Regelverk inom funktionshindersområdet

Funktionshindersområdet regleras av många bestämmelser i olika lagar och föreskrifter. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning. Här finns ett urval av Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och handböcker.

Föreskrifter och allmänna råd

Här är ett urval av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS) som berör funktionshindersområdet.

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna 

Smittförebyggande regler inom omsorgen

Det är viktigt att arbeta smittförebyggande i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har därför tagit fram föreskrifter som bland annat ställer krav på att verksamheterna ska ha rutiner för att förebygga smittspridning och utbilda personalen.

Basal hygien i vård och omsorg

Handböcker som ger stöd i tillämpning av lagar och regler

Handböckerna informerar om lagstiftningen och dess tillämpning som stöd för verksamheter som ska ge insatser till personer med funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSSArtikelnummer: 2018-6-12|Publicerad: 2018-01-01
Beställ

Lagstiftning

Lagar som är bra att känna till för dig som arbetar inom funktionshindersområdet:

Senast uppdaterad:
Publicerad: