Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Årets öppna jämförelser av socialtjänstens arbete med personer med funktionsnedsättning visar att fler kommuner har aktuella rutiner för att årligen pröva möjlighet till arbete för personer med daglig verksamhet. Fortfarande saknas dock sådana rutiner i de flesta kommunerna. Resultatet visar också att arbetet med IBIC sprider sig i landet, även om det finns skillnader mellan länen.

Förutsättningar för att ge barn med funktionsnedsättning ett samordnat stöd kan stärkas med aktuella rutiner om intern samordning och överenskommelser om extern samverkan. Resultatet visar att sådana aktuella rutiner och överenskommelser saknas i mer än hälften av kommunerna.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Tidigare års resultat

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: