Stöd inom funktionshindersområdet

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Det här gör vi

Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen.

På de här sidorna hittar du 

 • kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor
 • information om vad som gäller och hur verksamheter ska arbeta
 • uppföljningar av de individuella stöden och analyser av den nationella utvecklingen.

Myndigheten arbetar även för en god hjälpmedelsförsörjning över hela landet, bland annat genom att utveckla förskrivarstödet och utvärdera hjälpmedelsverksamheterna. Mer information finns på sidan om hjälpmedel.

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2023

Den 1 oktober 2023 hade 79 100 personer minst en insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I genomsnitt fick personer med LSS 1,50 insatser per person. Antal insatser per person skiljer sig åt mellan grupperna i LSS personkrets.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2024

Lägerapporten visar bland annat att kvinnor med intellektuell eller annan funktionsnedsättning löper fem till sex gånger högre risk att dö i bröstcancer jämfört med den övriga befolkningen. Den visar också att krisberedskapen har försämrats trots ett allt mer allvarligt säkerhetsläge i världen.

Webbinarium: Funktionshinderspolitiken i praktiken – Daglig verksamhet enligt LSS

Den 4 december 2023 uppmärksammade Socialstyrelsen den internationella funktionshindersdagen genom att anordna ett webbinarium om daglig verksamhet enligt LSS. Webbinariet riktar sig till beslutsfattare, handläggare och personal inom funktionshindersomsorgen, inklusive verksamhets- och enhetschefer. Det riktar sig även till deltagare i daglig verksamhet och intresseorganisationer.

Syntolkad version av webbinariet om daglig verksamhet enligt LSS

Program:

 • Daglig verksamhet ur perspektivet mänskliga rättigheter – vad innebär det?
 • Vilka utmaningar finns inom daglig verksamhet och vilka positiva trender och exempel ser vi?
 • Vilka förutsättningar finns för ett individperspektiv?
 • Vilket stöd finns från den nationella nivån?

Medverkande:

 • Karin Flyckt, Socialstyrelsen
 • Ann Jönsson, Socialstyrelsen
 • Judith Timoney, Riksförbundet FUB.

Webbinarium: Tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-bostäder för vuxna

Syntolkad version av webbinariet om Tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-bostäder för vuxna

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Ungefär var sjätte person i Sverige ger vård eller stöd till någon de står nära på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Studier har visat att de har sämre upplevd hälsa än befolkningen i övrigt. Socialstyrelsen har nu tagit fram stöd till kommuner och regioner om hur anhörigas situation och behov bättre kan uppmärksammas och mötas.

Kortfattat om adhd

Två informationsblad med kortfattad information om adhd hos vuxna respektive barn och ungdomar.  

Informationsblad
Kortfattat om adhd hos vuxnaArtikelnummer: 2023-5-8553|Publicerad: 2023-05-22
Kortfattat om adhd hos barn och ungdomarArtikelnummer: 2023-5-8552|Publicerad: 2023-05-22

Rapporter – LSS-boende

Vårdkontakter i LSS-boendeArtikelnummer: 2023-2-8374|Publicerad: 2023-02-21
Kompetens i LSS-boenden Artikelnummer: 2021-3-7312|Publicerad: 2021-03-31
Beställ

Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna leva ett självständigt liv. Personlig assistans är en av tio insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Målet med insatsen är att personerna ska kunna leva ett liv som andra.

Personlig assistans, tema på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom funktionshindersområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Smittförebyggande regler inom omsorgen

Det är viktigt att arbeta smittförebyggande i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har därför tagit fram föreskrifter som bland annat ställer krav på att verksamheterna ska ha rutiner för att förebygga smittspridning och utbilda personalen.

Förutsättningar för ett nationellt kompetenscentrum

Socialstyrelsen har gjort en utredning av förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum rörande intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Definitioner

 • Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
 • Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Mer information finns i Socialstyrelsens termbank.

Ansök och läs om statsbidrag
E-tjänst
På webbplatsen kan organisationer, kommuner och regioner ansöka om och läsa om de statsbidrag som finns. Webbplatsen har en e-tjänst för att att ansöka om statsbidrag som du loggar in med en personlig e-legitimation.
Senast uppdaterad:
Publicerad: