Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Integrerad vård på SiS ungdomshem

Integrerad vård är ett utvecklingsprojekt där barn- och ungdomspsykiatrin samverkar närmre med SiS särskilda ungdomshem. Syftet är att utveckla kunskaperna om hur man kan förbättra vården för de barn och unga på SiS ungdomshem som behöver omfattande psykiatrisk vård.

På uppdrag av regeringen samordnar Socialstyrelsen ett arbete för att utveckla särskilda former för integrerad vård inom Statens institutionsstyrelse (SiS) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den integrerade vården vänder sig till barn och unga som placerats på SiS särskilda ungdomshem och samtidigt har omfattande psykiatriska vårdbehov.

Pilotprojektet genomförs 2021–2024. Socialstyrelsen ansvarar för att lämna årliga delrapporter och en slutrapport om arbetet till regeringen 2025.

Läs mer om regeringsuppdraget hos Regeringskansliet

Samverkan mellan Socialstyrelsen, SiS och fyra regioner

Pilotprojektet drivs i nära samverkan mellan Socialstyrelsen, SiS och fyra regioner: Region Skåne, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Socialstyrelsens uppdrag är att förbereda och samordna utvecklingsarbetet medan SiS och regionerna har ansvaret för vården.

Regionerna har fått statsbidrag för att delta i pilotprojektet tillsammans med totalt sju av SiS särskilda ungdomshem:

  • Region Skåne deltar med SiS särskilda ungdomshem Hässleholm
  • Region Östergötland deltar med SiS särskilda ungdomshem Folåsa
  • Västra Götalandsregionen deltar med SiS särskilda ungdomshem Brättegården, Fagared, Ljungbacken, Margretelund och Nereby.
  • Region Stockholm deltar med SiS särskilda ungdomshem Rebecka och Tysslinge

I pilotprojektet sker den integrerade vården som en del av arbetet inom SiS nuvarande vårdformer. Den allmänna vårdmiljön på ungdomshemmen har därför stor betydelse för att den integrerade vården ska fungera. Det gäller allt från lokaler till personaltäthet och kompetens.

Barn och unga med omfattande psykiatriska vårdbehov

En stor andel barn och unga som är placerade på SiS särskilda ungdomshem uppfyller diagnoskriterier för minst ett psykiatriskt tillstånd, och närmare hälften för minst två tillstånd. Vanliga diagnoser är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism, substansbruk och -beroende, uppförandestörning och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del av dessa barn och unga behöver omfattande psykiatrisk vård utöver att de får social vård i ungdomshemmet.

Pilotprojektet syftar till att förbättra vården för de barn och unga på SiS ungdomshem som behöver vård för omfattande psykiatrisk ohälsa genom att utveckla kunskap om vård som mer samordnat eller integrerat svarar mot varje barns behov.

Integrerad vård innebär att den sociala och psykiatriska vården ges samordnat och att ett tvärprofessionellt team först utreder och bedömer vilka behandlingar och andra insatser som barnet behöver. Vården inleds på ungdomshemmet men syftar till utslussning till andra vård- och boendeformer för långsiktiga lösningar på eller närmre barnets hemort.

Ny kunskap underlag för framtida beslut om integrerad vård

Projektet är ett pilotarbete som innebär att endast deltagande institutioner och därför bara vissa barn och unga får tillgång till insatserna under projekttiden. Men om projektet bedöms ge förbättrad och effektiv vård för målgruppen kommer de nya kunskaperna fler till nytta. Det sker genom att Socialstyrelsen efter utvärderingen ska ge förslag till regeringen om och i så fall hur den integrerade vårdformen kan bedrivas i ordinarie vård.

Senast uppdaterad:
Publicerad: