Stöd i arbetet med levnadsvanor

Här hittar du som arbetar i hälso- och sjukvården stöd, verktyg och inspiration till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Här finns även stödmaterial som webbutbildningar, filmer, broschyrer och forskningsrapporter om riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och tobaksbruk. Materialet, som utgår från rekommendationerna i riktlinjerna, ska fungera som ett stöd i det sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården.

Viktiga framgångsfaktorer för genomslag

Forskare vid Linköpings universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen kartlagt och analyserat införandet av införandet av den första versionen av riktlinjerna som publicerades 2011. De konstaterar att det finns rad faktorer som är viktiga för att riktlinjerna ska användas. Bland annat måste arbetet med implementeringen drivas av aktiva aktörer i alla delar av vårdsystemet.

Forskarnas rapport, vänder sig främst till dig som jobbar med styrning och ledning av hälso- och sjukvård.

Översättning av riktlinjer: Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

Rådgivande samtal är grunden för åtgärderna

För de flesta åtgärder som redovisas i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, är grunden ofta någon form av rådgivning eller samtal. De kan ges på två olika nivåer: rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Du hittar mer information om metoderna på respektive levnadsvana.

Informationshantering och uppföljning

För att underlätta för hälso- och sjukvården att anpassa journalsystemen till de nationella riktlinjerna för levnadsvanor finns Åtgärdskoder (KVÅ). Dessa åtgärdskoder används för beskrivning av åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Dokumentation av ohälsosamma levnadsvanor – exempel och erfarenheter

Som inspiration i arbetet med att utveckla dokumentationshanteringen när det gäller levnadsvanor finns en broschyr med exempel och erfarenheter från några landsting.

Stöd i arbetet
Dokumentation av sjukdomsförebyggande metoder Artikelnummer: 2013-8-3|Publicerad: 2013-01-01
Beställ

Informationsspecifikation för levnadsvanor

Informationsspecifikation anger hur hälso- och sjukvården kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana.

Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Resultat av en enkätundersökning om attityder hos patienter kan du läsa i Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - Resultat av en befolkningsundersökning 2016.

Utbildningar

Våra webbutbildningar ger inspiration i arbetet med att utveckla och implementera hälsofrämjande hälso- och sjukvård, och att inkludera levnadsvanearbetet i verksamhetens kvalitetsarbete.

Webbstödet riktar sig i första hand till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare i primärvården. Innehållet går också bra att använda i alla delar av hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: