Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och landstingens arbete inom området missbruks- och beroendevård. Resultaten är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Årets resultat visar att 63 procent av kommunerna erbjuder minst ett stöd-program för vuxna närstående. Stödprogrammen syftar till att hjälpa personer att hantera livet som närstående till en person med missbruksproblem.

11 procent av kommunerna uppger att de har en aktuell rutin om att erbjuda enskilda att ta med sig stödperson på möten med socialtjänsten.

Knappt hälften av kommunerna har en aktuell överenskommelse med regionen som innehåller gemensamma mål, resurs- och ansvarsfördelningen och rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och landstingets personal kring personer som missbrukar beroendeframkallande medel eller spelar om pengar.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Tidigare års resultat

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: