Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Registret ger underlag för den officiella statistiken om insatser för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Sverige. Registrets data används också som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.

Fler letar efter information om:

Syftet med registret är att beskriva omfattningen av insatser för personer med funktionshinder enligt LSS.

Det här innehåller registret

Registret innehåller uppgifter på individnivå om personer som haft beslut om och verkställda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppgifterna till registret samlas in en gång om året från landets samtliga kommuner och avser förhållandena den 1 oktober innevarande år.

Registret innehåller inte insatsen Råd och stöd (9 § 1) som samlas in i en separat insamling på aggregerad nivå där regionerna ofta är uppgiftslämnare. Insatsen personlig assistans (9 § 2) ges åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om personen behöver personlig assistans som i genomsnitt omfattar mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken från Försäkringskassan.

Personer med enbart assistansersättning från Försäkringskassan ingår inte i registret. De utgör ungefär två tredjedelar av samtliga personer med personlig assistans. I registret ingår inte heller de personer som har assistansersättning från Försäkringskassan där kommunen ansvarar för tillfälligt utökad assistans i samband med ordinarie assistents sjukdom eller annan frånvaro.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen.

Rättslig reglering av registret

Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter till registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade regleras i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade. Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår närmare hur kommunernas uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så lämnar du uppgifter till registret

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip

Statistik baserat på register för LSS

Om du är intresserad av uppgifter från registret, se Beställa data och statistik.
På sidan om statistik om stöd och service om personer med funktionsnedsättning kan du bland annat läsa:

  • Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ladda ner

Mer information

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: