Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och som pågår mellan åren 2017–2026. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och hör ihop med jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I strategin finns ett fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder, som ska ge förutsättningar att genomföra strategin. 

Definition av våld och utsatthet i nära relationer

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på olika sätt. Det kan handla om brottsliga gärningar som fysiskt våld och sexuella övergrepp. Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet. Exempel på det är nedsättande kommentarer, ekonomiskt utnyttjande, försummelse och isolering från vänner och familj.

Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

  • Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
  • Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
  • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

  • Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.
  • Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
  • Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.
  • Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer har reviderats och ersatts av en ny författning (HSLF-FS 2022:39) som trädde i kraft den 1 november 2022.

Handboken om våld i nära relationer, som bland annat syftar till att underlätta tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden, är under revidering och kommer att publiceras under våren 2023.

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad där de ändringar som har genomförts i HSFL-FS 2022:39 beskrivs.

Föreskrifter och allmänna råd
Handbok för socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Meddelandeblad

Utbildningsmaterial

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården

Ladda ner eller beställ

Plan för utökad samverkan
Senast uppdaterad:
Publicerad: