Stöd inom funktionshindersområdet

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Det här gör vi

Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen.

På de här sidorna hittar du 

 • kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor
 • information om vad som gäller och hur verksamheter ska arbeta
 • uppföljningar av de individuella stöden och analyser av den nationella utvecklingen.

Myndigheten arbetar även för en god hjälpmedelsförsörjning över hela landet, bland annat genom att utveckla förskrivarstödet och utvärdera hjälpmedelsverksamheterna. Mer information finns på sidan om hjälpmedel.

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Ungefär var sjätte person i Sverige ger vård eller stöd till någon de står nära på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Studier har visat att de har sämre upplevd hälsa än befolkningen i övrigt. Socialstyrelsen har nu tagit fram stöd till kommuner och regioner om hur anhörigas situation och behov bättre kan uppmärksammas och mötas.

Kortfattat om adhd

Två informationsblad med kortfattad information om adhd hos vuxna respektive barn och ungdomar.  

Informationsblad
Kortfattat om adhd hos vuxnaArtikelnummer: 2023-5-8553|Publicerad: 2023-05-22
Kortfattat om adhd hos barn och ungdomarArtikelnummer: 2023-5-8552|Publicerad: 2023-05-22

Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna leva ett självständigt liv. Personlig assistans är en av tio insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Målet med insatsen är att personerna ska kunna leva ett liv som andra.

Personlig assistans, tema på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom funktionshinderområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Smittförebyggande regler inom omsorgen

Det är viktigt att arbeta smittförebyggande i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har därför tagit fram föreskrifter som bland annat ställer krav på att verksamheterna ska ha rutiner för att förebygga smittspridning och utbilda personalen.

Förutsättningar för ett nationellt kompetenscentrum

Socialstyrelsen har gjort en utredning av förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum rörande intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Webbinarium om funktionshinderspolitiken

I anslutning till den internationella funktionshindersdagen höll Socialstyrelsen ett webbinarium som handlade om arbetet med den nationella funktionshinderspolitiska strategin.

Syntolkad version av webbinariet

Presentationsmaterial till webbinariet Funktionshinderspolitiken i praktiken (pdf)

Programmet innehöll bland annat:

 • Socialstyrelsens nulägesanalys – vilka är de största funktionshinderspolitiska utmaningarna inom sektorn?
 • Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – vad innebär det?
 • Hur stärker vi kvaliteten och tillgången till de individuella stöden för personer med funktionsnedsättning?
 • Hur verkar vi för jämlik vård, inklusive tandvård, för personer med funktionsnedsättning?

Medverkande:

 • Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
 • Marie-Jeanette Bergvall, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Nämnden för funktionshindersfrågor
 • Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
 • Urban Lindberg, avdelningschef, GD-stab, Socialstyrelsen
 • Magnus Wallinder, enhetschef, Socialstyrelsen

Rapporter

Vårdkontakter i LSS-boendeArtikelnummer: 2023-2-8374|Publicerad: 2023-02-21
Kompetens i LSS-boenden Artikelnummer: 2021-3-7312|Publicerad: 2021-03-31
Beställ

Definitioner

 • Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
 • Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Mer information finns i Socialstyrelsens termbank.

Ansök och läs om statsbidrag
E-tjänst
På webbplatsen kan organisationer, kommuner och regioner ansöka om och läsa om de statsbidrag som finns. Webbplatsen har en e-tjänst för att att ansöka om statsbidrag som du loggar in med en personlig e-legitimation.
Senast uppdaterad:
Publicerad: