Tandhälsoregistret

Tandhälsoregistret innehåller information om tandvård inom det statliga tandvårdsstödet, tandvård till personer med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt nödvändig tandvård. Uppgifterna används som underlag till statistik och forskning.

Syftet med tandhälsoregistret

Syftet med tandhälsoregistret är att kunna följa tandvårdens och tandhälsans utveckling över tid i Sverige. Uppgifterna används till statistik och forskning men även till utveckling av kvalitetsindikatorer, uppföljningar samt utvärderingar.

Nyttan med Tandhälsoregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Det här innehåller tandhälsoregistret

Tandhälsoregistret innehåller samtliga tillstånd och åtgärder som skickats in till och godkänts av Försäkringskassan inom ramen för det statliga tandvårdsstödet och två av stöden inom tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Det är tandvård till personer med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt nödvändig tandvård. Tandhälsoregistret är baserat på personnummer vilket gör det möjligt att samköra uppgifterna i registret med övriga hälsodataregister.

Tandhälsoregistret omfattar inte den tandvård som ges gratis till barn och unga mellan 0 och 23 år, käkkirurgi eller tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling.

Koderna som används i tandhälsoregistret för åtgärder och tillstånd är de koder som anges i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrift.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd

Uppgifterna i tandhälsoregistret kan användas för att svara på exempelvis:

  • Vilka samband finns det mellan oral hälsa och sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar?
  • Hur påverkar läkemedel eller muntorrhet karies?
  • Finns det regionala, socioekonomiska och demografiska skillnader i tandhälsa?
  • Hur utvecklas tandvården med tiden?

Mer information om vilka uppgifter som ingår ser du i Variabelförteckningen (excel)

Rättslig reglering av registret

Tandhälsoregistret är ett hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen. I lagen och förordningen regleras bl.a. vilka uppgifter som får finnas i tandhälsoregistret, liksom skyldigheten för vårdgivare att lämna uppgifter till registret. Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret framgår närmare hur vårdgivarnas uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så lämnas uppgifter till registret

Tandläkare och tandhygienister rapporterar uppgifter till Försäkringskassan som skickar vidare uppgifterna till Socialstyrelsen. Uppgifter om hemort, födelseland, medborgarskap och civilstånd hämtas från Statistiska centralbyrån. Registeruppgifterna bevaras tillsvidare.

Ta del av mer statistik om tandhälsa

Beställa mer uppgifter från Tandhälsoregistret via "Beställa data och statistik"

Statistik om tandhälsa samt om tandhälsa bland unga som varit placerade

Ta fram statistik i vår statistikdatabas för tandhälsa

Ladda ner

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: