Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2023

Öppna jämförelser 2023 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner som har aktuella skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld i nära relationer, har ökat till 47 procent inom både LSS vuxen och LSS barn. Det är en ökning med 3 respektive 2 procentenheter sedan 2022.
  • 20 procent av kommunerna har genomfört Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, av målgruppens behov, 25 procent har genomfört ISU av verksamhetens stöd och/eller insatser till enskilda brukare och 26 procent har genomfört ISU av stöd och insatsers resultat för de enskilda brukarna. Indikatorerna redovisas i år för första gången i öppna jämförelser.
  • Ungefär en femtedel av kommunerna,19 procent, har genomfört en undersökning om enskildas uppfattning av verksamhetens kvalitet inom myndighetsutövningen och använt resultaten för att utveckla verksamheten. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2021. Det är framför allt i utförarverksamheten inom LSS som kommuner använder enskildas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling, 61 procent, vilket är samma nivå som 2021. Med enskilda avses personer som under mätperioden har haft kontakt med myndighetsutövningen alternativt har ett verkställt beslut om insats. Dessa indikatorer mättes inte 2022.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS
Öppna jämförelser 2021 – Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Fler publikationer

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: