Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2023

Öppna jämförelser 2023 – Våld i nära relationer
Öppna jämförelser socialtjänst 2023 – Våld i nära relationerArtikelnummer: 2023-6-8635|Publicerad: 2023-06-20
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Något färre kommuner än förra året har aktuella, skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner inom några av socialtjänstens verksamhetsområden för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående. Det gäller bland annat verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården.
  • En relativt låg andel, 28 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddade boenden. Det är samma nivå som föregående år.
  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare i syfte att våldsutövandet ska upphöra. Totalt 85 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor och 85 procent till våldsutövande män. Det är en ökning om 5 respektive 6 procentenheter från föregående år.
  • Däremot är det något färre kommuner än förra året som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut, 63 procent av kommunerna erbjuder det till våldsutövande kvinnor och 64 procent till våldsutövande män. Det kan jämföras med 65 procent respektive 66 procent föregående år.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Våld i nära relationer
Öppna jämförelser 2021 – Våld i nära relationer

Fler publikationer

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: