Icke-våldsgrupp

Icke-våldsgrupp är en manualbaserad metod för gruppbehandling som bygger på den norska metoden Alternativ till våld (ATV). Den har utvecklats av psykologen Per Isdal på uppdrag av Utväg Södra Älvsborg i Borås och det tidigare Utväg Göteborg.

Målgrupp: Män som har utövat fysiskt, psykiskt, materiellt, sexualiserat eller latent våld i nära relationer och som själva önskar gå i gruppbehandling

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Målgruppen är män som har utövat fysiskt, psykiskt, materiellt, sexualiserat eller latent våld i nära relationer och som själva önskar gå i gruppbehandling. De bör inte ha allvarliga psykiska symtom eller allvarliga alkoholproblem.

Syfte

Syftet är att våldet ska upphöra.

Innehåll och genomförande

Liksom ATV utgår icke-våldsgrupp från att våld i nära relationer är ett medel för att uppnå och upprätthålla makt och att det har sin grund i en känsla av maktlöshet eller vanmakt. Våldsutövarens sätt att förneka, bagatellisera eller rättfärdiga våldet och att ge den våldsutsatta skulden anses möjliggöra fortsatt våld.

En icke-våldsgrupp består av mellan fem och åtta män och ha två gruppledare. Behandlingen tar upp åtta teman: definitioner av våld, psykiskt våld, sexualitet och sexualiserat våld, alternativ till våld, ansvar, far och barn, orsaker till våld och våldets konsekvenser. Varje tema behandlas vid tre gruppmöten och med hjälp av tre metoder, som kallas arbetsområden. Varje möte har också en fast struktur med en öppningsrunda, en arbetsfas och en kort avslutningsritual, som kan utformas på olika sätt.

Det första arbetsområdet är kunskapsförmedling. Deltagarna ska få kunskap om sitt våldsproblem och dess konsekvenser för andra. Ett tema behandlas bland annat genom att männen arbetar med övningar, som kan vara frågor att besvara eller uppgifter att lösa enskilt eller gemensamt. Övningarna ska stimulera till reflektion och diskussion i gruppen.

Det andra arbetsområdet är bearbetning av verkliga våldshändelser i männens liv. Händelserna rekonstrueras konkret och detaljerat steg för steg. Det som tidigare upplevdes som känsloexplosioner eller att förlora självkontrollen ska nu sättas i ett sammanhang av lugn, tankar och målinriktning.

Det tredje arbetsområdet kallas träning. På samma sätt som tidigare händelser ska problematiska situationer som uppkommer under behandlingens gång analyseras i gruppen. Deltagarna ska på det sättet bättre förstå sina och andras känslor, tankar och avsikter och lära sig nya sätt att hantera relationer och konflikter. Det viktigaste alternativet till fysiskt och psykiskt våld är att kunna uttrycka tankar och känslor i ord.

Omfattning och intensitet

Gruppen samlas en gång i veckan under 24 veckor, varje gång en och halv timme.

Utbildning och licens

Utväg Södra Älvsborg erbjuder tillsammans med Social resursförvaltning i Göteborg stad två utbildningstillfällen per år med Per Isdal som utbildare. Gruppledare rekommenderas att ha utbildning i psykoterapi steg 1, men det är inte något formellt krav för att delta i utbildningen.

Kunskap om insatsens effekter

Effekterna av icke-våldsgrupp har inte utvärderats vetenskapligt. Socialstyrelsen har sammanställt forskning om metoder för arbete med våldsutövare i nära relationer. Översikten "Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer" visar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i forskningslitteraturen för att någon behandlingsmetod ska kunna rekommenderas som den som i första hand bör användas. I översikten beskrivs både metoder som har utvärderats med slutsatsen att de har positiva effekter och metoder som inte har effektutvärderats men som används i Sverige. Metoderna har flera likheter.

Referenser

  • Isdal, Per. Icke-våldsgrupp för män. Göteborg: Utväg Göteborg, Utväg Södra Älvsborg; 2009.
  • Isdal, Per. Meningen med våld. Stockholm: Gothia; 2001.
Publicerad: