Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Hjälpmedel en viktig del i habilitering och rehabilitering, som ett stöd för att vardagslivet ska fungera.

Socialstyrelsen arbetar för en jämlik hjälpmedelsförsörjning bland annat genom att:

  • tillhandahålla kunskapsstöd och utbildning om förskrivningsprocessen
  • öka kunskapen om skillnader i tillgång till och användning av hjälpmedel
  • följa upp och utvärdera hjälpmedelsområdet på nationell nivå.

På dessa sidor hittar du kunskapsstöd, utbildningar, statistik, utvärderingar och gällande regelverk.

Regelverk inom hjälpmedelsområdet

Du som arbetar inom hjälpmedelsområdet behöver veta vad som gäller. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet.

Hjälpmedelsförskrivningen är reglerad av bestämmelser i olika lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och patientlagen. Lagarna finns hos Riksdagen.

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter inom hjälpmedelsområdet. De reglerar bland annat förskrivningen av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården

Förskrivning av hjälpmedel

Skriften Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare. Skriften kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel. Skriften är uppdaterad 2021 utifrån ny reglering gällande medicintekniska produkter.

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

Chefen har en nyckelroll i det lokala arbetet för att öka hjälpmedelsanvändarnas inflytande i förskrivningsprocessen. Skriften riktar sig till chefer för förskrivare av hjälpmedel och beskriver hur delaktigheten vid förskrivning av hjälpmedel kan stimuleras via det systematiska kvalitetsarbetet.

Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning

Både sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän har ett ansvar för att barn och elever med funktionsnedsättning får sina behov av hjälpmedel tillgodosedda. Men det kan uppstå problem med gränsdragningar mellan huvudmännen. Rapporten är ett stöd för att sluta regionala överenskommelser, som kan göra ansvarsfördelningen tydligare och underlätta samverkan.

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

I rapporten redovisas resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet av hjälpmedel inom landsting och kommuner utvecklats sedan införandet av patientlagen 2015.

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdetArtikelnummer: 2017-12-12|Publicerad: 2017-12-15

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel

Det huvudsakliga syftet med skriften har varit att värdera om modellen med fritt val av hjälpmedel lett till större valfrihet och delaktighet för hjälpmedelsanvändaren. Utvärderingen baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedelArtikelnummer: 2016-12-20|Publicerad: 2016-12-15

Statistik om hjälpmedel

Socialstyrelsen har genomfört två nationella datainsamlingar i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Statistiken avser ett urval av personligt förskrivna hjälpmedel från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler samt ortopedtekniska avdelningar. Även uppgifter om avgifter för den enskilde gällande ett urval av hjälpmedel redovisas.

Statistik om hjälpmedel

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom funktionshindersområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Socialstyrelsens utbildningar

Webbplatsen samlar Socialstyrelsens kostnadsfria lärarledda och webbaserade utbildningar samt webbinarier för dig som arbetar inom vård och omsorg. För en del kurser måste du skapa ett konto och logga in med din e-legitimation eller egen lösenord.
Senast uppdaterad:
Publicerad: