Senaste version av SOSFS 2007:2 Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2020:68

Senaste lydelse: Gäller från och med 2020-12-10

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid verksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. 

Ansökningsförfarandet

2 § Den region som avser att bedriva en verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika ska ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg. (HSLF-FS 2020:68)
Ansökan ska innehålla

 1. en motivering till varför regionen ansöker om att få starta verksamheten, (HSLF-FS 2020:68)
 2. uppgiften om att samråd har ägt rum med samtliga kommuner inom den region där verksamheten ska bedrivas, 
 3. en organisationsplan,
 4. uppgifter om vem som ska vara verksamhetschef för den verksamhet som ska bedrivas,
 5. adressuppgifter till verksamheten, samt
 6. uppgifter om det antal personer som missbrukar narkotika som beräknas delta i sprututbytesverksamheten. (HSLF-FS 2017:2)

3 § Ansökan ska dessutom innehålla en redovisning av vilka samlade resurser som finns inom regionen för vård av personer som missbrukar narkotika och hur stora dessa resurser är i förhållande till behoven. (HSLF-FS 2020:68)
Redovisningen ska sammanställas i samverkan med den eller de kommuner som har biträtt ansökan. 

4 § I ansökan ska det även ingå en redogörelse för

 1. hur behovet av avgiftning, vård, behandling samt eftervård av personer som missbrukar narkotika kommer att tillgodoses,
 2. hur samarbetet mellan olika vård- och behandlingsformer ska gå till, och
 3. vilka rutiner som kommer att användas för att om möjligt tillgodose behovet av informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Förlängning av tillstånd

5 § Vid en ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamheten ska en ny ansökan ha lämnats in tre månader innan innevarande tillstånd har upphört att gälla. 

Bemanning

6 § Sprututbytesverksamheten ska ha en medicinskt ansvarig läkare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med regionens infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. (HSLF-FS 2020:68)

7 § Personalen vid sprututbytesverksamheten ska ha psykosocial kompetens och kunskap om och erfarenhet av arbete med personer som missbrukar narkotika. Verksamheten ska i tillräcklig omfattning bemannas med läkare som har specialistkompetens i infektionssjukdomar, socionomer, sjuksköterskor och barnmorskor. 

Sprututbytesverksamheten ska också ha tillgång till läkare som har specialistkompetens i psykiatri med erfarenhet av missbruks- och beroendefrågor eller läkare som har annan relevant specialistkompetens. 

Information och erbjudande om provtagningar m.m.

8 § Den person som missbrukar narkotika och som erbjuds att delta i sprututbytesverksamheten ska av regionen eller av kommunen (HSLF-FS 2020:68)

 1. informeras om smittorisker och skydd mot smitta,
 2. informeras om risker med missbruk av droger och alkohol,
 3. erbjudas en samtalskontakt, och
 4. erbjudas avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

9 § Den person som missbrukar narkotika och som inställer sig för att byta ut sprutor och kanyler ska

 1. erbjudas vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition, 
 2. efter behovsbedömning erbjudas andra relevanta vaccinationer,
 3. regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv, hepatit B och hepatit C samt andra förekommande allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen (2004:168), och
 4. erbjudas samtal för att motiveras att upphöra med sitt missbruk. (HSLF-FS 2017:2)

Kvalitet och rutiner

10 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. (SOSFS 2013:23)

11 § Verksamhetschefen ska fastställa rutiner som säkerställer att

 1. sprutor och kanyler endast lämnas ut till personer som har ett dokumenterat 
  injektionsmissbruk av narkotika, och
 2. sprutor och kanyler inte lämnas ut till personer som är inlagda på 
  sjukhus eller ges vård vid behandlingshem eller motsvarande. (SOSFS 2013:23)

Dokumentation

12 § Bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal finns i 3 kap. 
patientdatalagen (2008:355).  

I patientjournalen ska även dokumenteras åtgärder inom sprututbytesverksamheten som berör personer som missbrukar narkotika. (SOSFS 2013:23)

Rapporteringskrav

13 § Regionen ska till Inspektionen för vård och omsorg vid verksamhetsårets slut lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en utvärdering av sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen ska det, vad avser personerna som deltar i sprututbytesverksamheten, framgå uppgifter om (HSLF-FS 2020:68)

 1. ålders- och könsfördelning,
 2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,
 3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,
 4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,
 5. dödlighet,
 6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt narkotikamissbruk, och
 7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård m.m. (SOSFS 2013:23)

14 § Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om

 1. personalens antal och kompetens,
 2. i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell smittspridning, och
 3. hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta samarbete. (SOSFS 2013:23)

15 § Regionen ska på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna ytterligare uppgifter om sprututbytesverksamheten. (HSLF-FS 2020:68)

Ladda ner

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: