Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området våld i nära relationer. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021

Öppna jämförelser 2021 – Våld i nära relationer
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra. 74 procent av kommunerna erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till våldsutövande kvinnor respektive till våldsutövande män. Det är en ökning med 1–2 procentenheter från föregående år.
  • Det är även fler kommuner som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut. 61 procent av kommunerna erbjuder det till våldsutövande kvinnor och 62 procent erbjuder det till våldsutövande män. Det är en ökning med 1–3 procentenheter från föregående år.
  • Det är fler kommuner, 24 procent, som har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Det är en ökning med tre procentenheter från föregående år.
  • 13 procent av kommunerna uppger att de inom området våld i nära relationer systematiskt följt upp resultaten av insatser till enskilda vuxna, sammanställt dem på gruppnivå och använt resultaten för verksamhetsutveckling. Resultatet skiljer sig inte från föregående år, men har totalt ökat med fem procentenheter sedan 2019.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Våld i nära relationer
Öppna jämförelser 2019 – Våld i nära relationer

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: