Öppna jämförelser av socialtjänst

Öppna jämförelser finns för nio områden inom socialtjänsten. Jämförelserna gör det möjligt att jämföra och analysera olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. De riktar sig främst till tjänstemän, beslutsfattare och politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Om öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra och analysera olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. De kan vara ett stöd för huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra sina verksamheter. Jämförelserna kan också användas för nationell uppföljning av trender.

Öppna jämförelser för socialtjänsten publiceras årligen. I kalendariet finns mer information om när öppna jämförelser publiceras.

Kalendarium för öppna jämförelser

Det här innehåller öppna jämförelser av socialtjänst

De öppna jämförelserna innehåller kvalitetsindikatorer, välfärdsindikatorer och nyckeltal som på olika sätt belyser kvalitet och förutsättningar inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Indikatorerna tas fram av Socialstyrelsen. De grundas i tillgänglig kunskap, anger en önskvärd riktning och är relevanta för verksamheterna de berör.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer visar på kvaliteten i socialtjänsten och är ett underlag för att förbättra verksamheten. Kvalitetsindikatorernas resultat ska verksamheten själv kunna påverka.

Indikatorerna är indelade i 6 kvalitetsdimensioner – kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Kvalitetsdimensionerna utgår från socialtjänstlagen (2001:453).

Indikatorerna är även indelade i struktur-, process- och resultatindikatorer.

  • Strukturindikatorerna visar på påverkbara förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. Det kan till exempel vara lokaler, personal, kompetens, utrustning och rutiner.
  • Processindikatorerna visar aktiviteter som utförs, till exempel handläggning och hur insatser utförs.
  • Resultatindikatorerna visar utfall som bidrar till måluppfyllelse, till exempel de effekter som insatserna har för den enskilde.

Välfärdsindikatorer

Välfärdsindikatorer visar på förhållanden som påverkar socialtjänsten och verksamhetsområdet. Indikatorerna utgår från lagar och Agenda 2030. Välfärdsindikatorerna påverkas av flera aktörer, där socialtjänsten är en aktör.

Välfärdsindikatorerna kan till exempel användas som underlag för att planera verksamheten och vid samverkan med andra aktörer.

Nyckeltal

Nyckeltal är bakgrundsmått som visar opåverkbara förutsättningar för socialtjänstens verksamheter. Det kan till exempel vara andelen äldre i befolkningen eller antalet barnhushåll i kommunen.

Nyckeltalen kan exempelvis användas för att hitta jämförelsekommuner eller som underlag till analys av indikatorer.

Före år 2023 fanns främst kvalitetsindikatorer för respektive område. Under åren 2023–2025 pågår ett utvecklingsarbete inom öppna jämförelser där välfärdsindikatorer och nyckeltal successivt införs för de områden inom socialtjänsten som Socialstyrelsen tar fram öppna jämförelser för.

Så här redovisas resultaten i öppna jämförelser

Resultaten av de öppna jämförelserna redovisas i Excelfiler för respektive område. Filerna innehåller uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå. Inom några områden finns även jämförelser för olika verksamheter.

Uppgifterna presenteras i tabeller och möjliggör jämförelser över tid samt med andra kommuner, län och riket. Till resultaten finns även analysstöd, bland annat i form av indikatorbeskrivningar.

Till redovisningen av resultaten hör också en metodbeskrivning som bland annat innehåller information om den enkätundersökning som kvalitetsindikatorerna baseras på.

Öppna jämförelser baseras på enkäter, register och statistik

Indikatorer och nyckeltal i öppna jämförelser av socialtjänst baseras dels på enkätundersökningar som är riktade till kommuner, verksamheter och brukare, dels på register och statistik från olika myndigheter.

Vill din kommun delta i utvecklingen av öppna jämförelser?

Socialstyrelsen arbetar ständigt med att utveckla öppna jämförelser för att indikatorer och nyckeltal ska vara så användbara som möjligt. Kommuner och verksamheter får gärna delta i utvecklingen. Idéer och förslag kan skickas till oj-socialtjanst@socialstyrelsen.se.

Användarpaneler bidrar i utvecklingen av öppna jämförelser

Sedan våren 2024 anordnar Socialstyrelsen användarpaneler som ska träffas två gånger per år för att diskutera utvecklingen av öppna jämförelser. I användarpanelerna sitter representanter från åtta kommuner under två år. Hälften av representanterna byts ut varje år. Socialstyrelsen bjuder årligen in samtliga kommuner att lämna en intresseanmälan om deltagande i användarpanelerna.

Vårens användarpaneler

Under våren 2024 genomförde Socialstyrelsen två användarpaneler inom området äldreomsorg och två användarpaneler inom området barn och unga. För båda dessa områden genomfördes en användarpanel med stora kommuner och en med små kommuner. Temat för vårens användarpaneler var välfärdsindikatorer och nyckeltal samt hur resultaten av öppna jämförelser redovisas i Excelfilerna.

Sammanställning från vårens användarpaneler

Här kan du ta del av ett axplock av det som kom fram vid vårens användarpaneler om utvecklingen av öppna jämförelser. Sammanställningen innehåller till exempel frågor, reflektioner, synpunkter och önskemål från de representanter från kommunerna som deltog.

Sammanställning från vårens användarpaneler (pdf)

Socialstyrelsen kommer att arbeta vidare med de förslag som framfördes under användarpanelerna.

Exempel på utvecklingsområden:

  • Förenkla för kommunerna att ta fram uppgifter för jämförbara kommuner samt se över redovisningen av bortfall i Excelfilerna där resultaten redovisas.
  • Fortsätta utveckla både befintliga och nya välfärdsindikatorer och nyckeltal om till exempel förebyggande arbete och personal.
  • Se över möjligheterna att erbjuda kommunerna bättre stöd för analys. Det kan till exempel göras genom tydligare beskrivningar av funktionaliteten i Excelfilen där resultaten av öppna jämförelser redovisas. Det kan också göras genom tydligare beskrivningar av hur välfärdsindikatorer och nyckeltal kan användas som underlag vid analys.

Höstens användarpaneler 

Nästa gång som användarpaneler genomförs är under hösten 2024. Då är temat användarstöd.

Socialstyrelsen kommer vid dessa tillfällen även återkoppla till kommunerna om hur myndigheten arbetat med de synpunkter och förslag som framkom under vårens användarpaneler.

Ladda ner eller beställ

I denna rapport presenteras en sammanställning av hur Socialstyrelsen har arbetat med att förbättra jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under våren 2016 till och med våren 2017. Syftet är att stimulera till verksamhetsutveckling i kommunerna.

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: