Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)

Socialstyrelsen ansvarar för att föra ett register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Uppgifterna används för upplysning om hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet till apotek, arbetsgivare, myndigheter och allmänhet samt för tillsyn. Dessutom utgör registeruppgifterna underlag för statistik och prognoser över tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.

Fler letar efter information om:

Vilka uppgifter ingår i registret?

HOSP-registret omfattar personer som har sökt och fått legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område. Huvuddelen av uppgifterna i registret kommer från hälso- och sjukvårdspersonalens egna ansökningar om legitimation. Vissa uppgifter hämtas också från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen. Uppgifter om behörighetsinskränkningar inhämtas från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och domstol.

I HOSP-registret finns uppgifter om de yrkesgrupper som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare.

För närvarande finns följande 22 legitimationsyrken:
Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast, hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgen-sjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

Följande kodverk används i registret:

HOSP-registret innehåller alla personer som fått svensk legitimation. Uppgifter om specialistsjuksköterskor enligt högskoleförordningen finns inte i registret.

Bestämmelser som gäller för behandlingen av uppgifter i registret

Socialstyrelsen ska enligt förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal föra HOSP-registret. Hur uppgifter i registret ska hanteras regleras också av EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen samt offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter som behandlas i registret

Enligt 6 § i förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal får registret bara innehålla följande uppgifter:

 • Namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar och kön
 • folkbokföringsort
 • yrke
 • grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av examen
 • specialitet
 • datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens
 • datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt punkten ovan upphör att gälla
 • beslut om partiellt tillträde
 • beslut om prövotid och återkallelse av legitimation
 • förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt
 • sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Särskilt om personuppgiftsbehandlingen i registret

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i HOSP-registret. Ändamålet med behandlingen är att fullgöra den skyldighet som myndigheten har att föra en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet.

Som huvudregel är uppgifterna i HOSP-registret offentliga, men om det finns särskild anledning att anta att den registrerade eller någon närstående till denne lider men om en uppgift röjs skyddas den uppgiften av sekretess. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Transportstyrelsen har getts elektronisk tillgång till uppgifterna i registret. Även offentliga vårdgivare kan ges direktåtkomst till vissa uppgifter i registret. För närvarande har Region Skåne elektronisk tillgång till sådana uppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Registreringen av uppgifter för personer som har sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område är inte frivillig. Som registrerad i HOSP-registret har du ändå enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer på Dina rättigheter som registrerad om du vill begära ett registerutdrag för dig  eller om du vill utöva någon annan av dessa rättigheter.

Vid frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på Socialstyrelsens behandling av dina uppgifter i HOPS-registret kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller så kan du skicka post till:

Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Du kan också ringa via telefonväxeln på 075-247 30 00.

Rätten att lämna klagomål m.m.

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter i registret på ett felaktigt sätt har du också rätt att begära skadestånd. Beslut i sådana skadeståndsärenden fattas av Justitiekanslern (JK).

Legitimationskontroll, frågor och beställningar

Förfrågningar om enskilda personers behörighet görs via e-post till HOSP@socialstyrelsen.se eller via telefon.

Beställningar skickas till HOSP@socialstyrelsen.se

Telefontider för legitimationskontroll:

Helgfri tisdag till fredag kl. 09:00-10:00

Telefon: 075-247 42 42

Är du intresserad av statistik baserat på registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Om du är intresserad av uppgifter från HOSP, se Beställa data och statistik.

På sidan om statistik om hälso- och sjukvårdspersonal kan du bland annat läsa:

 • Den årliga rapporten Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Du kan också ta fram statistik i vår databas.

Mer information

Kontakt

Telefontid: tisdag–fredag, 9:00–10:00
Telefon: 075-247 42 42
Senast uppdaterad:
Publicerad: