Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021

Öppna jämförelser 2021 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Det är framförallt i utförarverksamheten inom LSS som kommuner använder enskildas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling. 61 procent av kommunerna uppger att de använder det i utförarverksamhet, och enbart 12 procent inom myndighetsutövningen.
  • Allt fler använder arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar. Men det är fortsatt väldigt få kommuner som har använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling, 7 procent.
  • Samlade kompetensplaner finns i omkring en tredjedel av kommunerna. Det är en ökning sedan 2016, men innebär att majoriteten fortfarande saknar sådana planer.
  • Ett bakgrundsmått visar att andelen handläggare med socionomexamen skiljer sig över landet. På riksnivå är det 82 procent av handläggarna som är socionomer inom LSS.
  • Aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin finns inom LSS enbart i omkring en tredjedel av kommunerna.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: