Samtal om våld

Samtal om våld är influerad av behandlingsprinciperna bakom Alternativ til Vold (ATV) i Norge och har tillförts element från andra terapiformer, såsom motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och mindfulnessbaserad och affektfokuserad terapi. Metoden skapades av behandlare som arbetade kliniskt med våldsutövare på ATV Jönköping.

Målgrupp
Vuxna personer som utövat lindrigt till måttligt partnervåld

Typ av metod
Insats

 

Målgrupp

Vuxna personer som utövat någon form av lindrigt till måttligt partnervåld, och som inte uppfyller kriterierna för allvarlig personlighetsstörning.

Syfte

Syftet är att våldsbeteendet ska upphöra bland annat genom att individen ökar sin förmåga att hantera tankar och att identifiera och tolerera känslor som ökar risken för våld. Behandlingen syftar även till att förbättra individens kommunikations- och relationsfärdigheter.

Innehåll och genomförande

Samtal om våld utgår från att våld i nära relationer fungerar som medel för att undkomma svåra upplevelser av vanmakt eller känslomässig sårbarhet. Genom att reagera med ilska och att använda våld försöker individen vända sådana upplevelser till sin motsats: känslor av upprättelse, avspänning och överläge. Samtal om våld har även inslag av inlärningsteori, feministisk maktteori, anknytningsteori, sociologisk normteori och systemisk teori.

Behandlingen genomförs individuellt med hjälp av sju moduler med ett stort antal behandlingsverktyg som anpassas till individens behov. I en inledande modul får individen beskriva sin historia och sitt våld, ta del av våldsdefinitioner och samtala om våldets konsekvenser. Behandlaren bedömer också risker och säkerhet för partner och barn.

I modulen ”Få stopp på våld” får individen lära sig hur ilska fungerar, hur vanmakt och ilska hänger ihop och hur intensiv ilska kan hanteras. Detaljerade situationsanalyser görs för att kartlägga högrisksituationer och tankar och känslor som ökar risken för att klienten väljer att använda våld.

Modulen ”Psykoedukation om våld” ger kunskap om den inre psykologiska upptrappningen före våld och hur olika undvikandebeteenden försvårar ansvarstagande och egen utveckling.

I modulen ”Affekter och kognitioner” får individen lära sig metoder för att närma sig, acceptera och tolerera starka känslor, som intensiv ilska och rädsla, liksom metoder för att hantera tankar som ökar risken för våld.

Modulen ”Kommunikation och relation” ger träning i att lyssna uppmärksamt på den man samtalar med, och att respektfull uttrycka egna känslor och behov.

Modulen ”Psykologisk ryggsäck/sammanhang” ska hjälpa individen att förstå hur våldsbeteendet har utvecklats. Man arbetar med medvetandegörande övningar om klientens livshistoria, tidiga trauman, anknytningserfarenheter och hur klienten eventuellt har påverkats av rigida maskulinitetsnormer.

Modulen ”Våldet konsekvenser” syftar till att väcka och stärka individens förmåga till empati med de våldsutsatta.

I en sista modul sammanfattas behandlingen och en vidmakthållandeplan skrivs. Vid behov kan även fyra tilläggsmoduler användas. De behandlar föräldraskap, låg självkänsla, sexualitet och svartsjuka.

Till stöd för klienten finns ljudövningar på hemsidan samtalomvald.se och en app, som bland annat innehåller verktyg för att hantera starka känslor och svåra situationer.

samtalomvald.se

Omfattning och intensitet

Efter cirka tre strukturerade bedömningssamtal hålls mellan 15 och 20 behandlingssamtal.

Utbildning och licens

Företaget Red Phalarope ger en utbildning som omfattar fem dagar: SoV - strukturen. Det är önskvärt men inte något krav att deltagarna har grundläggande utbildning i psykoterapi eller två års erfarenhet av behandlingsarbete under handledning.

samtalomvald.se

Kunskap om insatsens effekter

En effektutvärdering av Samtal om våld förväntas publiceras av FoU i Väst 2024. Socialstyrelsen har sammanställt forskning om metoder för arbete med våldsutövare i nära relationer. Översikten "Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer" visar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i forskningslitteraturen för att någon behandlingsmetod ska kunna rekommenderas som den som i första hand bör användas. I översikten beskrivs både metoder som har utvärderats med slutsatsen att de har positiva effekter och metoder som inte har effektutvärderats men som används i Sverige. Metoderna har flera likheter.

Referenser

Rosenqvist D, Nordén K. Samtal om våld – ett metodstöd. Jönköping: Red Phalarope; 2022.

Senast uppdaterad:
Publicerad: