Registret över insatser till barn och unga

Registret ger underlag för statistik, forskning och utvärdering om insatser för barn och unga i Sverige.

Fler letar efter information om:

Syftet med registret är att belysa omfattningen av heldygnsplaceringar av barn och unga för vård utanför det egna hemmet. Uppgifterna publiceras årligen och registret används dessutom i utredningsverksamhet, forskning och annan statistik.

Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur många placerade barn saknar gymnasiebehörighet?
  • Har placerade barn sämre hälsa?
  • Har antalet placerade barn och unga förändrats över tid?

Innehåll i registret insatser barn och unga

Registret innehåller individstatistik över heldygnsinsatser med bland annat uppgifter om vårdnadshavare, insatstyp, datum för beslut, placering och avslut och placeringsform. Dessutom finns också specifikation av typ av heldygnsinsats (socialtjänstlagen SoL), respektive lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Både den första placeringen och eventuella omplaceringar ingår i registret.

Registret består av en beskrivning av:

  • de barn som har erhållit en insats
  • de heldygnsinsatser för barn och unga som har medfört placering för vård utanför det egna hemmet
  • olika typer av placeringar under pågående heldygnsinsats.

Utöver detta individregister finns det även mängdstatistik under Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga. Där redovisas mängduppgifter om insatser för barn och unga. Uppgifterna omfattar öppenvårdsinsatser, vårddygn i familjehem och hem för vård eller boende.

Rättslig reglering av registret

Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter till registret över insatser till barn och unga regleras i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. Av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga framgår närmare hur kommunernas uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så rapporterar du in till registret 

Underlag till registret lämnar du i vår portal Filip. 

Statistik baserat på registret 

Du kan beställa data och statistik från registret över insatser till barn och unga

På sidan statistik om barn och unga kan du bland annat läsa:

  • Den årliga rapporten Barn och unga - insatser

Ladda ner

Mer hos oss

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: