Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelsområdenas arbete inom området våld i nära relationer. Målet med jämförelserna är att de ska bidra till verksamhetsförbättringar som kommer brukarna till gagn.

Öppna jämförelser av socialtjänst innehåller indikatorer och nyckeltal som på olika sätt belyser kvalitet och förutsättningar inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Jämförelserna kan bland annat användas för att följa upp och utveckla verksamheterna genom att bidra med underlag till uppföljning och visa utvecklingen över tid. De möjliggör också jämförelser med andra kommuner eller verksamheter med liknande förutsättningar.

Jämförelserna riktar sig främst till tjänstepersoner, till exempel chefer och kvalitets- och verksamhetsutvecklare. Men även beslutsfattare och politiker på olika nivåer har nytta av jämförelserna.

Resultat 2016–2024

Öppna jämförelser 2024 – Våld i nära relationerArtikelnummer: 2024-6-9166|Publicerad: 2024-06-18

Kort om resultaten

Resultaten visar bland annat:

  • Drygt en fjärdedel av kommunerna har skriftliga och på ledningsnivå beslutade överenskommelser för hur samverkan i enskilda ärenden ska ske med externa aktörer. Det är vanligast att ha en överenskommelse med kvinnojourer (37 procent) och polisen (28 procent). Det är mindre vanligt att ha en överenskommelse med primärvården (19 procent), vuxenpsykiatrin (18 procent), akutmottagningar (14 procent) och ungdomsmottagningar (23 procent). För att indikatorn ska vara uppfylld behöver överenskommelsen ha följts upp de senaste 24 månaderna vilket är en ändring jämfört med föregående år då det var 12 månaders uppföljningstid. Ändringen kan påverka jämförbarheten med resultatet från föregående år.
  • Något fler kommuner (34 procent) jämfört med förra året (28 procent) har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddade boenden.
  • Något färre kommuner än förra året erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till vuxna våldsutövare i syfte att våldsutövandet ska upphöra. Totalt 84 procent av kommunerna erbjuder det till våldsutövande kvinnor och 84 procent till våldsutövande män.
  • Däremot är det något fler kommuner än förra året som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till kvinnor som utövar våld. Totalt är det 65 procent, jämfört med 63 procent förra året. Motsvarande resultat för våldsutövande män ligger kvar på 64 procent, precis som föregående år.
  • Det är fler kommuner (14 procent) än föregående år (11 procent) som använder enskildas uppfattning för att utveckla myndighetsutövningen i verksamheten för vuxna som utsatts för våld av närstående. Det är även fler kommuner (18 procent) jämfört med föregående år (15 procent) som använder enskildas uppfattning för att utveckla utförarverksamheten för vuxna som utsatts för våld av närstående.

Så här redovisas resultaten

Öppna jämförelser redovisas på detta sätt:

  • Resultaten presenteras i en Excelfil som innehåller uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå från år 2016 och framåt. Uppgifterna presenteras i tabeller och möjliggör jämförelser över tid samt med andra kommuner, län och riket. Excelfilen innehåller även analysstöd, bland annat i form av indikatorbeskrivningar.
  • Metodbeskrivningen (pdf) innehåller information om den enkätundersökning som kvalitetsindikatorerna baseras på. Den innehåller också information om övriga datakällor och den databearbetning som ligger till grund för framställningen av indikatorer och nyckeltal inom öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Så här kan Excelfilen användas

På Excelfilens startsida finns möjlighet att välja vilken kommun, socialförvaltning eller stadsdelsområde som resultat ska visas för. Tabeller med resultat genereras sedan automatiskt. Uppgifter för att möjliggöra jämförelser över tid samt med riket, länet eller liknande kommuner finns tillgängliga direkt i filen.

För att hitta liknande kommuner att jämföra resultat med har kommunerna delats in i olika grupper, och för respektive kommun redovisas kommungrupp utifrån befolkning, SKR:s kommungruppsindelning samt socioekonomisk sorteringsnyckel.

Excelfilen innehåller också stöd för tolkning av resultaten.

Mer information om hur Excelfilen kan användas finns inuti filen.

Så här har jämförelserna tagits fram

Indikatorerna och nyckeltalen i de öppna jämförelserna tas fram av Socialstyrelsen. Indikatorerna grundas i tillgänglig kunskap, anger en önskvärd riktning och är relevanta för de verksamheter de berör. Nyckeltalen är bakgrundsmått som belyser förutsättningar för socialtjänstens verksamheter.

Indikatorerna och nyckeltalen baseras dels på enkätundersökningar som är riktade till kommuner, verksamheter och brukare, dels på register och statistik från olika myndigheter.

Läs mer om hur öppna jämförelser av socialtjänst tas fram

Tidigare års resultat

För att söka efter tidigare års öppna jämförelser, använd webbplatsens sökfunktion eller sök bland våra publikationer.

Kommande publiceringar

Öppna jämförelser av socialtjänsten publiceras årligen i juni och kompletteras med ytterligare välfärdsindikatorer och nyckeltal under hösten. I kalendariet finns mer information om när öppna jämförelser publiceras och när resultat kompletteras.

Kalendarium för öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: