Läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret ger underlag för den officiella statistiken om läkemedel i Sverige. Läkemedelsregistret med personnummer startade i juli år 2005 och innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek.

Syftet med läkemedelsregistret

Syftet med läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Registret används av såväl forskare, journalister, utredare inom landsting och myndigheter som av representanter från läkemedelsindustrin. Ökad kunskap kring olika läkemedels effekter och säkerhet kan i längden vara till nytta för varje enskild patient.

Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Fortsätter antibiotikaförskrivningen att gå ner?
  • Hur många äldre har tio eller fler läkemedel samtidigt?
  • Finns det regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel?

Registret uppdateras en gång i månaden.

Nyttan med Läkemedelsregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Mer information

Det här innehåller läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek men även uppgifter om uthämtade förmånsberättigade förbrukningsartiklar, till exempel stomiprodukter och livsmedel för särskild näring för barn under 16 år. Antalet poster i registret är drygt 100 miljoner per år.

Registret innehåller information om:

  • patienten (kön, ålder, folkbokföringsort)
  • varan (till exempel ATC-kod, läkemedelsnamn, styrka, förpackningsstorlek)
  • förskrivningen (till exempel förskriven mängd, datum för förskrivningen och datum när varan hämtats ut)
  • kostnader (landstingskostnad och egenavgift)
  • egenskaper på arbetsplatsen där förskrivningen skedde (till exempel verksamhetsinriktning) och vilket yrke och specialistutbildning förskrivaren har.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen 

Film om nyttan med registret

Se syntolkad version av filmen om Läkemedelsregistret

Rättslig reglering av registret

Läkemedelsregistret är ett hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen. Läkemedelsregistret innehåller uppgifter från den nationella läkemedelslistan, vilket är ett register som E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för. Av lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista framgår att E-hälsomyndigheten har skyldighet att lämna uppgifter till Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Inrapportering till Läkemedelsregistret

All data i läkemedelsregistret kommer från E-hälsomyndigheten. All handel som säljer läkemedel har skyldighet att rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten. Dessutom ska apotek lämna ytterligare uppgifter till E-hälsomyndigheten när ett förskrivet läkemedel expedieras. E-hälsomyndigheten lämnar i sin tur uppgifter om receptförskrivna expedieringar till Socialstyrelsen.

Statistik baserat på registret

Är du intresserad av statistik baserad på läkemedelsregistret, se Beställa data och statistik.

På sidan om läkemedelsstatistik kan du bland annat läsa:

Ta fram statistik i vår databas

Ladda ner

Mer information

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: