Personer som utövar våld i nära relationer

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Det kan även ses som förebyggande insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Socialtjänstens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer

Socialnämndens ansvar för våldsutövare förstärktes i och med den nya bestämmelse i 5 kap. 11 a § SoL som infördes i augusti 2021. Bestämmelsen innebär ett krav på socialtjänsten att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

I allt arbete med våldsutövare ska säkerheten för de som är våldsutsatta och deras närstående beaktas särskilt.

Behandlingsmetoder för våldsutövare

Socialstyrelsen har gjort en översikt av metoder för behandling av personer som utövar våld i nära relationer. Översikten omfattar fem metoder som används eller är under utveckling i Sverige. Den omfattar också nio metoder som har utvärderats med slutsatsen att de ger positiva resultat, men som inte används här.

Översikten visar att metoderna har flera likheter. Den visar också att det vetenskapliga stödet inte räcker för att någon av metoderna ska kunna rekommenderas framför någon av de andra.

Partnerkontakt

Partnerkontakt är enskilda samtal som en professionell person har med den våldsutsatta personen under tiden våldsutövaren går i behandling. I samarbete med sju behandlingsverksamheter för våldsutövare har Socialstyrelsen utvecklat och testat användbarheten av en manualbaserad metod för partnerkontakt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: