Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Resultaten för social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Resultatet för placerade barns utbildning och hälsa grundar sig på olika register.

Resultat 2020 – Social barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård
  • Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Här beskrivs också indikatorerna och bakgrundsmåtten.
  • I metodbeskrivningen (pdf) redogörs för årets insamling, nya indikatorer och andra förändringar

Om resultaten  

Resultaten redovisas i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Underlaget till årets resultat samlades in under från januari till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin.

Årets resultat visar bland annat:

  • 89 procent av kommunerna erbjuder möjligheten att kontakta en socialjour, bemannad med socionomer, alla dagar utanför kontorstid.
  • Cirka 48 000 barn ingick i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd under 2019. Antalet barnfamiljer med såväl långvarigt som tillfälligt ekonomiskt bistånd kan förväntas öka under 2020 som en konsekvens av covid-19-pandemin.
  • 61 procent av kommunerna uppger att de har en rutin för intern samordning mellan den sociala barn- och ungdomsvården och ekonomiskt bistånd.
  • Få kommuner uppger att de har en upprättad kontinuitetsplan för boenden som tar emot särskilt sårbara grupper av barn.
  • Majoriteten av kommunerna har satsat på fortbildning om våld i nära relationer. Men knappt hälften kartlägger omfattningen barn i kommunen som utsatts för eller bevittnat våld av närstående.

Resultat 2020 – Placerade barns utbildning och hälsa

Öppna jämförelser 2020 – Placerade barns utbildning och hälsa
  • Faktabladet (pdf) Öppna jämförelser 2020 – Placerades barns utbildning och hälsa innehåller sammanfattade resultat på riksnivå.
  • Excelfilen, som finns som bilaga, kan du använda för att jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2019 – Social barn- och ungdomsvård
Öppna jämförelser 2019 – Placerade barns utbildning och hälsa

Ladda ner eller beställ

Fler öppna jämförelser inom socialtjänstlagen
Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: