Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021 – enkätdata

Öppna jämförelser 2021 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten 

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Fler än 9 av 10 kommuner uppger att de har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt.
  • Den genomsnittliga väntetiden för nybesök har förkortats. Andelen kommuner som uppger att väntetiden är två veckor eller kortare har ökat från 86 procent 2020 till 95 procent 2021. Personliga möten har i flera fall ersatts av telefonsamtal och digitala möten på grund av pandemin.
  • Andelen kommuner som använder en strukturerad utredningsmall som inkluderar barns situation i alla utredningar fortsätter att öka. Två tredjedelar av kommunerna uppfyller indikatorn 2021.
  • I årets enkät uppger mer än var fjärde kommun, 26 procent, att resultat från systematisk uppföljning har använts för verksamhetsutveckling, jämfört med knappt var femte kommun,19 procent, 2020

Resultat 2021 – registerdata till och med 2020

Öppna jämförelser 2021 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Indikatorerna i excelfilen belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Indikatorerna baseras på årsstatistik från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2020. Här hittar du bland annat andel långvariga biståndsmottagare och andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i din kommun.

Resultatet visar bland annat att andelen biståndsmottagare i befolkningen har minskat under 2020. Även andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd och andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd har minskat något. Bland vuxna biståndsmottagare har däremot såväl andelen långvariga biståndsmottagare som andelen mycket långvariga biståndsmottagare ökat i jämförelse med föregående år. 

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser 2019 – Ekonomiskt bistånd (enkätdata)
Öppna jämförelser 2020 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Öppna jämförelser 2019 – Ekonomiskt bistånd (registerdata)

Ladda ner eller beställ

Tillhörande dokument och bilagor

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: