Barns och ungas psykiska hälsa

Kunskap är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi arbetar med att stödja forskning på området och med att göra kunskapen tillgänglig för dig som möter eller beslutar om barn och unga med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Vi arbetar också för bättre samverkan mellan alla som i sitt arbete möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa.

Nationella riktlinjer

Utifrån bästa tillgängliga kunskap tar Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer för vård, behandling och annat stöd. Riktlinjerna hjälper dig som är beslutsfattare att satsa på de metoder som ger mest nytta.

Våra nationella riktlinjer för adhd och autism respektive depression och ångestsyndrom gäller både barn och vuxna. Riktlinjerna för schizofreni respektive missbruk och beroende innehåller delar som rör barn och unga.

Här hittar du alla nationella riktlinjer.

Uppföljning av psykiatriska tillstånd, vård och behandling

Under flera decennier har allt fler barn och unga behandlats för depression och ångestsyndrom. Det har visat sig på flera sätt i Socialstyrelsens undersökningar och sammanställningar. 

Den senaste sammanställningen visar en liten minskning bland unga vuxna, men inte bland barn upp till 18 år. Sammanställningen visar också stora skillnader utifrån socioekonomiska förutsättningar. Fler barn och unga vuxna från områden med stora socioekonomiska utmaningar får psykiatrisk tvångsvård, skadar sig själva eller tar sina liv.

Även andra psykiatriska diagnoser ökar. Mellan 2019 och 2022 har antalet barn och unga som fått en adhd-diagnos ökat med 50 procent. Det syns i vår senaste kartläggning av förskrivningen av adhd-läkemedel. Rapporten visar bland annat också stora skillnader mellan regionerna, och att ökningen antagligen kommer att fortsätta.

Antalet flickor som skadar sig själva har ökat kraftigt under covid-19-pandemin. Vår studie visar att den största ökningen gäller 12-åriga flickor.

Första linjens verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av verksamheterna runtom i landet.

Barn och unga i tvångsvården

Allt fler barn och unga läggs också in i den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården och tvångsvården. Faktabladet visar hur ökningen har sett ut 2017–2021. Bland annat är ätstörningar nu de vanligaste diagnoserna inom tvångsvården. 

Den 1 juli 2020 ändrades lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Ändringarna påverkade vården av barn och unga. Meddelandebladet förklarar vad ändringarna innebär för ditt arbete om du är vårdgivare, verksamhetschef eller hälso- och sjukvårdspersonal.

För personal inom heldygnsvården finns en webbutbildning om lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Utbildningen tar upp vad som gäller när barn och unga tvångsvårdas inom psykiatrin.

Webbutbildningen LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård för barn och unga på Socialstyrelsens utbildningsportal

Dina rättigheter – information för barn och unga i psykiatrisk tvångsvård

För barn och unga som vårdas med stöd av LPT eller LRV finns broschyrer med information som är lätt att förstå.

Båda broschyrerna finns även i engelsk översättning.

Här hittar du mer information om heldygnsvård och tvångsvård

Om barns och ungas psykiska hälsa på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden finns stöd och vägledning för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du hittar detaljerad information från flera myndigheter och aktörer samlade i olika teman. Här är några teman som du som möter psykisk ohälsa hos barn och unga i ditt arbete kan ha nytta av.

Mer på Kunskapsguiden

Det finns fler teman på Kunskapsguiden som tar upp barns och ungas psykiska hälsa, om till exempel adhd, autism, självskadebeteende och suicid. Sök teman inom områden som Psykisk ohälsa eller Barn och unga.

Patientsäkerhet genom journalgranskning

Journalgranskning är en del av arbetet med patientsäkerhet. Genom metoden markörbaserad journalgranskning, MJG, kan vårdskador och kvalitetsbrister i vården identifieras på ett systematiskt sätt. Metoden har anpassats till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Den kan användas för att förebygga risker och förbättra patientsäkerheten.

På Socialstyrelsens webbplats Samlat stöd för patientsäkerhet kan du läsa mer om markörbaserad journalgranskning, MJG.

Vi har också tagit fram en webbaserad utbildning om patientsäkerhet, och vad du själv kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Webbinarium: Samverkan mellan bup och habilitering

Den 1 december 2023 arrangerade Socialstyrelsen ett webbinarium om hur habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin, bup, kan samverka bättre om barn och ungdomar med autism. Webbinariet riktade sig till yrkesverksamma inom bup och habilitering, och tog upp både utmaningar och goda exempel. Det inspelade webbinariet finns här nedan och är cirka 1 timme och 44 minuter långt. 

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: