Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm samt registerdata.

Resultat 2023 – enkätdata

Öppna jämförelser 2023 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser socialtjänst 2023 – Ekonomiskt biståndArtikelnummer: 2023-6-8628|Publicerad: 2023-06-20
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner med en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samverkan i enskilda ärenden har ökat kraftigt, från 37 procent 2022 till 70 procent 2023.
  • Resultaten för de indikatorer som belyser den enskildes delaktighet i planeringen för självförsörjning har ökat. Bland annat har 50 procent av kommunerna upprättat en plan för självförsörjning för alla enskilda inom tre månader från första kontakt. Det kan jämföras med 40 procent 2022.
  • Något fler än förra året, men långt ifrån alla, har genomfört separata möten med kvinnan och mannen (i biståndshushåll som består av en kvinna och en man) för en individuell utredning och planering för egen försörjning. Det är en ökning från 17 procent 2022 till 21 procent 2023.

Resultat 2023 – registerdata till och med år 2022

Öppna jämförelser 2022 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)
  • Indikatorerna i Excelfilen belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Indikatorerna baseras på årsstatistik från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2022.
  • I Excelfilen hittar du bland annat andel långvariga biståndsmottagare och andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i din kommun.

Om resultaten

Resultatet visar bland annat att andelen biståndsmottagare i befolkningen har fortsatt att minska under 2022. Även andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Men bland de vuxna biståndsmottagarna har andelen med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd ökat. Mycket långvarigt bistånd innebär bistånd i minst 27 månader under en period av 3 år med avbrott högst 2 månader i rad.

För den som vill läsa mer om långvarigt biståndsmottagande, se de två faktabladen Utvecklingen av vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov och Försörjningshinder bland vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov som finns under rubriken Fler publikationer.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser 2022 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)
Öppna jämförelser 2021 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser 2021 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Fler publikationer

Faktablad
Utvecklingen av vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov Artikelnummer: 2022-11-8252|Publicerad: 2022-11-29
Faktablad
Manual
Tillhörande dokument och bilagor

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: