Organ- och vävnadsdonation

Organdonation från avlidna har haft en positiv utveckling under de senaste tio åren i Sverige. Detta är en följd av ökat fokus på donationsfrågan och ett målmedvetet donationsfrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för donation är en positiv donationsvilja i befolkningen.

Fler letar information om

Donationsfrämjande arbete

Organ- och vävnadsdonation ska vara en naturlig del av vården i livets slutskede. Sjukvården ska vara organiserad för att främja organdonation. Det innebär bland annat att intensivvårdspersonalen ska få adekvat utbildning i donationsprocessen och i samtalsmetodik. Personalens inställning och värderingar gällande donationsarbetet är också av stor betydelse, och en förutsättning för att kunna ge de närstående stöd genom hela donationsprocessen.

Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns tillgång till donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska i donationsverksamheten. Donations- och transplantationsverksamheterna ska ha ett ledningssystem, de rutiner och processer som behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Organisation

Regionindelning för organdonation

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner. En sjukvårdsregion utgör en donationsregion.

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Stockholms sjukvårdsregion
 • Västra sjukvårdsregionen
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Södra sjukvårdsregionen

Ansvariga Transplantationsenheter

Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Genomför transplantationer av alla organ dvs. hjärta, lunga, lever, njure, pankreas, ö-celler, tarm och multiorgantransplantationer.

Upptagningsområdet för organdonation omfattar

 • Västra sjukvårdsregionen med Västra Götalands län och norra Halland
 • Sydöstra sjukvårdsregionen med Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
 • Norra sjukvårdsregionen med Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län samt genom avtal även Island.

Organisationen för Organdonation i Mellansverige

Organisationen baseras på ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Akademiska sjukhuset, Uppsala.

 • Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge genomför transplantationer av lever, njure, pankreas och ö-celler.
 • Akademiska sjukhuset, Uppsala genomför transplantationer av njure, pankreas och ö-celler.

Upptagningsområdet för organdonation omfattar Sjukvårdsregion Stockholm med Stockholms och Gotlands län, Sjukvårdsregionen Mellansverige med Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Transplantationscentrum, Skånes Universitetssjukhus

 • Transplantation av njure, pankreas och ö-celler i Malmö.
 • Transplantation av hjärt- och lungtransplantationer i Lund.

Upptagningsområdet för organdonation omfattar Södra Sjukvårdsregionen med Skåne, Blekinge, Kronobergs län och södra Halland.

Organdonatorer och transplantationer 2023

Under 2023 hade Sverige 258 organdonatorer. Det är den högsta siffran som noterats i Sverige någonsin. En del av ökningen beror på att fler donationer har kunnat genomföras efter att döden inträffat efter ett cirkulationsstopp, så kallad DCD (Donation after Ciculatory Death).

Av 258 organdonatorer var 190 DBD (Donation after Brain Death) och 68 DCD. Det är det högsta antalet donationer genom DCD sedan det började genomföras i Sverige 2018.

Under året transplanterades 523 njurar, varav 100 donerades från levande givare. Det genomfördes 198 levertransplantationer, 68 hjärttransplantationer och 86 lungtransplantationer samt transplantationer av 23 bukspottkörtlar.

Årsstatistik från Scandiatransplant (pdf)

Diagram som visar antal organdonatorer per år.

Transplantation är en livräddande behandling

Tack vare dessa organdonatorer har många transplantationer kunnat genomföras. Därmed har många patienters liv kunnat räddas. För andra patienter har organ- och vävnadstransplantation avsevärt förbättrat hälsan, gett högre livskvalitet och en återgång till ett aktivt yrkesliv. Fortfarande är dock behovet av organ och vissa vävnader för transplantation större än tillgången.

Diagram som visar transplanterade organ under åren 2000 till 2023

Njurtransplantationer 2023

Förra året genomgick 523 personer en njurtransplantation, varav 100 fick en ny njure från en levande donator.

Antal njurtransplantationer i Sverige per år

Diagram som visar antal njurtransplantationer per år.

Källa: Scandiatransplant

Införande av DCD i Sverige

Ett nationellt projekt har utrett förutsättningarna för att införa DCD (Donation after Circulatory Death) - donation då döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd i Sverige, som ett komplement till DBD (Donation after Brain Death) - donation då döden inträffar efter primär hjärnskada. Projektet avslutades i mars 2020 och ett nationellt protokoll togs fram för hur DCD ska bedrivas i Sverige. Under 2022-2023 genomförde vårdgivarna utbildningsinsatser och implementering av DCD i landets samtliga regioner.

Vävnadsinrättningar

Det finns 31 vävnadsinrättningar i Sverige som hanterar vävnader från avlidna donatorer. Vävnadsinrättningarna är inte organiserade på samma sätt som donation och transplantation av organ.

De vävnadsinrättningar som inte själva utför tillvaratagandet har avtal med patologavdelning eller Rättsmedicinalverket för tillvaratagande. Rättsmedicinalverket utreder dödsfall när personer avlidit på annan plats än på sjukhus.

Vävnadstransplantationer genomförs på många av landets sjukhus.

Vävnadstransplantationer 2022

Diagram som visar antal personer som mottagit vävnader

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: