Regelverk inom funktionshinderområdet

Denna sida vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet och behöver veta vad som gäller. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet.

Funktionshinderområdet regleras av många bestämmelser i olika lagar. Till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL. Lagarna finns att läsa om på Riksdagen.se

Sedan den 1 januari 2016 gäller de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Socialstyrelsens bestämmelser inom funktionshinderområdet 

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS) inom funktionshindersområdet. De reglerar bland annat

  • dokumentation i verksamhet
  • samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
  • personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden.

Föreskrifter och allmänna råd

Basal hygien i vård och omsorg

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna 

Handböcker och meddelandeblad 

Som stöd i arbetet finns handböcker och meddelandeblad. De ger information om regelverken, tillämpning och om de övergripande funktionshinderspolitiska målen.

Handbok
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSSArtikelnummer: 2018-6-12|Publicerad: 2018-01-01
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: