Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019 – enkätdata

  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Årets resultat visar att fler kommuner har skriftliga och beslutade överenskommelser med bostadsföretag och hyresvärdar. Däremot har 4 av 5 kommuner inte en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld blir avhysta.

Arbetet med våld i nära relationer fortsätter att utvecklas. 73 procent av kommunerna använder bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet, vilket är en ökning med fem procentenheter från 2018.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Resultat 2018 – registerdata

Resultaten från registerdata belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av indikatorer. Indikatorerna baseras på årsdata från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2017.

Utöver indikatorerna redovisas sju olika bakgrundsmått som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd.

Tidigare resultat

Ladda ner eller beställ

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: