Samtal om våld

Samtal om våld bygger på den norska metoden Alternativ til Vold (ATV), som har tillförts element från andra terapiformer, som motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi, schematerapi och mindfulnessbaserad och affektfokuserad terapi. Metoden har utvecklats vid ATV Jönköping.

Målgrupp
Vuxna personer som utövar så kallat situationsbundet våld i en nära relation

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Målgruppen är främst vuxna personer som utövar så kallat situationsbundet våld i en nära relation. Metoden är inte avsedd för personer med omfattande makt- och kontrollbeteenden gentemot en partner.

Syfte

Syftet är att våldsbeteendet ska upphöra bland annat genom att individen ökar sin förmåga att hantera tankar och att identifiera och tolerera känslor som kan leda till våld och förbättrar sina kommunikations- och relationsfärdigheter.

Innehåll och genomförande

Samtal om våld utgår från att våld i nära relationer fungerar som medel för att undkomma svåra känslor av till exempel svaghet, förvirring, rädsla och underläge. Genom att reagera med ilska och att använda våld försöker individen vända sådana känslor till sin motsats: känslor av upprättelse, avspänning och överläge.

Behandlingen genomförs individuellt med hjälp av sju moduler och ett stort antal behandlingsverktyg som anpassas till individens behov. I en inledande modul får individen beskriva sin historia och sitt våld, ta del av våldsdefinitioner och samtala om våldets konsekvenser. Behandlaren bedömer också risker och säkerhet för partner och barn.

I modulen ”Få stopp på våld” får individen lära sig hur ilska fungerar, hur vanmakt och ilska hänger ihop och hur intensiv ilska kan hanteras. Detalje-rade situationsanalyser görs för att kartlägga högrisksituationer och tankar och känslor som ökar risken för att använda våld. Modulen ”Psykoedukation om våld” ger kunskap om den inre psykologiska upptrappningen före våld och hur olika undvikandebeteenden försvårar ansvarstagande och egen utveckling.

I modulen ”Affekter och kognitioner” får individen lära sig metoder för att närma sig, acceptera och tolerera starka känslor, som intensiv ilska och rädsla, liksom metoder för att hantera tankar som ökar risken för våld.

Modulen ”Kommunikation” ger träning i att lyssna uppmärksamt på den man samtalar med, och att respektfull uttrycka egna känslor och behov.

Modulen ”Sammanhang” ska hjälpa individen att förstå hur våldsbeteendet har utvecklats. Man arbetar med medvetandegörande övningar om klientens livshistoria, tidiga trauman, anknytningserfarenheter och hur klienten har påverkats av rigida maskulinitetsnormer.

Modulen ”Våldet konsekvenser” syftar till att väcka och stärka individens förmåga till empati med de våldsutsatta. I en sista modul sammanfattas behandlingen och en vidmakthållandeplan skrivs.

Omfattning och intensitet

Efter cirka tre strukturerade bedömningssamtal hålls mellan 15 och 20 behandlingssamtal.

Utbildning och licens

Företaget Red Phalarope ger en utbildning som omfattar fyra dagar: Utbildningar SoF-strukturen (samtalomvald.se). Det är önskvärt men inte något krav att deltagarna har grundläggande utbildning i psykoterapi eller två års erfarenhet av behandlingsarbete under handledning.

Kunskap om insatsens effekter

Effekterna av Samtal om våld har inte utvärderats vetenskapligt. Socialstyrelsen har sammanställt forskning om metoder för arbete med våldsutövare i nära relationer. Översikten "Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer" visar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i forskningslitteraturen för att någon behandlingsmetod ska kunna rekommenderas som den som i första hand bör användas. I översikten beskrivs både metoder som har utvärderats med slutsatsen att de har positiva effekter och metoder som inte har effektutvärderats men som används i Sverige. Metoderna har flera likheter.

Referenser

Samtal om våld – Red Phalarope (samtalomvald.se)

Publicerad: