Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022 – enkätdata

Öppna jämförelser 2022 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner som använder en strukturerad utredningsmall som inkluderar barns situation i alla utredningar har ökat de senaste åren och uppgår nu till 73 procent, men det är stora skillnader mellan länen.
  • Resultaten för indikatorer som belyser den enskildes delaktighet i planeringen mot självförsörjning har ökat. Bland annat har 40 procent av kommunerna upprättat en plan mot självförsörjning med den enskilde inom tre månader från första kontakt för alla, jämfört med 31 procent 2021.
  • Andelen kommuner med en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad överenskommelse om samverkan i enskilda ärenden med Arbetsförmedlingen har minskat, från 48 procent 2021 till 37 procent 2022.
  • Fler kommuner genomför separata möten med kvinnan och mannen i biståndshushållet för en individuell planering mot egen försörjning.

Resultat 2022 – registerdata till och med 2021

Öppna jämförelser 2022 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Indikatorerna i excelfilen belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Indikatorerna baseras på årsstatistik från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2021. I excelfilen hittar du bland annat andel långvariga biståndsmottagare och andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i din kommun.

Resultatet visar bland annat att andelen biståndsmottagare i befolkningen har minskat under 2021. Även andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Men bland vuxna biståndsmottagare har såväl andelen långvariga som andelen mycket långvariga biståndsmottagare ökat i jämförelse med 2020.

För den som vill läsa mer om långvarigt biståndsmottagande, se de två faktabladen Utvecklingen av vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov och Försörjningshinder bland vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov som finns under rubriken Ladda ner och beställ.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser 2021 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)
Öppna jämförelser 2020 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser 2020 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Ladda ner eller beställ

Utvecklingen av vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov
Utvecklingen av vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov Artikelnummer: 2022-11-8252|Publicerad: 2022-11-29
Försörjningshinder bland vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov
Tillhörande dokument och bilagor

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: