Barns psykiska hälsa

Kunskap om effektiva metoder är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi arbetar med att stödja forskning på området och med att göra kunskapen tillgänglig för professionerna.

Fler letar efter information om

Vi arbetar också för bättre samverkan mellan de professioner som i sitt arbete möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa.

Dina rättigheter – för barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård

Materialen är uppdaterade utifrån de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020. Meddelandebladet förklarar mer om vad ändringarna innebär för ditt arbete om du är vårdgivare, verksamhetschef eller hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns även en webbutbildning om Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT för personal inom heldygnsvården. Den tar upp vad som gäller när barn och unga tvångsvårdas inom psykiatrin.

Webbutbildningen LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård för barn och unga på Socialstyrelsens utbildningsportal

Uppföljning av psykiatriska tillstånd och vård för barn och unga

Allt fler barn och unga behandlas för depression och ångestsyndrom. Betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män får behandling.

Öppna jämförelser för psykiatrisk vård och behandling till barn och unga fokuserar på uppföljningen i vården 2015–2018.

Faktabladet om depressioner och tvångssyndrom bland barn och unga beskriver förekomsten 2006–2018.

Faktabladet om barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård visar hur ökningen sett ut 2017–2021. 

Metodhandbok för markörbaserad journalgranskning inom barn- och ungdomspsykiatri

Markörbaserad journalgranskning (MJG) är en metod för att systematiskt kunna identifiera skador, vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Underlaget ger en helhetsbild som kan användas för att prioritera bland de aktiviteter som behövs för att förebygga risker och förbättra patientsäkerheten. Metoden har nu anpassats till barn- och ungdomspsykiatri.

 

Den virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

Den virtuella BUP-mottagningen ger möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. På den virtuella BUP-mottagningen kan du som arbetar på BUP eller går i utbildning öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med patienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Senast uppdaterad:
Publicerad: