Utbilda er i behandling av våldsutövare – utan kostnad

Intresset för att delta i Kriminalvårdens och Socialstyrelsens gemensamma projekt av behandlingsprogrammet Predov är stort. Alla intresseanmälningar gås nu igenom. Besked om vilka som får plats på utbildning och i studie kommer innan sommaren.

Uppdrag bakom Predov-projektet

Kriminalvården och Socialstyrelsen har ett uppdrag gällande Predov, Kriminalvårdens behandlingsprogram för personer som utövar våld mot närstående.

Kriminalvården ska anpassa programmet för personer som frivilligt söker stöd för att sluta använda våld mot närstående. De ska också stödja ett urval av kommuner i användningen av Predov genom att ge behandlare utbildning och certifiering i programmet.

Socialstyrelsen ska genomföra en vetenskaplig uppföljning av Predov. Det innebär att:
följa förutsättningar för och utmaningar i implementeringen av Predov, bidra med kunskap om resultat och utfall i samband med behandling, samt skillnader jämfört med annan behandling.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i december 2028.

Mer om Predov

Manualbaserat behandlingsprogram

Varför Predov (preventing domestic violence)?

Behandlingsprogrammet syftar till att få stopp på våldet, det vill säga att de klienter som fullföljer programmet ska sluta använda våld mot närstående.

Hur?

Predov är en manualbaserad metod som omfattar 17 till 22 sessioner. Varje session är mellan 60 och 90 minuter.

För vem?

Programmet är utformat för klienter oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Vad menas med närstående?

Nuvarande eller tidigare partner, förälder, barn, bonusbarn, syskon, nära släktrelationer eller nära vänskapsrelationer.

Vad ryms i begreppet våld?

Predov utgår från en bred definition och i begreppet ryms olika typer av våld och andra övergrepp som kan förekomma mellan närstående.

Stort intresse att delta i projektet

Under en och en halv månad kunde kommuner, regioner och organisationer anmäla intresse för att medverka i projektet. Anmälan stängde 17 maj 2024.

Över 100 verkamheter har anmält intresse.

De som får plats får utbildning i Predov. Sedan arbetar de med behandlingsprogrammet i sin verksamhet och verksamheterna deltar i en forskningsstudie.

Vad händer nu?

Kriminalvården och Socialstyrelsen går igenom alla intresseanmälningar. Ett urval behöver göras, eftersom antalet utbildningsplatser är lägre än antalet som har anmält intresse.

Hur vet du om er verksamhet kommer med?

Alla verksamheter som har anmält intresse får besked innan sommaren.
 
Verksamhetens storlek, geografisk plats i Sverige och förutsättningar att genomföra programmet och studien ligger till grund för urvalet.
 

Vad krävs av din verksamhet för att delta?

Stora som små kommuner i hela landet kan delta, liksom regioner som har specialiserad verksamhet riktad till målgruppen våldsutövare. Även andra verksamheter kan få plats.

Det finns kritierier som måste uppfyllas:

Antal deltagare vid utbildning

Deltagande verksamheter behöver möjliggöra för två till tre medarbetare att delta i utbildningens fem heldagar.

Kriterier för deltagare

  • Relevant högskoleutbildning, till exempel socionom eller beteendevetare.
  • Erfarenhet av arbete med våld i nära relation och av målgruppen våldsutövare.

Insats för deltagarna

  • Fem heldagar Predov-utbildning. Sker under en arbetsvecka.
  • Genomgå handledning till certifiering.
  • Vid behov tre dagars KBT-utbildning. Genomförs digitalt före utbildningen.
  • Tid efter utbildningen att förbereda och genomföra Predov-behandling.
  • Rekrytering av klienter och hantering av forskningsdokumentation.
  • Ett antal av medarbetarna intervjuas om sina erfarenheter.

Arbetsinsats för chefer

  • Ge stöd och förutsättningar för att medarbetare ska kunna bedriva programmet i sin tänkta form.
  • Chefer i några verksamheter intervjuas om organisatoriska förutsättningar, framgångsfaktorer och utmaningar gällande Predov.

Utrustning

Utrustning för ljudupptagning vid klientmöten.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri, men kostnad för kost och logi kan tillkomma.

Hur går utbildningen till?

Utbildning sker i grupp där cirka 20 deltagare träffas fysiskt under fem dagar (en arbetsvecka). Den ges av Kriminalvårdens utbildare.
 
Därefter sker enskild digital handledning tills certifiering uppnås. Vissa sessioner med klienter spelas in och diskuteras vid handledningen.
 

När sker utbildningen?

Kriminalvården planerar för utbildningar under senare delen av hösten 2024. Om behov finns kan utbildning ske våren 2025.

Tid och plats meddelas via mejl till kontaktperson som uppges i intresseanmälan.
 

Kontakt vid frågor och funderingar 

Frågor om intresseanmälan: predov@socialstyrelsen.se
 
Frågor om utbildning: predov@kriminalvarden.se
 
Frågor om studien: predov@socialstyrelsen.se
 
Senast uppdaterad:
Publicerad: