IVIN

IVIN är ett program för kognitiv beteendeterapi med personer som utövar våld i nära relationer. Det utvecklades för internetbehandling men kan även användas i vanliga sessioner eller som självstudiematerial i kombination med samtal med behandlaren vid fysiska möten, per telefon eller online.

Målgrupp: Personer som har utövat främst lindrigare former av psykiskt och så kallat situationsbundet våld i en nära relation

Typ av metod: Insats

Målgrupp

IVIN riktar sig till personer som har utövat främst lindrigare former av psykiskt och så kallat situationsbundet våld i en nära relation. Metoden kräver en viss initial motivation för förändring av beteendet, en stabil livssituation och kognitiv förmåga att tillgodogöra sig behandlingen.

Syfte

Syftet är att individen ska sluta använda våld genom att förstå vilka tankar och känslor som framkallar beteendet och genom att lära nya sätt att hantera dem.

Innehåll och genomförande

Behandlingen kan ske till större eller mindre del på distans med självstudier och övningar på egen hand men också under samtal med behandlaren. Samtalen kan hållas vid fysiska möten, per telefon eller online.

Programmet innehåller sju moduler. De inledande modulerna ger kunskap om våld och grunderna för behandlingen. Våldsutövaren får sätta upp individuella mål och lära sig tekniker för att avvärja akut fara för våldshandlingar, till exempel att andas lugnt och att ta time out.

I den andra modulen får individen göra en detaljerad analys av en enskild våldshändelse genom att identifiera situationen och utlösande faktorer, tankar, känslor, kroppsliga reaktioner, beteenden och konsekvenser på kort och lång sikt.

Den tredje och fjärde modulen ägnas åt känslor. Individen får träna på att observera egna känslor med medveten närvaro, sätta ord på dem och uppmärksamma vad som väcker dem. Tekniker tränas för att tillåta och vänta ut känslor utan att agera på dem och för att förändra negativa känslor genom att exempelvis göra tvärtemot vad känslan säger, använda sinnesintryck och ägna sig åt tillfredsställande aktiviteter.

Temat för den femte modulen är tankar. Individen identifierar sina negativa, automatiska tankar och tankefällor, i synnerhet sådana som gäller partnerns egenskaper och avsikter, och tränar på att ifrågasätta tankarna eller distansera sig ifrån dem.

I den sjätte modulen tränar individen på att kommunicera bättre genom att lyssna uppmärksamt, tydligt uttrycka egna tankar, känslor och önskemål och att uttala sig mindre tvärsäkert.

I den sjunde modulen identifieras risker för bakslag och återfall i våldsbeteenden. En plan upprättas för fortsatt träning och vidmakthållande av de färdigheter individen har förvärvat under behandlingen.

Omfattning och intensitet

Individen arbetar med var och en av de sju modulerna mellan en och tre veckor.

Utbildning och licens

Verksamheter kan sluta avtal om tillgång till programmet med Socialstyrelsen, som innehar rättigheterna till det. Kontakta oss på metodguiden@socialstyrelsen.se.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsen har sammanställt forskning om metoder för arbete med våldsutövare i nära relationer. Översikten "Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer" visar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i forskningslitteraturen för att någon behandlingsmetod ska kunna rekommenderas som den som i första hand bör användas. I översikten beskrivs både metoder som har utvärderats med slutsatsen att de har positiva effekter och metoder som inte har effektutvärderats men som används i Sverige. Metoderna har flera likheter.

IVIN har effektutvärderats i en randomiserad och kontrollerad studie med en uppföljningstid på ett år [1]. Den visade bland annat att det psykiska våldet minskade i behandlingsgruppen. En mindre studie utan kontrollgrupp har också genomförts vid sju behandlingsverksamheter för våldsutövare [2]. En stor del av deltagarna i denna studie fullföljde inte behandlingen.

Referenser

  1. Hesser, H, Axelsson, S, Backe, V, Engstrand, J, Gustafsson, T, Holmgren, E, et al. Preventing intimate partner violence via the Internet: A randomized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. Clin Psychol Psychother. 2017; 24(5):1163-77.
  2. Rosenqvist, D, Nordén, K, Andersson, G, Vlaescu, G. Projekt IVIN2 - Internetbaserad psykologisk behandling för personer som utövat lindrigare former av situationsbetingat våld i nära relationer: En kvasiexperimentell studie av affektreglering och träning i konflikthantering med partnerskattning: Alternativ till våld Jönköping, Linköpings universitet; 2018.
Senast uppdaterad:
Publicerad: