Organ- och vävnadsdonation

Organdonation från avlidna har haft en positiv utveckling under de senaste tio åren i Sverige. Detta är en följd av ökat fokus på donationsfrågan och ett målmedvetet donationsfrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för donation är en positiv donationsvilja i befolkningen.

Fler letar information om

Donationsfrämjande arbete

Organ- och vävnadsdonation ska vara en naturlig del av vården i livets slutskede. Sjukvården ska vara organiserad för att främja organdonation. Det innebär bland annat att intensivvårdspersonalen ska få adekvat utbildning i donationsprocessen och i samtalsmetodik. Personalens inställning och värderingar gällande donationsarbetet är också av stor betydelse, och en förutsättning för att kunna ge de närstående stöd genom hela donationsprocessen.

Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns tillgång till donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska i donationsverksamheten. Donations- och transplantationsverksamheterna ska ha ett ledningssystem, de rutiner och processer som behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Organisation

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner. En sjukvårdsregion utgör en donationsregion.

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Stockholms sjukvårdsregion
 • Västra sjukvårdsregionen
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Södra sjukvårdsregionen

Sverige är indelat i tre transplantationsenheter (upptagningsområden):

 • Region Sahlgrenska, Västra och Norra
  Upptagningsområde: Västra Götalandsregionen, Sydöstra regionen, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och Island.
 • Region OFO Mellansverige
  Upptagningsområde: Gotlands kommun, Gävleborgs län, Dalarnas län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län och Örebro län.
 • Södra regionen
  Upptagningsområdet omfattar hela Södra Sjukvårdsregionen, dvs. Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner).

Fem sjukhus i Sverige genomför organtransplantationer:

 • Akademiska sjukhuset i Uppsala (njure, bukspottkörtel),
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (lever, njure, bukspottkörtel),
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel, tarm)
 • Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö (hjärta, lunga, njure, bukspottkörtel).

Organdonatorer och transplantationer 2022

Under 2022 hade Sverige 206 faktiska organdonatorer. Det är den högsta siffran som noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas. En del av ökningen beror på att fler donationer har kunnat genomföras efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp, så kallad DCD (Donation after Ciculatory Death).

Av 206 organdonatorer var 159 DBD (Donation after Brain Death) och 47 DCD. Det är det högsta antalet donationer genom DCD sedan det började genomföras i Sverige 2018.

Under året transplanterades 465 njurar, varav 99 donerades från levande givare. Det genomfördes 166 levertransplantationer, 55 hjärttransplantationer och 50 lungtransplantationer samt transplantationer av 18 bukspottkörtlar och 1 ö-celler.

Årsstatistik från Scandiatransplant (pdf)

donation-antal-faktiska-organdonatorer-per-ar.PNG

Transplantation är en livräddande behandling

Tack vare dessa organdonatorer har många transplantationer kunnat genomföras. Därmed har många patienters liv kunnat räddas. För andra patienter har organ- och vävnadstransplantation avsevärt förbättrat hälsan, gett högre livskvalitet och en återgång till ett aktivt yrkesliv. Fortfarande är dock behovet av organ och vissa vävnader för transplantation större än tillgången.

donation-transplanterade-organ-fran-ar-2000.PNG

Bilden nedan visar hur antalet transplanterade organ har ökat i Sverige sedan år 2000.

Njurtransplantationer 2022

Förra året genomgick 465 personer en njurtransplantation, varav 99 fick en ny njure från en levande donator.

Antal njurtransplantationer i Sverige per år

donation-antal-njurtransplantationer.PNG

Källa: Scandiatransplant

Införande av DCD i Sverige

Ett nationellt projekt har utrett förutsättningarna för att införa DCD (Donation after Circulatory Death) - donation då döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd i Sverige, som ett komplement till DBD (Donation after Brain Death) - donation då döden inträffar efter primär hjärnskada. Projektet avslutades i mars 2020 och ett nationellt protokoll togs fram för hur DCD ska bedrivas i Sverige. Under 2022 genomförde vårdgivarna utbildningsinsatser och implementering av DCD i landets samtliga regioner.

Vävnadsinrättningar

Det finns 31 vävnadsinrättningar i Sverige som hanterar vävnader från avlidna donatorer. Vävnadsinrättningarna är inte organiserade på samma sätt som donation och transplantation av organ.

De vävnadsinrättningar som inte själva utför tillvaratagandet har avtal med patologavdelning eller Rättsmedicinalverket för tillvaratagande. Rättsmedicinalverket utreder dödsfall när personer avlidit på annan plats än på sjukhus.

Vävnadstransplantationer genomförs på många av landets sjukhus.

Vävnadstransplantationer 2020

Antalet transplantationer av vävnader från avlidna donatorer minskade något inom den planerade vården år 2020 jämfört med genomsnittet för åren 2014–2019. Det som minskade mest var transplantation av hornhinnor. År 2020 genomfördes 480 transplantationer av hornhinnor från avlidna donatorer medan genomsnittet för de tidigare sex åren legat på dryga 750 transplantationer.

Diagram-vavnad-Antal-mottagare-av-vavnader-2020.png

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: