Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och regionernas arbete inom området missbruks- och beroendevård. Resultaten är baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm samt registerdata.

Resultat 2023 – enkätdata

Öppna jämförelser 2023 – Missbruk- och beroendevården
Metodbeskrivning 2023 Öppna jämförelser – Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • Metodbeskrivningen (pdf) beskriver årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten

Årets resultat visar bland annat: 

  • Screeningverktygen Audit och Dudit används för att identifiera skadligt bruk och beroende av alkohol samt drogrelaterade problem. Andelen kommuner som uppger att de använder verktygen har minskat inom socialtjänstens samtliga områden jämfört med 2021. Inom områdena ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer ses de största minskningarna när det gäller användning av Audit och Dudit.
  • Bakgrundsmåttet väntetid för nybesök inom missbruks- och beroendevården visar att 56 procent av kommunerna i år erbjuder en tid för nybesök inom 4–7 dagar. Knappt en femtedel, 18 procent, av kommuner uppger 3 dagars väntetid till första besök. Väntetiden 8–14 dagar har minskat. Det är en försiktigt positiv utveckling.
  • Det är 22 procent av kommunerna som i år uppger att de erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS- modellen till personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Det är en ökning på två procentenheter jämfört med 2021. Stora kommuner erbjuder insatsen i störst utsträckning.

Resultat 2019 – registerdata

Öppna jämförelser 2019 – Missbruks- och beroendevården
  • Excelfilen innehåller resultat för sex indikatorer på läns- och riksnivå samt utvecklingen över tid på riksnivå.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2022 – Missbruks- och beroendevården (enkätdata)
Öppna jämförelser 2021 – Missbruks- och beroendevården (enkätdata)

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: