Barn och unga placerade i familjehem

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda. För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Processen vid utredning av familjehem

Vi har tagit fram en översiktlig beskrivning av processen vid utredning av jour- och familjehem, inklusive nätverkshem för socialsekreterare. Det är ett stödmaterial som kan användas oavsett om det finns ett särskilt barn eller ung person i åtanke för placering.

Materialet består av en bild av processen och en samling hjälptexter där varje moment beskrivs mer utförligt. Processbilden visar olika moment och arbetsuppgifter i den ordning som professionen har beskrivit att de oftast genomförs. Men den som utreder kan utföra momenten i den ordning som passar bäst i varje specifik situation. Vissa moment kan också behöva göras löpande under processens gång.

Processbilden kan även användas i samtal med tilltänkta familjehem, eller med ett barn, barnets vårdnadshavare eller en ung person som väntar på placering. Samtalet kring bilden kan hjälpa barn, vårdnadshavare och unga att bli delaktiga i valet av familjehem.

Processbeskrivning och -bild
Pro-fam, processen vid utredning av familjehemArtikelnummer: 2023-6-8659|Publicerad: 2023-06-21
Tillhörande dokument och bilagor
Bild av processen vid familjehemsutredning.

Bedömningsmetoder för familjehemsutredningar

Socialstyrelsen har två standardiserade bedömningsmetoder för utredning av familjehem; BRA-fam och Familjehemsvinjetter.

BRA-fam

Bedömning vid rekrytering av familjehem, BRA-fam, är en metod som är framtagen för att användas i en första bedömning, för att hämta in information om familjer som anmält intresse för att bli familjehem.

Familjehemsvinjetter

Familjehemsvinjetter är tänkt att användas senare i processen, efter att en första bedömning är gjord. Utredaren använder resultatet för att identifiera familjens beredskap inför uppdraget. Resultatet kan också hjälpa socialtjänsten att identifiera vilket stöd familjen behöver erbjudas för att kunna tillgodose barnets behov.

Stöd till implementeringen av Familjehemsvinjetter på Socialstyrelsens utbildningsportal

Att lyssna på barn i familjehem – en nationell brukarundersökning

I den här undersökningen berättar över 300 familjehemsplacerade barn mellan 9 och 17 år om sin situation. De flesta uppger att de känner sig trygga och har det bra i sina familjehem. Områden där förbättring behövs är till exempel barnrättsperspektivet, kontinuiteten inom socialtjänsten och stöd och uppföljning av familjehemmen. Barnens upplevelser är tänkta att ligga till grund för utveckling av familjehemsvården.

Rapport

Umgänge med föräldrar och andra närstående

Kunskapsstödet Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående ger kunskap och praktisk vägledning i socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade barns umgänge. Kunskapsstödet har uppdaterats utifrån nya bestämmelser om drogtest inför umgänge med barn som vårdas enligt LVU.

Till kunskapsstödet hör också material för reflektion och diskussion samt ett presentationsmaterial som kan användas i arbetsgrupper.

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Sedan den 1 januari 2013 är alla kommuner skyldiga att erbjuda jour- och familjehem den utbildning de behöver. 

Vi har tagit fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i, som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Materialet har även anpassats till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Utbildningen kan genomföras digitalt under 2021 och 2022

Med anledning av den pågående pandemin finns möjlighet att genomföra grundutbildningen ”Ett hem att växa i” digitalt fortsatt under år 2021 samt under år 2022.

Läs mer om att genomföra utbildningen digitalt (pdf)

Film för ensamkommande barn i familjehem

Filmen Vad händer nu?, om ensamkommande barns första tid i Sverige, kan användas vid utbildning av familjehem som tar emot ensamkommande barn. Till filmen finns även en handledning och en informationsskrift för familjehem. 

Mer om filmen och handledningen hos Kunskapsguiden

Konsulentverksamheter – stöd och regelverk

Ibland anlitar kommunerna privata företag, oftast kallade konsulentverksamheter, för att hitta hem för att placera barn och unga. Företagens funktion är att erbjuda hem som med förstärkt stöd och handledning kan ta emot barn, unga eller vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Vår skrift Förstärkt familjehemsvård – Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter, är ett stöd för kommuner när de anlitar konsulentverksamheter. Den är också användbar för personal inom konsulentverksamheterna. Det finns även ett regelverk med föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter, som tydliggör vilka kvalitetskrav som ställs.

Konsulentverksamheter som rekryterar hem som tar emot barn i kombination med att de ger stöd och handledning till hemmen, måste ansöka om tillstånd för verksamheten hos Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. Läs mer om tillståndsplikten hos IVO.

Föreskrifter och allmänna råd

Rekrytering av familjehem

Min insats är en kampanj för att öka kunskaperna hos allmänheten om vad det innebär att vara familjehem och andra frivilliguppdrag. Syftet är att få fler att anmäla intresse för att ta ett sådant uppdrag hos kommunerna. Mer material finns på Min insats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: