Placerade barn och unga

Socialstyrelsen arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i familjehem eller hem för vård eller boende, HVB.

En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv. Vården i familjehem eller HVB ska vara trygg och säker, och utgå från varje individs specifika behov av stöd och hjälp.

Placerade barn och unga – handbok

Handboken Placerade barn och unga är ett stöd till socialsekreterare i användningen av lagar och regler på området. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar, och ledningens uppgifter för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera.

Grundläggande föreskrift inom området är: 

SOSFS 2012:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende

Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen, berättar om handbokens upplägg och innehåll:

SAMS – Samverkan socialtjänst och skola

Placerade barns och ungas skolgång är oftast problematisk. Jämfört med andra barn är det mycket vanligare att de inte fullföljer grund- och gymnasieskola. SAMS är ett stöd som ska underlätta samverkan mellan socialtjänst och skola, och säkra att placerade barn får en obruten skolgång ifall de måste byta skola.

Hälsoundersökning för placerade barn och unga

Alla barn och unga som inte har fyllt 21 och som placeras, ska erbjudas en hälsoundersökning om det inte är "obehövligt", som det uttrycks i Socialtjänstlagen (11 kap. 3 a § SoL). Det innebär att en hälsoundersökning till exempel inte behöver göras om barnet nyligen har gjort en och socialtjänsten bedömer att en ny undersökning inte är nödvändig. Undersökningen ska omfatta fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa. Socialnämnden i kommunen ska ta initiativ till att undersökningen görs, och regionen ska tillhandahålla den.

Asylsökande barn och unga som placeras ska som utgångspunkt erbjudas både hälsoundersökning för asylsökande och hälsoundersökningen för placerade barn.

Läs mer om hälsoundersökning för asylsökande barn och unga

Mer information om hur det praktiska arbetet med hälsoundersökningarna ska gå till, finns i meddelandebladet till föreskriften HSLF-FS 2019:9.

Föreskrifter och allmänna råd
Rapport
Munhälsa och tandvård för placerade barnArtikelnummer: 2020-11-7024|Publicerad: 2020-11-12
Beställ

Placerade barns utbildning och hälsa

I våra öppna jämförelser kan du jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete med placerade barns utbildning och hälsa. Öppna jämförelser 2021 – placerade barns utbildning och hälsa innehåller sammanfattade resultat på riksnivå. Rapporten visar bland annat att det finns skillnader mellan placerade barn och deras jämnåriga vad gäller skolgång och psykisk ohälsa. Excelfilen, som du hittar bland bilagorna, kan användas för att jämföra resultaten hos kommuner och stadsdelar.

Öppna jämförelser
Senast uppdaterad:
Publicerad: