Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022

Öppna jämförelser 2022 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • 55 procent av kommunerna använder arbetssättet IBIC vid alla utredningar inom LSS och 37 procent IBIC vid alla uppföljningar. Det är en ökning med 14 procentenheter respektive 8 procentenheter sedan 2021.
  • 44 procent av kommunerna har aktuella skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld inom LSS vuxen och 45 procent inom LSS barn.
  • Andelen kommuner med aktuella, skriftliga överenskommelser beslutade på ledningsnivå för extern samverkan för barn respektive vuxna med funktionsnedsättning minskar inom båda områden.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
Öppna jämförelser 2020 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: