Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och regionernas arbete inom området missbruks- och beroendevård. Resultaten är baserade på registerdata och på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm.

Resultat 2022 – Enkätdata

Öppna jämförelser 2022 – Missbruks- och beroendevården
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat: 

  • Bakgrundsmåttet väntetid för nybesök inom missbruks- och beroendevården visar att hälften av kommunerna i år erbjuder en tid för nybesök inom 4–7 dagar. Den genomsnittliga tiden till ett bokat nybesök är längre jämfört med tidigare år. En lägre andel kommuner uppger 3 dagars väntetid till första besök medan väntetid inom 4–7 och 8–14 dagar ökar. Flera kommuner uppger dock att akuta ärenden alltid prioriteras.
  • Ungefär en fjärdedel, 24 procent, av kommunerna svarar att de använder standardiserade bedömningsmetoder inom socialtjänstens missbruk- och beroendeverksamhet som underlag vid uppföljning av insatser till enskilda. Uppföljningar från standardiserade metoder kan även användas vid systematisk uppföljning.
  • En femtedel, 20 procent, av kommunerna uppger att de erbjuder den arbetsrehabiliterande insatsen IPS. IPS innebär att den enskilde ges individuellt stöd i att finna och behålla ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Årets resultat på länsnivå visar att Södermanland och Uppsala är de län som erbjuder insatsen i störst utsträckning.

Resultat 2019 – Registerdata

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Excelfilen innehåller resultat för sex indikatorer på läns- och riksnivå samt utvecklingen över tid på riksnivå.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2021 – Missbruks- och beroendevården
Öppna jämförelser 2020 – Missbruks- och beroendevården

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: