Statistik och analys inom funktionshindersområdet

För att bidra till en mer jämlik vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning tar vi bland annat fram statistik, gör jämförelser och analyser inom området. Resultaten kan du använda för bland annat planering, verksamhetsutveckling, egna jämförelser och utvärderingar.

Socialstyrelsen tar fram statistik, öppna jämförelser, följer upp och utvärderar olika delar inom funktionshindersområdet.

Statistik för planering, utvärdering och forskning

Varje år publicerar vi officiell statistik om kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning. Statistiken är uppdelad på flera områden, bland annat på vilka insatser som gjorts, regiform för insatserna, boendeform och hur många som fått stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom funktionshindersområdet. Resultaten kan även användas av forskare och i det nationella systemet för att utjämna LSS-kostnader mellan kommuner.

Statistik om insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Statistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Jämför och utveckla med öppna jämförelser

Med hjälp av öppna jämförelser kan kommuner, stadsdelar samt enskilda utförare jämföra stödet till personer med funktionsnedsättning. Resultaten används för analyser av till exempel hur kommunen ligger till jämfört med andra kommuner eller hur den egna verksamheten utvecklas över tid. Jämförelserna ger också underlag för utveckling och förbättring samt uppföljning.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS

Uppföljning och utvärdering av vården och omsorgen

Socialstyrelsens uppföljningar och utvärderingar av vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning ger regeringen kunskapsunderlag för framtida styrning av politiken inom området. Samtidigt skapar vi förutsättningar för huvudmännen att utveckla sina verksamheter.

Prioriterat är bland annat att:

  • följa upp de funktionshinderspolitiska målen
  • kartlägga, följa upp och utvärdera flera delar av hjälpmedelsområdet
  • kartlägga och analysera insatser enligt LSS.

Förändringar av ledsagning över tid – en kartläggning

Socialstyrelsen ser att allt färre personer får insatsen ledsagarservice enligt LSS. Många har annat stöd från samhället men det motsvarar inte alltid det behov av stöd som de behöver för att delta i samhället och leva som andra. Allra sämst har utvecklingen varit för unga och unga vuxna som är blinda eller gravt synskadade. I kartläggningen analyseras vad som bidragit till förändringarna.

Kartläggning

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Beställa data och statistik

Webbplatsen är till för beställning av forskningsdata och statistikunderlag ur Socialstyrelsens register. Registerservice hjälper till vid beställning av data och statistik. Kvalitetsregister kan få stöd med olika sambearbetningar och du kan läsa mer om registerservice arbete.
Senast uppdaterad:
Publicerad: