ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Här finns kunskap, råd och regler om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Du hittar stöd och verktyg som behövs i missbruks- och beroendevården, och information om förebyggande arbete.

Om ANDTS

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Användningen av ANDTS har skadliga konsekvenser för folkhälsan på flera sätt. Det drabbar individer, familjer och hela samhället, och handlar om fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem och dödsfall.

Kopplingen till psykisk ohälsa är mycket stark hos vuxna som har ett skadligt bruk eller beroende av ANDTS. Ungefär hälften har samtidigt en annan psykiatrisk diagnos. Det finns också tydliga skillnader i skador och dödlighet mellan olika grupper, kopplat till sådant som utbildning, inkomst, kön, sexuell läggning och etnicitet.

ANDTS-strategin

Det nationella arbetet med folkhälsa har som mål att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, och att ta bort de hälsoklyftor som går att påverka, inom en generation. Det är också utgångspunkten för den nationella ANDTS-strategin. Dess övergripande mål är att

 • minska skadorna av alkohol och spel
 • motverka narkotika och dopning
 • minska användningen av tobak.

I den nuvarande strategin är de tidigare skilda ANDT- och S-strategierna hopslagna. Strategin gäller även narkotikaklassade läkemedel och andra nikotinprodukter än tobak. Den betonar mer än tidigare jämställdhet, jämlikhet och skydd för barn och unga, och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer.

ANDTS-strategin

Socialstyrelsens arbete

Socialstyrelsen arbetar för att personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende ska få en god och jämlik vård. Det gör vi genom att ta fram olika typer av stöd för att utforma vård och insatser: 

 • regelverk och föreskrifter
 • nationella riktlinjer
 • vägledningar och andra kunskapsstöd
 • utbildningar
 • statistik, uppföljningar och analyser av den nationella utvecklingen.

Socialstyrelsen har också ett särskilt regeringsuppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-strategin. Vi ska bland annat verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete, och ta initiativ till insatser för att uppnå strategins mål inom våra verksamhetsområden. 

Vi har också i uppdrag att utveckla och stärka stödet till barn som anhöriga samt att stödja en ökad tillgänglighet till naloxon

Socialstyrelsens råd för missbruks- och beroendefrågor 

Socialstyrelsen har ett råd för missbruks- och beroendefrågor. Rådet är ett forum för information och vägledning med civilsamhället inför myndighetens övergripande beslut i frågor om riskkonsumtion, missbruk och beroende.

Statsbidrag till organisationer inom det sociala området 

Organisationer som arbetar inom det sociala området kan ansöka om statsbidrag hos Socialstyrelsen.

Regelverk 

De lagar som reglerar området missbruk och beroende är bland annat

 • hälso- och sjukvårdslagen 
 • socialtjänstlagen 
 • lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
 • lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Lagarna hos Riksdagen

Föreskrifter

Vissa av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd berör ANDT-området:

Handböcker

Socialstyrelsen har också flera handböcker och andra juridiska vägledningar av relevans för området, bland annat de här: 

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer ska fungera som stöd vid prioriteringar och ge vägledning för behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Inom ANDTS-området finns två nationella riktlinjer: 

I riktlinjerna som gäller ohälsosamma levnadsvanor ingår bland annat riskbruk av alkohol och daglig rökning. Socialstyrelsen har också tagit fram ett material som utgår från riktlinjernas rekommendationer, som ett stöd i  hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete. Här finns till exempel filmer om att ge råd om alkohol och tobak. 

Eftersom samsjuklighet i beroendediagnoser och andra psykiatriska diagnoser är vanligt, kan även vissa riktlinjer inom psykisk ohälsa vara relevanta:

Uppföljning av nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer följs regelbundet upp och utvärderas.

Här finns de senaste uppföljningarna och utvärderingarna inom ANDTS-området:

Här hittar du alla nationella riktlinjer och kan läsa mer om hur riktlinjerna följs upp och utvärderas.

Kunskapsstöd

Socialstyrelsen tar också fram andra typer av kunskapsstöd. De riktar sig främst till personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Här är exempel på kunskapsstöd inom området:

Om missbruk och beroende på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden finns ytterligare stöd i arbetet. Där kan du ta del av fördjupad information från flera myndigheter. Flera teman har information inom ANDTS-området. Några exempel: 

Sök bland fler teman inom området missbruk och beroende: 

Om missbruk och beroende på Kunskapsguiden

Utbildningar

I Socialstyrelsens utbildningsportal finns flera webbutbildningar inom ANDTS-området.

Äldre och alkohol

Webbutbildningen om äldre och alkohol finns i två versioner.

Den ena versionen riktar sig till dig som arbetar inom hemtjänst eller hemsjukvård och möter äldre personer i deras hem. Den är tänkt att bidra till att äldre personer med alkoholproblem som har hemtjänst eller hemsjukvård får god vård, stöd och omsorg utifrån sina individuella behov. 

Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård – Utbildningsportalen

Den andra versionen riktar sig till dig som är biståndshandläggare. Den är tänkt att bidra till att personal som möter äldre personer i deras hem får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, och får en bra arbetsmiljö.

Äldre och alkohol – för biståndshandläggare – Utbildningsportalen

Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i något yrke inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Dess syfte är att öka kunskapen om hälsosamma levnadsvanor för äldre personer, för att på sikt bidra till att öka eller bibehålla hälsa och livskvalitet hos äldre. Utbildningen består av olika delar som bland annat berör alkohol och tobak. 

Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre – Utbildningsportalen 

Webbstöd för levnadsvanearbete i vården 

Webbstödet riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare i primärvården i första hand. Innehållet är användbart i alla delar av hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge stöd och inspiration till implementering och utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Webbstöd för levnadsvanearbete i vården – Utbildningsportalen 

ASI webbutbildning

Addiction Severity Index, ASI, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem. ASI webbutbildning riktar sig till dig som har gått den lärarledda utbildningen och som vill repetera dina kunskaper. 

ASI webbutbildning – Utbildningsportalen 

Information om ASI

Statistik och uppföljning

Vi tar fram statistik, jämförelser och analyser. Du kan använda statistiken för planering, verksamhetsutveckling och egna jämförelser.

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med missbruk 

Socialstyrelsen har en öppen statistikdatabas där du kan söka information om hur många som fått insatser baserat på lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Statistikdatabas för vuxna personer med missbruk och beroende

Vi tar också årligen fram faktablad på svenska och engelska om socialtjänstens insatser till vuxna personer med missbruk.

Det finns också ett register över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM.

Dödsfall orsakade av narkotika och läkemedel

Socialstyrelsen har en öppen databas där du kan söka på dödsorsaker exempelvis till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar.

Dödsorsaksregistret

Vi tar också regelbundet fram faktablad om sådana förgiftningar och vilka substanser som orsakat dödsfallet.

Spädbarnsföräldrars rökvanor

Socialstyrelsen har en öppen statistikdatabas där du kan söka information om exempelvis hur många föräldrar till spädbarn som röker. Vi tar också årligen fram faktablad på svenska och engelska.

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen tar årligen fram öppna jämförelser inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård. Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

Rapporter

Vi tar också fram många rapporter inom ANDTS-området. Det kan exempelvis vara rapportering i olika regeringsuppdrag, årliga lägesrapporter och andra rapporter myndigheten själv tar initiativ till. Här finns några rapporter som publicerats de senaste åren:

Sök här bland alla våra publikationer

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: