Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelarnas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Resultaten för social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner, socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. Resultatet för placerade barns utbildning och hälsa grundar sig på olika register.

Resultat 2021 – Social barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser 2021 – Social barn- och ungdomsvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade på kommun-, läns- och riksnivå samt för socialförvaltningar i Göteborg och stadsdelar i Stockholm. I Excelfilen beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) beskrivs årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar.

Om resultaten  

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in under från januari till mars 2021.

Årets resultat visar bland annat:

  • 83 procent av kommunerna har satsat på fortbildning om våld i nära relationer. Det är en minskning i jämförelse med 2020 då motsvarande siffra var 94 procent.
  • 55 procent av kommunerna har en aktuell rutin för information till enskilda om samordnad individuell plan, SIP. Det är en ökning i jämförelse med 2020 och 2019 då motsvarande siffra var 52 procent.
  • 28 procent av kommunerna har använt enskildas uppfattning till att utveckla myndighetsutövningen. Det kan jämföras med 39 procent 2020.

Resultat 2021 – Placerade barns utbildning och hälsa

Öppna jämförelser 2021 – Placerade barns utbildning och hälsa
  • Faktabladet (pdf) Öppna jämförelser 2021 – Placerades barns utbildning innehåller sammanfattade resultat på riksnivå.
  • Excelfilen kan du använda för att jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2020 – Placerade barns utbildning och hälsa
Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2019 – Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2019 – Placerade barns utbildning och hälsa

Ladda ner eller beställ

Fler öppna jämförelser inom socialtjänstlagen
Handbok – Placerade barn och unga

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: