Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Resultaten för social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Resultatet för placerade barns utbildning och hälsa grundar sig på olika register.

Resultat 2019 – Social barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser 2019 – Social barn- och ungdomsvård
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet – Social barn- och ungdomsvård

Flera kommuner kan behöva stärka sina förutsättningar att genomföra rättssäkra barnutredningar och uppföljningar av insatser till barn. Årets jämförelser visar att en fjärdedel av handläggarna har mindre än ett års erfarenhet av barnutredningar. Samtidigt är andelen handläggare som har mer än fem års erfarenhet 14 procent lägre i år, jämfört med 2014.

Resultaten för indikatorer som belyser kommunernas förutsättningar att stärka kvaliteten inom familjehemsvården har däremot ökat.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

  • Pdf:en Indikatorer öppna jämförelser 2019 är en beskrivning av samtliga indikatorer inom socialtjänstens områden och kommunal hälso-  och sjukvård.
  • Pdf:en Metod öppna jämförelser 2019 beskriver 2019 års datainsamling.

Resultat 2018 – Placerade barns utbildning och hälsa

Öppna jämförelser 2018 – Placerade barns utbildning och hälsa

Resulten presenteras i följande dokument:

  • Faktabladet (pdf) Öppna jämförelser 2018 – Placerades barns utbildning och hälsa innehåller sammanfattade resultat på riksnivå.
  • Excelfilen, som du hittar bland bilagorna, kan användas för att jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet – Placerade barns utbildning och hälsa

Knappt 40 procent av 20-åringarna som varit placerade under hela sista året i grundskolan hade avslutat treårigt gymnasium 2016.

7 procent av 15-16-åringar som bodde i familjehem och i hem för vård eller boende (HVB) under hela sista året i grundskolan 2016 använde minst två olika psykofarmaka samtidigt under längre tid.

Att klara gymnasiet och att få bra behandling vid psykisk ohälsa ger möjligheter till ett gott vuxenliv för de barn som varit placerade under uppväxten. En framgångsfaktor är en utvecklad samverkan mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.

Tidigare års resultat

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: