Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat – registerdata

Indikatorerna i Excelfilen ovan belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Indikatorerna baseras på årsstatistik från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd 2018. Här hittar du bland annat andel långvariga biståndsmottagare och andel barn i familjer med ekonomiskt bistånd i din kommun. Årets resultat visar att andelen biståndsmottagare har sjunkit i riket. När det gäller långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare syns däremot inte samma riktning. Där har i stället andelen ökat något från 2017.

Resultat – enkätdata

Öppna jämförelser 2019 – Ekonomiskt bistånd
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Årets resultat visar att fler kommuner har skriftliga och beslutade överenskommelser med bostadsföretag och hyresvärdar. Däremot har 4 av 5 kommuner inte en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer med hyresskuld blir avhysta.

Arbetet med våld i nära relationer fortsätter att utvecklas. 73 procent av kommunerna använder bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet, vilket är en ökning med fem procentenheter från 2018.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Tidigare resultat

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser
Manual – FIA Förutsättningar inför arbete
Tillhörande dokument och bilagor

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: