Personer som utövar våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och innebär ett stort lidande för den som utsätts. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. För att förebygga och motverka våld i nära relationer är insatser riktade till våldsutövare viktiga.

Socialtjänstens ansvar för personer som utövar våld i nära relationer

Socialnämndens ansvar för våldsutövare förstärktes i och med den nya bestämmelse i 5 kap. 11 a § SoL som infördes i augusti 2021. Bestämmelsen innebär ett krav på socialtjänsten att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

I allt arbete med våldsutövare ska säkerheten för de som är våldsutsatta och deras närstående beaktas särskilt.

Nationell samordning av det återfallsförebyggande arbetet med våldsutövare

Socialstyrelsen är nationell samordnare av arbetet med att utveckla och utvärdera metoder för att identifiera, bedöma och behandla personer som utövar våld mot närstående. Fokus ligger på våldsutövarens eget ansvar att förändra sitt beteende och på att de närståendes skydd och säkerhet har hög prioritet.

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld

Lagstiftningen ställer krav på att socialtjänsten ska arbeta för en förändring hos personer som utövar våld mot närstående. Vad innebär detta juridiskt och i det sociala arbetet? Här kan du ta del av det första webbinariet av två på temat personer som utövar våld. Webbinariet anordnades av Socialstyrelsen och Länsstyrelserna och spelades in den 23 maj 2022. Tid: 1 timme och 17 minuter.

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld – syntolkat

Webbinarium om personer som utövar våld – behandling och säkerhet för den våldsutsatta

Hur kan en behandling för våldsutövare se ut och hur kan socialtjänsten arbeta med säkerhet för den våldsutsatta? Här kan du ta del av det andra webbinariet av två på temat personer som utövar våld. Webbinariet anordnades av Socialstyrelsen och Länsstyrelserna och spelades in den 17 juni 2022. Tid: 1 timme och 47 minuter.

Webbinarium om arbete med personer som utövar våld – behandling och säkerhet för den våldsutsatta – syntolkat 

Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Föreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården på området våld i nära relationer. Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.

Föreskrifter och allmänna råd
Meddelandeblad

Behandlingsmetoder för våldsutövare

Socialstyrelsen har gjort en översikt av metoder för behandling av personer som utövar våld i nära relationer. Översikten beskriver fem metoder som används eller är under utveckling i Sverige. Den presenterar också nio metoder som har utvärderats med slutsatsen att de ger positiva resultat, men som inte används här i Sverige.

Översikten visar att metoderna har flera likheter. Den visar också att det vetenskapliga stödet inte räcker för att någon av metoderna ska kunna rekommenderas framför någon av de andra.

Partnerkontakt

Partnerkontakt är enskilda samtal som en professionell person har med den våldsutsatta personen under tiden våldsutövaren går i behandling. I samarbete med sju behandlingsverksamheter för våldsutövare har Socialstyrelsen utvecklat och testat användbarheten av en manualbaserad metod för partnerkontakt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: