Partnerkontakt

Partnerkontakt är en manualbaserad metod för samtal med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling. Syftet är att öka de utsattas säkerhet.

Målgrupp: Vuxna som utsatts för våld

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Vuxna personer som utsätts eller har utsatts för våld av en partner som går i behandling för sitt våldsutövande.

Syfte

Syftet är att öka de utsattas säkerhet. Samtal med den våldsutsatta ska ge information, kunskap, förståelse och stöd för att planera för sin och eventuella barns säkerhet (så kallad säkerhetsplanering).

Innehåll och genomförande

Partnerkontakten startar med att våldsutövarens behandlare berättar för våldsutövaren om metoden. För att kunna kontakta den våldsutsatta och erbjuda partnerkontakt behöver samtycke inhämtas från våldsutövaren till att sekretessen röjs, och att information kan föras vidare till partner-kontaktpersonen och till den våldsutsatta.

Samtycket innebär:

  1. att uppgiften om att han eller hon går i behandling får föras vidare till den våldsutsatta (via partnerkontaktpersonen)
  2. att information som våldsutövaren lämnar i behandlingen och som rör säkerheten för den våldsutsatta och eventuella barn får föras vidare till den våldsutsatta (via partnerkontaktpersonen).

När samtycke har lämnats kan den våldsutsatta kontaktas. Kontakten med den våldsutsatta sker i början av våldsutövarens behandling och denne kan sedan tacka ja eller nej till att ta del av partnerkontakt. Partnerkontakt syftar till att erbjuda så kallad säkerhetsplanering.

Detta sker genom att hjälpa den våldsutsatta att:

  • få information den behandling som våldsutövaren genomgår samt ge rimliga förväntningar på de resultat som behandlingen kan uppnå
  • ge en bild av hur våldsutsattheten sett ut över tid med hjälp av ett standardiserat instrument som fylls i tillsammans med partnerkontaktpersonen
  • utföra en riskbedömning av våldsutövarens risk för återfall utifrån ett standardiserat riskbedömningsinstrument med frågor som fylls i tillsammans med partnerkontaktpersonen. Det är viktigt att använda en standardiserad metod som har prövats för målgruppen och användarpopulationen (t.ex. socialtjänsten eller annan verksamhet)
  • ge möjligheten att prata om sin och eventuella barns livssituation och ta upp om det finns behov av annat stöd (t.ex. psykologiskt stöd)
  • få information om vilket stöd som finns att tillgå i det omgivande samhället, samt vid behov hjälpa till att kontakta dessa verksamheter
  • hjälpa den våldsutsatta att reflektera över möjliga åtgärder som kan öka säkerheten för sig själv och eventuella barn.

Det kan under kontakterna framkomma information till partnerkontaktpersonen, som är värdefulla för våldsutövarens behandlare. Exempel på information som kan vara betydelsefull, och som därmed kan bli föremål för informationsutbyte, kan vara att våldsutövaren har avbrutit sin behandling, att denne har uteblivit från flera behandlingstillfällen eller att denne har börjat dricka alkohol igen. Denna information omfattas också av sekretess och det krävs att den våldsutsatta lämnar sitt samtycke till att uppgifterna ska kunna vidareförmedlas. Det får aldrig finnas en risk för att det framkommer att en våldsutsatt person förmedlat information om en specifik våldsutövare då detta kan äventyra den våldsutsattas och barnens säkerhet. Detta ska säkerställas till den våldsutsatta.

Partnerkontaktverksamhet kan bedrivas av både större och mindre verksamheter. Det bör dock finnas minst två personer vid verksamheten eftersom partnerkontaktmetoden utgår från ett samarbete mellan en partnerkontaktperson och en person som behandlar våldsutövare. Om det inte finns två personer vid behandlingsverksamheten så behöver samarbete med någon extern verksamhet upprättas. Partnerkontaktpersonerna bör få stöd och handledning eftersom deras arbete kan vara krävande.

Omfattning och intensitet

Partnerkontakt utgörs av minst fem kontakttillfällen mellan den våldsutsatta personen och partnerkontaktpersonen. Dessa kontakttillfällen är utspridda under hela den tid som våldsutövaren går i behandling, vilket kan röra sig om cirka ett år (ibland kortare och ibland längre tid). Antalet gånger som en våldsutsatt person kontaktas kan dock bli fler eller färre beroende på den våldsutsattas behov och önskemål.

Mest tidskrävande kan vara att få tag på den våldsutsatta personen. Det kan behövas upprepade kontaktförsök. Det första och ibland andra mötet kan ta vardera en dryg timme, och de följande tre kan utgöras av kortare telefonkontakter, där partnerkontaktpersonen ringer upp och stämmer av situationen med den våldsutsatta.

Utbildning och licens

Personal som utför insatser enligt socialtjänstlagen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Det är dock inte närmare reglerat vilken utbildning eller vilka kunskaper som behövs för att vara partnerkontaktperson inom socialtjänsten. Det är önskvärt att partnerkontaktpersonen har kunskap om olika typer av våld och om konsekvenserna av att vara utsatt för våld samt erfarenhet av att arbeta med personer som har utsatts för våld och/eller barn som har bevittnat och/eller utsatts för våld.

Tillgänglighet

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: