Ekonomiskt bistånd

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden.

Ekonomiskt bistånd till elkostnader och utbetalning av elstöd till privatpersoner

Hur prövas rätten till kostnad för hushållsel vid behov av ekonomiskt bistånd?

Socialstyrelsen ger ut allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd. Där rekommenderar Socialstyrelsen att socialnämnden i regel bör godta den faktiska kostnaden för hushållsel om den är skälig. Vid ansökan om bistånd till kostnader för hushållsel görs en individuell bedömning av om kostnaden är skälig.

Hur kan utbetalning av elsstödet påverka rätten till ekonomiskt bistånd?

Försäkringskassan påbörjade utbetalningar av statligt elstöd till privatpersoner under februari 2023. För att ett hushåll ska ha rätt till ekonomiskt bistånd förutsätts att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det innebär att utbetalning av elstöd som regel kommer att påverka rätten till ekonomiskt bistånd.

Mer hos andra om elstöd

Frågor och svar om elstöd – Regeringskansliet

Stöd till elanvändare – Svenska kraftnät

Utbetalning av elstöd – Försäkringskassan

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd

Oavsett hur kommunen organiserar sig omfattas verksamheten med
ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet.

Högre risk för psykisk ohälsa och suicid

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och en högre risk för suicid. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur sårbara människor ska bemötas. Här finns information om suicid och suicidprevention, bland annat en utbildning för socialtjänsten.

Suicid och suicidprevention

Kunskapsguiden om ekonomiskt bistånd

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Inom området ekonomiskt bistånd finns flera olika teman.

Läs mer om ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden. (Filtrera på område "Ekonomiskt bistånd" så kommer alla teman inom området upp.)

Verktyg i arbetet

Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser.

SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Ett datorbaserat verktyg för att följa delar av verksamhetens förändringsarbete. Mer information och tillgång till verktyg för systematisk uppföljning finns på Socialstyrelsens utbildningsportal

Öppna jämförelser

Socialstyrelsens öppna jämförelser om ekonomiskt bistånd gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Här finns indikatorer och resultat om socialtjänstens arbete inom ekonomiskt bistånd.

Föreskrifter och allmänna råd

Vägledning
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgareArtikelnummer: 2020-6-6815|Publicerad: 2020-06-17
Beställ
Analyser och rapporter
Senast uppdaterad:
Publicerad: