Vålds- och brottsrelaterade frågor

Socialstyrelsen arbetar för att förbättra stödet till våldsutsatta, till barn som har bevittnat våld samt till brottsoffer och deras närstående. På dessa sidor presenterar vi delar av vårt arbete med vålds- och brottsrelaterade frågor.

Vårt arbete med vålds- och brottsrelaterade frågor 

På dessa sidor finns ett urval av vårt arbete inom området. Använd webbplatsens sökfunktion eller sök bland våra publikationer för fler rapporter, kunskapsstöd och annat material om vålds- och brottsrelaterade frågor.

Våra pågående våldsuppdrag

Få en överblick, korta beskrivningar och kontaktpersoner till de 30-tal uppdrag som Socialstyrelsen arbetar med.

Barn som är utsatta för människohandel eller exploatering

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer, eller potentiella offer, för människohandel eller exploatering. För att ge stöd i det arbetet har Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningspaket och en vägledning. 

Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Brottsoffer och deras närstående

Socialnämnden ska verka för att de personer som har utsatts för brott, och deras närstående, får hjälp och stöd. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som beskriver socialnämndens ansvar och vägleder socialtjänsten i arbetet med brottsoffer.

Brottsoffer och deras närstående

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och ingår i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen arbetar med flera uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja arbetet inom vård och omsorg med bästa tillgängliga kunskap.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller att förebygga att flickor som bor i Sverige utsätts för könsstympning. Som hjälp i det arbetet finns ett flertal stödmaterial såsom till exempel vägledningar, samtalsstöd och handledningsmaterial.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Sex mot ersättning och sexuell exploatering 

Barn och vuxna som har utsatts för sexuell exploatering eller prostitution ska få ett individuellt anpassat stöd och skydd. Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial och andra stöd riktade till yrkesverksamma i arbetet med att stödja barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploatering. 

Sex mot ersättning och sexuell exploatering

Våld i nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta vuxna och barn, samt barn som bevittnat våld, ska få stöd och hjälp. Socialtjänsten ska också verka för att personer som utövar våld i nära relationer ska ändra sitt beteende.

Socialstyrelsen arbetar för att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn samt till våldsutövare ska vara rättssäkert och jämlikt över landet. Som ett led i detta har vi bland annat tagit fram utbildningsmaterial riktat till dels socialtjänsten, dels hälso- och sjukvården och tandvården.  

Våld i nära relationer

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld. Det ger också förutsättningar för att hjälpa våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande.

Utbildning Våld mot äldre

Våldsbejakande extremism

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial för socialtjänstens arbete med återvändare från våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet och andra personer involverade i extremistiska miljöer i Sverige.

Vi har också ett utbildningspaket som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism

Våra poddar om vålds- och brottsrelaterade frågor

Socialstyrelsens utbildningar

Webbplatsen samlar Socialstyrelsens kostnadsfria lärarledda och webbaserade utbildningar samt webbinarier för dig som arbetar inom vård och omsorg. För en del kurser måste du skapa ett konto och logga in med din e-legitimation eller egen lösenord.
Ansök och läs om statsbidrag
E-tjänst
På webbplatsen kan organisationer, kommuner och regioner ansöka om och läsa om de statsbidrag som finns. Webbplatsen har en e-tjänst för att att ansöka om statsbidrag som du loggar in med en personlig e-legitimation.
Senast uppdaterad:
Publicerad: