Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020 – enkätdata

Öppna jämförelser 2020 – Ekonomiskt bistånd
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten 

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in under från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • Fler kommuner arbetar med uppsökande verksamhet riktad till personer som riskerar att förlora sitt boende, andelen har ökat från 52 procent 2019 till 62 procent 2020.
  • Få kommuner utför systematiskt uppföljning uppdelat på kön och använder resultaten i sitt utvecklingsarbete. Större kommuner, med fler invånare, utför i högre utsträckning systematisk uppföljning än mindre kommuner.
  • Ungefär var tionde kommun erbjuder individuella möten med både kvinnan och mannen i hushållet för planering och utredning för egen försörjning, visar en ny indikator som belyser arbetet för jämställdhet.

Resultat 2019 – registerdata 

Indikatorerna i excelfilen belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Indikatorerna baseras på årsstatistik från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2018. Här hittar du bland annat andel långvariga biståndsmottagare och andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i din kommun.

Resultaten visar att andelen biståndsmottagare har sjunkit i riket. När det gäller långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare syns däremot inte samma riktning. Där har i stället andelen ökat något från 2017.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)

Öppna jämförelser 2018 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser
Manual – FIA Förutsättningar inför arbete
Tillhörande dokument och bilagor

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: