Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och regionernas arbete inom området missbruks- och beroendevård. Resultaten är baserade på registerdata och på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2021 – Enkätdata

Öppna jämförelser 2021 – Missbruks- och beroendevården
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen kommuner som uppger att de använt resultat från brukarstyrd brukarrevision för verksamhetsutveckling i år är 12 procent. Resultatet för indikatorn har varit låg de senaste tre åren, mellan 9 och 13 procent.
  • 16 procent av kommunerna uppger att de har en aktuell rutin för att erbjuda enskilda att ta med stödperson på möten. Indikatorn har ökat jämfört med tidigare år, men det är fortfarande en låg andel.
  • 19 procent av kommunerna uppger att de erbjuder Bostad först. Att erbjuda ett stabilt boende är ett förbättringsområde för många kommuner. Det beror på att avsaknaden av bostad medför en risk att människor som är i behov av ett tryggt eget boende lever kvar i utsatthet.
  • Andelen kommuner som uppger att de använder den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor är i år 85 procent. Indikatorn har befunnit sig på en hög nivå de senaste tre åren.
  • Färre kommuner uppger i år att de har en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld. Det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med 2020.

Resultat 2019 – Registerdata

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Excelfilen innehåller resultat för sex indikatorer på läns- och riksnivå samt utvecklingen över tid på riksnivå.

Tidigare resultat

Öppna jämförelser 2020 – Missbruks- och beroendevården
Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: