematiskt följt upp resultat av insatser till enskilda, som de sammanställt på gruppnivå och använt för verksamhetsutveckling. Drygt en av tio kommuner uppger att de använt enskildas uppfattning om kvaliteten i verksamheten för att utveckla sin myndighetsutövning respektive utförarverksamheten.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Tidigare års resultat

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: