Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och regionernas arbete inom området missbruks- och beroendevård. Resultaten är baserade på registerdata och på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2020 – Enkätdata

Öppna jämförelser 2020 – Missbruks- och beroendevården
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmått.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • 45 procent av kommunerna uppger att de har en aktuell och beslutad plan för handläggarnas kompetensutveckling.
  • Andelen handläggare med socionomexamen inom socialtjänstens missbruks- och beroendeverksamhet är 80 procent på riksnivå. Större kommuner med många invånare har högre andel handläggare med socionomexamen än mindre kommuner.
  • Användandet av AUDIT och DUDIT, för att upptäcka riskfyllt alkoholbruk respektive drogbruk, har ökat inom socialtjänstens samtliga områden.
  • 89 procent av kommunerna har en socialjour tillgänglig utanför kontorstid årets alla dagar.

Resultat 2019 – Registerdata

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Excelfilen innehåller resultat för sex indikatorer på läns- och riksnivå samt utvecklingen över tid på riksnivå.

Tidigare resultat

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: