Hälsoundersökning för asylsökande och andra

Alla som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska erbjudas en hälsoundersökning av regionerna. Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska få ett sådant erbjudande när de söker vård.

Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas om det behövs. Undersökningen ska leda till en bedömning av behovet av sådan hälso- och sjukvård och tandvård som regionen är skyldig att erbjuda. Den ska också leda till en bedömning av behovet av råd, stöd eller andra åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).

Om det visar sig vid hälsoundersökningen att en person har vårdbehov som den undersökande vårdgivaren inte kan tillgodose, ska personen remitteras vidare för medicinsk bedömning eller behandling, inom ramen för den vård som regionen är skyldig att erbjuda.

Det är bara i undantagsfall som regionen kan låta bli att erbjuda en hälsoundersökning. Undersökningen ska erbjudas om det inte är uppenbart att den inte behövs, till exempel om en person ska stanna i Sverige så kort tid att en undersökning inte hinner göras eller följas upp.

Erbjudande om hälsoundersökning

Asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Regionernas erbjudande om hälsoundersökning till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska utformas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera.

Kallelsen till hälsoundersökningen ska innehålla information som:

  • syftet med hälsoundersökningen 
  • att undersökningen är frivillig 
  • att tolk kan anlitas
  • kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska göra hälsoundersökningen.

Kallelsen bör vara på ett språk som personen förstår. Om erbjudandet varken har antagits eller avböjts och vid uteblivet ska en påminnelse göras. Påminnelsen bör upprepas minst en gång.

Kallelsen finns på flera språk

Erbjudanden om hälsoundersökning har tagits fram på flera språk inom ramen för ett samarbete mellan olika regioner. Nu finns även en version på ukrainska.

Ladda ner kallelsen på flera språk.

Personer utan nödvändiga tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska erbjudas en hälsoundersökning i samband med att de uppsöker hälso- och sjukvården.

Barn och unga som placeras erbjuds ytterligare en hälsoundersökning

Barn och unga upp till 21 år som placeras i samhällsvård ska även erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att de placeras. Det innebär att de erbjuds två olika hälsoundersökningar, om de inte erbjuds en undersökning som uppfyller kraven i båda hälsoundersökningarna.

Läs mer om hälsoundersökning för asylsökande barn och unga som placeras

Hälsoundersökningens olika delar

Individuellt hälsosamtal

Det individuella hälsosamtalet innehåller bland annat frågor om personens fysiska och psykiska hälsa, genomförda vaccinationer och andra uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt. Personen får också information om möjligheter till hälso- och sjukvård och tandvård.

Provtagning

Vilka provtagningar som ska göras beror på vad som kommer fram under det individuella hälsosamtalet. 

Kroppsundersökning

En kroppsundersökning ska göras om det finns skäl till det med anledning av det individuella hälsosamtalet, eventuell provtagning eller till exempel vid misstanke om sjukdom.

Stöd i arbetet

Senast uppdaterad:
Publicerad: