Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020

 

Öppna jämförelser 2020 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • 43 procent av kommunerna har aktuella kontinuitetsplaner inom LSS-boenden för vuxna. Det är en ökning med 11 procentenheter sedan 2019. Planerna syftar till att säkerställa att verksamheterna har förutsättningar att fortsätta bedrivas med god kvalitet även vid en kris.
  • Allt fler kommuner, 89 procent, har en socialjour utanför kontorstid med socionomutbildad personal.
  • 2 av 3 kommuner saknar en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling inom LSS.
  • Allt fler kommuner har rutiner inom LSS för att uppmärksamma våldsutsatthet. Fler använder standardiserade metoder för att upptäcka missbruk.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: